Kategori arşivi: php shell

php shell exploits

r57 shell

r57 Shell is a very functional shell written in php language. You can download r57 php shelli in two different formats for years. It is known as r57, r57 shell, r57 php, r57.php, r57.txt, r57.rar.

r57 Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shell dir yıllardır bilinen r57 php shelli iki farklı formatta indirebilirsiniz. r57, r57 shell, r57 php, r57.php, r57.txt, r57.rar olarak biliniyor.
r57 shell txt     r57 shell rar     r57 shell info


r57r57, r57 shellr57 shell, r57 shell phpr57 shell php, r57 shell txtr57 shell txt, r57 shell rarr57 shell rar, r57 shellr57 shell

Wso 2.5 shell

Wso 2.5 Shell is a very functional shell written in php language and you can download wso 2.5 php shell in two different formats for years. It is known as wso2.5 shell, wso2.5, wso2.5 shell, wso 2.5 php, wso2.5.php, wso2.5.txt, wso2.5.rar.


Wso 2.5 Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shell dir yıllardır bilinen wso 2.5 php shell i iki farklı formatta indirebilirsiniz. wso2.5 shell, wso2.5, wso2.5 shell, wso 2.5 php, wso2.5.php, wso2.5.txt, wso2.5.rar olarak biliniyor.
wso shell txt     wso shell rar     wso shell info


wsowso, Wso 2.5 ShellWso 2.5 shell, Wso 2.5 shell phpWso 2.5 shell php, Wso 2.5 shell txtWso 2.5 shell txt, Wso 2.5 shell rarWso 2.5 shell rar, Wso 2.5 shellWso 2.5 shell

locus7s shell

locus7s Shell is a very functional shell written in php language. You can download locus7s php shell in two different formats. locus7sshell, locus7s shell, locus7s php, locus7s.php, locus7s.txt, locus7s.rar.


locus7s Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shell dir yıllardır bilinen locus7s php shell i iki farklı formatta indirebilirsiniz. locus7sshell, locus7s shell, locus7s php, locus7s.php, locus7s.txt, locus7s.rar olarak biliniyor.
locus7s shell txt locus7s shell rar locus7s shell info


locus7slocus7s, locus7s Shelllocus7s shell, locus7s shell phplocus7s shell php, locus7s shell txtlocus7s shell txt, locus7s shell rarlocus7s shell rar, locus7s shelllocus7s shell

n3t shell

n3t shell is a very functional php shell written in php language. You can download the n3t shell, which has powerful features, in two different formats. It is known as n3t shell, n3t, n3t shell, n3t php, n3t.php, n3t.txt, n3t.rar.


n3t shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir php shell dir. Güçlü özellikleri olan n3t shell i iki farklı formatta indirebilirsiniz. n3t shell, n3t, n3t shell, n3t php, n3t.php, n3t.txt, n3t.rar olarak biliniyor.
n3t shell txt n3t shell rar n3t shell info


n3tn3t, n3t Shelln3t shell, n3t shell phpn3t shell php, n3t shell txtn3t shell txt, n3t shell rarn3t shell rar, n3t shelln3t shell

b374k shell

b374k Shell is a very functional shell written in php language and you can download b374k php shell in two different formats for years. It is known as b374k shell, b374k v2, b374k shell, b374k php, b374k.php, b374k.txt, b374k.rar. Shell Password: b374k


b374k Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shell dir yıllardır bilinen b374k php shell i iki farklı formatta indirebilirsiniz. b374k shell, b374k v2, b374k shell, b374k php, b374k.php, b374k.txt, b374k.rar olarak biliniyor. Shell Password: b374k
b374k shell txt     b374k shell rar     b374k shell info


b374kb374k, b374k Shellb374k shell, b374k shell phpb374k shell php, b374k shell txtb374k shell txt, b374k shell rarb374k shell rar, b374k shellb374k shell

r57 Shell Version 1.50 languager tr Shell

r57shell150tr Shell is a very functional sheldle written in php language. You can download r57shell150tr shell as two different files. r57shell150tr shell, r57shell150tr, r57shell150tr.php, r57shell150tr.txt, r57shell150tr.rar.


r57shell150tr Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir yıllardır bilinen r57shell150tr shell i iki farklı dosya olarak indirebilirisniz. r57shell150tr shell, r57shell150tr, r57shell150tr.php, r57shell150tr.txt, r57shell150tr.rar olarak biliniyor.
r57shell150tr shell txt r57shell150tr shell rar r57shell150tr shell info


r57shell150trr57shell150tr, r57shell150tr Shellr57shell150tr shell, r57shell150tr shell phpr57shell150tr shell php, r57shell150tr shell txtr57shell150tr shell txt, r57shell150tr shell rarr57shell150tr shell rar, r57shell150tr shellr57shell150tr shell

mini shell

mini Shell is a very functional shell written in php language. You can download mini php shell, which has been known for years, in two different formats. It is known as mini shell, mini, mini shell, mini php, mini.php, mini.txt, mini.rar.


mini Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shell dir yıllardır bilinen mini php shell i iki farklı formatta indirebilirsiniz. mini shell, mini, mini shell, mini php, mini.php, mini.txt, mini.rar olarak biliniyor.
mini shell txt mini shell rar mini shell info


minimini, mini Shellmini shell, mini shell phpmini shell php, mini shell txtmini shell txt, mini shell rarmini shell rar, mini shellmini shell

rusuh shell

rusuh Shell is a very functional shelld written in php language and used in linux based targets. rusuh shell more rusuh php shell, rusuh shell, rusuh admin shell, rusuh.php, rusuh.txt. It is known as rusuh.rar.


rusuh Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir linux tabanlı hedeflerde kullanılır. rusuh shell daha çok rusuh php shell, rusuh shell,rusuh admin shell, rusuh.php, rusuh.txt. rusuh.rar olarak biliniyor.
rusuh shell txt rusuh shell rar rusuh shell info


rusuhrusuh, rusuh Shellrusuh shell, rusuh shell phprusuh shell php, rusuh shell txtrusuh shell txt, rusuh shell rarrusuh shell rar, rusuh shellrusuh shell

webadmin Shell

webadmin Shell is a very functional sheldle written in php language and used in linux based targets. webadmin shell mostly webadmin php shell, webadmin shell, webadmin.php, webadmin.txt. It is known as webadmin.rar.


webadmin Shell php dilinde yazılmış ve oldukça işlevsel bir shelldir linux tabanlı hedeflerde kullanılır. webadmin shell daha çok webadmin php shell, webadmin shell, webadmin.php, webadmin.txt. webadmin.rar olarak biliniyor.
webadmin shell txt webadmin shell rar webadmin shell info


webadminwebadmin, webadmin Shellwebadmin shell, webadmin shell phpwebadmin shell php, webadmin shell txtwebadmin shell txt, webadmin shell rarwebadmin shell rar, webadmin shellwebadmin shell